1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ТЫВА ХОЙНУҢ КУДАРАНЧЫГ САЛЫМЫ

ЧЕДИ-ХӨЛДҮҢ МАЛЧЫНЫ

Чеди-Хөл кожуунда эрес-кежээ, кызымак­кай ажылы-биле эки түңнелдерни чедип ап чоруур малчыннарның бирээзинге Элегес сумузундан Айдыс Чамыяң хамааржыр. 

ТӨРЭЭН ЧЕРИМ САЙЗЫРАЗЫН

Аныяк араттар Ай-Кыс Чонданова биле Шогжаан Ыйма-Серен.
 

СҮТТҮГ, ӨРЕМЕЛИГ...

Алик, Чойганмаа Уванзайлар.
 
Таңды кожууннуң Кочетов сумузунда 189 өреге бар. Чурттакчыларның саны – 905.   

ӨГ-БҮЛЕМНИ АЗЫРААРЫ - ХҮЛЭЭЛГЕМ

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ АЛДАР

ТЫВА АЪТ

Аай-дедир чорук кылыр

Аъттың ажыы аажок улуг.

Ажыл-ишке дузалыг дээш

Аътты аажок хүндүлээр мен.

КАШ ЧҮЗҮН МАЛДЫҢ ЭЭЗИ

УЛУГ-ХЕМДЕ ХАЙЫМНЫГ ИШ

Торгалыгдан Олег Дамба.
 

ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ ДООЗУ9ГАН

Октябрь 5-тиң хүнүнге чедир рес­публикада тараа культураларының 70 хуузун ажааган. 

ЧУРУМАЛДЫГ УЗУН ТЕЗИМ

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ БАЙЫРЛАЛ

ЧЕТЧИР МАЛ ЧЕМИН БЕЛЕТКЭЭР

Республиканың Чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үн­дүрген. Сентябрь 17-ге че­дир, 2,3 муң га тараа шөл­дериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган. 3,45 муң тонна кызыл-тас база 55 тон­на суланы ажаап алганын көдээ ажыл-агый бол­гаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.  

АЖЫЛ-ИШЧИ БӨДҮҮН АВА

Кезээде-ле мал-маган аразында чоруур ажылгыр, шудургу, кызымаккай авалар бистиң республикада хөй. Оларның бирээзинге Бии-Хем кожууннуң «Туран» сүт-бараан фермазында бызаа ажаакчызы Наталья Күжүгет дорт-ла хамааржыр. 

СЫЫН-ЧҮРЭЭНИҢ СЫЛДЫЗЫ

«Наадым-2018»-тиң чемпиону
Чадаана сумузунуң Сыын-Чүрээнде хойжузу Александр Мукуужукович Ондар ам барык 40 ажыг чылдарның дургузунда мал кадарып, ак сеткилдиг ажылдап чоруур. Бо хүннерде малчынның коданында 700 ажыг шээр болгаш 30 ажыг бода мал бар. 

ЭЙЛИГ-ХЕМНИҢ ЭРЕС ОГЛУ

Улуг-Хемниң оң талакы эриинде Эйлиг-Хем суурда аныяк малчын Александр Күдер-оол 100 баш хойга онааш­тыр чүс ажыг чаш хураганны онча-менди камгалап алган.

Страницы