1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кадык камгалалында

УЛУСЧУ МЕДИЦИНА ТӨВҮ

ӨГ-БҮЛЕНИҢ МАГАДЫЛАЛЫ ИЙИ КИЖИДЕ

«Бо-даа үениң экизин, кижи боду-ла кызар болза, канчаар-даа аас-кежиктиг чурттап болурунуң аргазы бар. Ындыг-даа болза, амыдыралдан эскерип чоруурга, кижилерниң сагыш-сеткилиниң кадыг-берге апарганын кайгап-даа ханмас кижи-дир мен. 

АРНЫНДА ХҮЛҮМЗҮРҮГ ЧАЙНААН

Кижиниң арын-шыра­йын чараш, маңган ак, кадык диштер каастап турар. Улуг-даа, бичии-даа улустуң чайынналып чоруур хүлүмзүрүүн көргеш, кижиниң сагыш-сеткили чайгаар-ла көдүрлүп келир.

САЛЫМ-ЧАЯАНЫНДАН ШЫЫРАК ЭМЧИ

БЕРГЕ-ДАА БОЛ, СОЛУН АЖЫЛДЫГ

БУЯННЫГ КЫС МИРАБЕЛЛА

КАДЫКШЫЛДЫҢ 1000 БАЗЫМЫ

Тывада туберкулез аарыын­­дан аарып турар улустуң саны хөй боорга, Республиканың туберкулезка удур диспан­сериниң ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга бүдүн чыл дургузунда удаа-дараа лекцияларны номчуп, тайылбыр ажылдарын чорудуп турар. 

ХҮЛҮМЗҮРҮГ - СТРЕССКЕ УДУР

ЭМЧИ ЕВГЕНИЯ ТИМЧЕНКО

ЧУРТТАЛГАГА ЫНАК БОЛ

Чээрби беш харлыг аныяк эмчи Ариана Монгуш Челябинск хоорайда Мурнуу-Уральскиниң күрүнениң медицина университедин 2015 чылда дооскаш, Новокузнецкиниң эмчилерниң билиин бедидер институдунга 2016 чылда фтизиатр мергежилди чедип алган. 

ТЫВА КАДЫК

ДЭЭДИ КАТЕГОРИЯНЫҢ ЭМЧИЗИ

ТУБЕРКУЛЕЗТАН КАМГАЛАНЫҢАР!

Туберкулез – халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамааржыр. Аарыгның өөскүдүкчүзү микробтар колдуунда өкпе туберкулезунуң ажык хевиринден аараан кижилерден агаар дамчыштыр кадык кижилерже халдаар. 

ЧОНУМГА ДУЗА КАДАР ДЭЭШ...

Тывада алкоголизмден болгаш наркоманиядан аараан кижилерниң саны кудулап турар. Республиканың наркология диспансериниң даңзы­зынга 2015 чылда аарыг улустарның саны 5757 турган болза, 2016 чылда бо сан-фактылар 4853 кижиге чедир кызырылган. 

ЭМЧИНИҢ СҮМЕЛЕРИ

ЧАШ УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫ
 
Төрүттүнген соонда, ийи-үш дугаар хонуунда чаштарның баш­тай арнынга, ооң соонда өске кежинге кызылзымаар бичии үүрмек шивишкилер тыптып келир. 

Страницы