1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ҮШ-ТОКПАКТЫҢ МАЛЧЫННАРЫ

Ада-өгбелеривистен дамчып келген ажыл-иш – мал малдаарынга сонуургалдыг аныяктар бедик көдүрлүүшкүн-биле “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелге киржип турар.

УЛУГ-ХЕМНИ САКТЫРЫМГА, УРУК ДУРТУ ЧЫТКАН ЫШАШ

«Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» төлевилелдиң ачызында 659 ажы-төлдүг
313 өг-бүле амыдырал-чуртталгазын экижидип алыр аргалыг болган.

ЭРТЕМГЕ ҮНДЕЗИЛЕП ЧОРУДАР

ТЫВА ХОЙНУҢ КУДАРАНЧЫГ САЛЫМЫ

ЧЕДИ-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫНЫ

Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хамааржыр. 

ТӨРЭЭН ЧЕРИМ САЙЗЫРАЗЫН

Аныяк араттар Ай-Кыс Чонданова биле Шогжаан Ыйма-Серен.
 

СҮТТҮГ, ӨРЕМЕЛИГ...

Алик, Чойганмаа Уванзайлар.
 
Таңды кожууннуң Кочетов сумузунда 189 өреге бар. Чурттакчыларның саны – 905.   

ӨГ-БҮЛЕМНИ АЗЫРААРЫ - ХҮЛЭЭЛГЕМ

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ АЛДАР

ТЫВА АЪТ

Аай-дедир чорук кылыр

Аъттың ажыы аажок улуг.

Ажыл-ишке дузалыг дээш

Аътты аажок хүндүлээр мен.

КАШ ЧҮЗҮН МАЛДЫҢ ЭЭЗИ

УЛУГ-ХЕМДЕ ХАЙЫМНЫГ ИШ

Торгалыгдан Олег Дамба.
 

ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ ДООЗУ9ГАН

Октябрь 5-тиң хүнүнге чедир рес­публикада тараа культураларының 70 хуузун ажааган. 

ЧУРУМАЛДЫГ УЗУН ТЕЗИМ

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ БАЙЫРЛАЛ

ЧЕТЧИР МАЛ ЧЕМИН БЕЛЕТКЭЭР

Республиканың Чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үн­дүрген. Сентябрь 17-ге че­дир, 2,3 муң га тараа шөл­дериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган. 3,45 муң тонна кызыл-тас база 55 тон­на суланы ажаап алганын көдээ ажыл-агый бол­гаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.  

Страницы