1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Көдээ ажыл-агыйда

ЧААГАЙ ХЛЕБТИҢ БЫЖЫРЫКЧЫЛАРЫ

Чоокта чаа Ээрбек суурга чаа пекарняның ажыдыышкыны болуп эрткен. 

МАЛ ААРЫГЛАРЫН БОЛДУРБАС ДЭЭШ...

МООЛДАРНЫҢ СОНУУРГАЛЫН ОТТУРГАН

ЭРЕС-КЕЖЭЭЗИ КЫЛАЖЫНДАН-НА ИЛДЕҢ

Республикада көдээ ажыл-агый ярмаркалары неделяның дыштаныр хүннеринде Кызылдың хөй чурттакчылыг микрорайоннарында болуп турар. Ооң доктаамал киржикчилериниң бирээзи – хууда арат-фермер ажыл-агыйлыг Дүрген-оол Тюлюш.

АЛБАН ЧЕРЛЕРИНГЕ БЫЖЫГЛААН

МАЛЧЫННАР-БИЛЕ АРГЫЖЫЛГА АМ-ДАА БЕРГЕ

ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ АЧЫЗЫНДА...

КӨЖЕРИ ЭРГЕЖОК ЧУГУЛА

ИВИ МАЛДЫҢ БАЖЫН ӨСТҮРЗЕ

ДУЗАЛАМЧЫ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

ДҮҢГҮРЛҮГНҮҢ ЭЭЗИ

Барыын-Хемчик ко­жууннуң муңчу мал­чын­нарының бирээзи Шевер-оол Күжүгеттиң кыштап орар черинге чедер дээш, Кызыл-Мажалыктан үнгеш, Хөнделең суурга бир хире километр четпейн чыткаш, Кара-Хөлче чоруур орукче ээпкеш, ооң аайы-биле чоруптувус. 

МАЛ БАЖЫН ЭВЭЭЖЕДИР ЭВЕС, А КАМГАЛААР

Бистиң республика­выстың кол экономика­зының бирээзи мал ажыл-агыйы болгаш Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарда онза байдал төп эрге-чагырганың улуг кичээнгейин хаара туткан. 

АНЫЯАНДАН АЛДАРЛЫГ МАЛЧЫН

Барыын Саяннарның болгаш Чөөн Алтайның бот-боттарындан так куспактажып алган сыннарының аразындан меңгилери кайы оранчоктан ча­йынналган Мөңгүн-Тайга чоргаары кончуг көстүп турар. 

БАРААН БҮДҮРҮКЧҮЛЕРИН ЧОН ЭКИ ДЕП ҮНЕЛЭЭН

Дмитрий ДОЛГОПОЛОВ: "МУРНУВУСТА СОРУЛГАЛАР ХӨЙ"

ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Дмитрий Долгополов биле «Шын» солуннуң корреспондентизи ужуражып чугаалашкан.  
— Дмитрий Владимирович, силер-биле чугааны эгелээр мурнунда даарта, октябрь 9-та — көдээ ажыл-агый болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң ажылдакчыларының хүнүн таварыштыр силерге болгаш көдээниң ажыл-ишчилеринге «Шын» солуннуң коллективиниң мурнундан изиг байырывысты чедирерин чөпшээреп көрүңер. Чуртувустуң көдээ ажыл-агыйы хөгжүп, сайзырап-ла турар болзун, силерниң ажылалбаныңарга чедиишкиннерни, ажыл-агыйжы түңнелдерни, сеткил ханыышкынны, материалдыг кежик-чолду күзедивис! 
— Четтирдим! 

 

Страницы