1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Шынның» аалчызы

ТӨРЭЭН ТЫВАМ ЧҮРЭЭМДЕ

ЧАЛЫЫ НАЗЫННЫҢ ЧАЛГЫНЫ-БИЛЕ...

Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.
 

ХҮНДҮЛҮГ ДЫШТАНЫЛГА - ЧАҢГЫС ОРУК

Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.
 

САЙЗЫРАЛ СААДАТПАС КЭЭР...

Долаан башкы.

ХЫРБАЧА ДЕП ШОЛАГА-ДАА ЧЕДИНГЕН МЕН

ЫЗЫГУУР САЛГААН ЧАЯАКЧЫ ХАМ

Хам – кижи биле бойдусту, алдыы-үстүү ораннарны харылзаштырып чоруур бурулбаазын чаяал­галыг кижи. Хам кижи бурун шагда тыва чоннуң эмчизи, камгалакчызы, дузалакчызы чораан. 

ЧОННУҢ АМЫДЫРАЛЫНГА ЧООК

ЧАГЫГ СӨСТЕРНИҢ САЛДАРЫ

КОЛ СОРУЛГАВЫС - САЛГАЛЫВЫС

Сөөлгү үеде ойнаарактар театры­ көскү чедиишкиннерни янзы-бүрү мөөрейлерге чедип ап турар. Ынчангаш Ойнаарактар театрының директору Саян Монгушту редакция­же чалаан бис. Ооң-биле болган  ажык чугааны бо үндүрүлгеде чырыттывыс. 

ХҮНДҮЛҮГ ХАМААТЫ-БИЛЕ УЖУРАШКАН

САЙЫТ-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА

ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң автономнуг албан чериниң коллективи ужурашкан. Сайытты Информатизация болгаш харылзаа сайыдының оралакчызы Анна Лачугина таныштырган.

БАЛГАЗЫНЧЕ КӨРНҮП КӨРЗЕ

СОЛУН ЧОКТА, СОГУР ЫШКАШ

Арат-түмен бүгүдениң
Аажок ынак өңнүү — 
Хоочун солун «Шынны»
Холдан салбайн номчуур бис.

АНДРЕЙ КӨК: "ТААРЫМЧАЛЫГ ОРУКТАРНЫ ТУРГУЗАР ДЭЭШ..."

Бистиң республиканы кожавыста девискээрлер-биле чүгле автомобиль оруу харылзаштырып турар. Ол оруктап чүъктү сөөртүр болгаш пассажирлерни аргыштырар.

САЯНА ЦОЙ: "КИЖИ ТӨЛҮ КАЯА-ДАА ЧОРУУР, КУШТУҢ ТӨЛҮ КАЯА-ДАА УЖАР"

Тываның журналистериниң аразында орус-даа, тыва­-даа эвес, Цой деп көрей фамилиялыг корреспондент Саянаны телекөрүкчүлер дораан танып каар боор оң. Боду тыва, а өөнүң ээзи Владимир Цой көрей омактыг кижи­-дир. Оларның интернационалчы өг­-бүлезиниң дугайында сонуургааш, Саяна Робертовна Цой-биле ужуражып чугаалаштым. 
 

Страницы