1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

ШАЛЫПКЫН АЖЫЛДЫГ

Рубрика: 

АЖЫЛДЫҢ ҮНЕЗИ - ЧОНУНГА ДУЗАЛЫЫ

Бо бижээн чүүлүмнүң маадырлары Бай-Тайга ко­жууннуң аныяк сайгарлыкчылары Саян Борисович биле Артышмаа Александр­овна Маадырлар дээрзин номчукчуларга баштай таныштырып каайн.

Рубрика: 

БАЛЫКЧЫЛАРНЫҢ ЧЕДИИШКИНИ

Рубрика: 

КИЧЭЭНГЕЙДЕ - БАЛЫК ТЫВЫЖЫ

Рубрика: 

ХАРЫЛЗААЛАР УЛАМ БЫЖЫГАР

Рубрика: 

"ЭДЕМЧИЛЕР" - ЭР ХЕЙЛЕР!

Рубрика: 

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДАРНЫ ТУРГУЗАРЫ-БИЛЕ

Тывада бизнес чорударынга байдалдар экижээн дээрзин республиканың сайгарлыкчылары дем­деглеп турар.

Рубрика: 

АНЫЯК ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ КҮРҮНЕ ДУЗАЛАМЧЫЗЫ

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭРТЕ ЭГЕЛЭЭН

Рубрика: 

ҮРЕГДЭЭРИ БЕЛЕН, КАТАП ТУРГУЗАРЫ БЕРГЕ

Рубрика: 

"ВОСТОКЧУЛАР" БЕЛЕН

Рубрика: 

"ДЕМИР АЪТТЫҢ" ЭЭЗИ

Рубрика: 

ХӨМҮР-ДАШТЫ БЕРГЕН

Рубрика: 

ТӨРЕ-ХӨЛДҮҢ БАЛЫКЧЫЗЫ

Рубрика: 

ЧОНГА АЖЫКТЫГ БОЛЗУН ДЭЭШ

Чылдың-на хөмүр-даш садарынга, изиг, соок суг, чырык хандырылгазын төлээринге өг-бүлелерден эвээш эвес чарыгдал үнүп турарын билир бис. Ол талазы-биле күрүнениң субсидия акшазын кымнар ап болурун көрээлиңер.  

Рубрика: 

Страницы