1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар делегейи

АЖЫКТЫГ ӨӨРЕДИЛГЕ

Январь 23-түң хүнүнде Тыва­ның политехниктиг ортумак өөредилге чериниң баазазынга республиканың ырак-чоок кожууннарындан алгы-кешти чымчадыр эттээрин көрүп алыр дээн улус хөйү-биле чыглып келген. 

ҮЛЕГЕРЛИГ ТЫВА ӨГ-БҮЛЕ

АЛГЫ-КЕШ ЭТТЕП...

Солагай таладан Каазут Доржу, Каадыр Кырлыг-Кара.
 

ХӨГЖҮЛДЕЖЕ БАЗЫМ

Тываның күрүне университединиң “Инновация-2018” регионнар аразында I-ги аныяктар шуулганынга сезен ажыг чаартыкчы төлевилелдерни алды аңгы угланыышкынга бөлүктеп алгаш, тергиинерин шилип, эң чедиишкинниг ажылдарга шаңна

БИРГИ ЧЕРДЕ "ТОС ЭРТИНЕ"

ХЫРААЛАНГАН ТАЛЫГЫРДА КЫШТАГДА...

"Аныяк өг-бүлеге - кыштаг" төлевилелдиң 2017 чылдың киржикчизи Буян Куулар уруглары Батый, Самира-биле.
 
САН-ФАКТЫЛАР-БИЛЕ

ЧАА БОДАЛДАРЛЫГ, БУРУНГААР КӨРҮШТҮГ

МОСКВАДАН ПЕКИН, ТОКИО ЧЕДИР

Ак шырайлыг, узун чиңгежек, шевергин чараш, тыва омактыг стюардесса уругну чуруктан көргеш чоргаарланып олурдум. Тывалар база шыдаар чон-дур бис, Россияның улуг-улуг компанияларынче кирип эгелээн.

ЧОГААДЫКЧЫ, ЧААРТЫКЧЫ АЖЫЛДАР ХӨЙ

ЧҮТКҮЛ-СОРУУ КЫЗЫГААР ЧОК

Диспетчер Салбак Монгуш биле сайгарлыкчы Ариана Хертек.
 

ЭТНИКТИГ МОДАНЫҢ СЫЛДЫЗЫ

ЛЮМОБЕТОННУ АЖЫГЛААРЫ

«Инновация-2018» регионнар аразында аныяктарның чаартыкчы чоруунуң I шуулганы ТывКУ-нуң студентилери дыка идекпейлиг киришкен.

АНЫЯКТАРНЫ КАТТЫШТЫРБЫШААН...

Ноябрь 6-7 Кызыл хоор

УГУЛЗАЛЫГ ДУС САВАЛАР

Инновация талазы-биле бистиң регионга шуулган эрттирип турган болгаш, арга-дуржулгалыг апарган бис. Үш регионнар аразынга аныяктарның шуулганы бир дугаар биске болганы байырланчыг, чугула болуушкун-дур.

НАЙЫРАЛДЫҢ ФЕСТИВАЛЫ "ЕВРАЗИЯ"

Хакас, тыва, татар, моол болгаш өске-даа чоннарның культуразын, чаңчылдарын, тоолчургу чугааларын бистиң студентилеривис ам 11 чыл улай көргүзүп бараалгадып келгеннер.

Страницы