1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«ИНЕК – ЧЕМГЕРИКЧИ МАЛЫМ» СОЦИАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИНИҢ ДУГАЙЫНДА

                 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң Тыва Республиканың Дээди Хуралынга «Демниг чорукту, күштерни мөөңнеп, иштики курлавырларга даяныры» деп 2016 чылда республикада болгаш иштики политикада ажыл-херектерниң байдалының дугайында» айыткалынга даянгаш, бо чылын «Инек - чемгерикчи малым» социал төлевилелди боттандырып эгелээн. 

                   Социал төлевилелди күүседиринге республика бюджединден ниитизи-биле 13689,9 муң рубльди тускайлаан, ооң 1215,0 муң рублин инек садып алыр кылдыр өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза көргүзер муниципалдыг шупту төптерже база 774,9 муң рубльди малды камгаладыры-биле «Согласие» камгаладылга компаниязынче шилчиткен. Бызаалыг бир инектиң өртек-үези – 35 муң рубль. 
                 Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза көргүзер муниципалдыг төптер инекти садып алырының 233 база төлевилелдиң киржикчилери-биле 369 социал керээлерни чарган. Төлевилелде 123 көдээ черлерде хөй ажы-төлдүг 369 өг-бүле хаара туттунган.
2016 чылдың сентябрь 5-тиң байдалы-биле алырга, 369 өг-бүлеге бызаалыг инектерни дамчыткан. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге боттуг дузаны көргүскенинден, бо хүнде олар боттарының сүдүн, сметаназын, творогун чемге ажыглап турар. Ол өг-бүлелер инекти ажаап-тудар база сиген шыгжаар кажаа-хорааны тудуп алган, малдың кыжын чиир сигенин көдээ суму чагыргазы-биле кады боттары белеткээр ужурлуг. 
                   Ветеринарлыг хайгаарал албаны малдарны шинчип, анализтерин алган. Малдарны имнеп-демдектээш, республиканың кожуун чагыргаларының ажыл-агый дептеринде чогуур бижимелди кылган.
                      Республика девискээринде малдың кышкы чемин белеткээри уламчылавышаан. Кожуун чагыргаларының көдээ ажыл-агый эргелелдери 1107 тонна мал чеми белеткээр планныг онаалдазының 65,1 хуузун, азы 721 тоннаны белеткээн.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.