1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

ЧАА БОДАЛДАРЛЫГ, БУРУНГААР КӨРҮШТҮГ

МОСКВАДАН ПЕКИН, ТОКИО ЧЕДИР

Ак шырайлыг, узун чиңгежек, шевергин чараш, тыва омактыг стюардесса уругну чуруктан көргеш чоргаарланып олурдум. Тывалар база шыдаар чон-дур бис, Россияның улуг-улуг компанияларынче кирип эгелээн.

ЧОГААДЫКЧЫ, ЧААРТЫКЧЫ АЖЫЛДАР ХӨЙ

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Диспетчер Салбак Монгуш биле сайгарлыкчы Ариана Хертек.
 

ЭТНИКТИГ МОДАНЫҢ СЫЛДЫЗЫ

ЛЮМОБЕТОННУ АЖЫГЛААРЫ

«Инновация-2018» регионнар аразында аныяктарның чаартыкчы чоруунуң I шуулганы ТывКУ-нуң студентилери дыка идекпейлиг киришкен.

АНЫЯКТАРНЫ КАТТЫШТЫРБЫШААН...

Ноябрь 6-7 Кызыл хоор

УГУЛЗАЛЫГ ДУС САВАЛАР

Инновация талазы-биле бистиң регионга шуулган эрттирип турган болгаш, арга-дуржулгалыг апарган бис. Үш регионнар аразынга аныяктарның шуулганы бир дугаар биске болганы байырланчыг, чугула болуушкун-дур.

НАЙЫРАЛДЫҢ ФЕСТИВАЛЫ "ЕВРАЗИЯ"

Хакас, тыва, татар, моол болгаш өске-даа чоннарның культуразын, чаңчылдарын, тоолчургу чугааларын бистиң студентилеривис ам 11 чыл улай көргүзүп бараалгадып келгеннер.

УЗУН ТЕСТИҢ МАЛЧЫНЫ

Узун Тестиң шынаазында ада-иезиниң изин истеп, мал кадарып чоруур аныяк малчын Роланд Адыяның ажылы макталдыг.

"...МЕН БАЗА ЧООНГАН МЕН!"

2000 чылдарның эгезинде Тывага “Чүгле сен дээш” деп тыва  кино үнүп кел­ген. Чонга  дыка солун­ болуушкун болган. Ооң соон­да баштайгы кинонуң ийи дугаар кезээ, ооң соонда  үш дугаа­ры дээш удаа-дараа­ тыва дылга кинолар үнгүлээн.

"АЗИЯНЫҢ ТӨВҮНГЕ" ДООЗУКЧУНУҢ КЕЖЭЭЗИ

Өң-баазын платьелер, ак хөй­леңнер, галстуктар кеткен оолдар, уруглар июнь 23-те Кызыл хоорайның төвүнге кежээликтей ында-мында көстүп кээп, бөлүглежип, чыглып эгелээн.

"МУҢЧУ МАЛЧЫННАР" ДЕП АТТЫ ЭДИЛЭЭР БОЛЗУН!

Радмир, Херелмаа Саттарның өг-бүлези.

 

ЭЖИМНИҢ КҮЗЕЛИ - МЭЭҢ КҮЗЕЛИМ

БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАР

«Оваа Медиа» компанияның  режиссеру Эрес Монгуш чурук тырттырар чажыттарын ажыдып турары.
 

Страницы