1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Экономика

КЫЗЫЛ - РЕСПУБЛИКАНЫҢ КӨРҮНЧҮҮ

Рубрика: 

ШАГААНЫҢ ЧИГИРЗИГ БЕЛЭЭ

Рубрика: 

САЙЗЫРАҢГАЙ ҮЕНИҢ БҮДҮРҮЛГЕЗИ

Рубрика: 

НАРЫН ХЕМНИҢ ЭРИИН ДУРГААР...

Моол-биле кызыгаарлашкак кыдыг-кызыгаар Эрзин кожууннуң төвүнден 3 километр черде турар Сарыг-Булуң сумузу эвээш санныг чурттакчылыг, бичии суурларга хамааржыр. 

Рубрика: 

БИСКЕ ХЕРЭЭ БАР БЕ?

Рубрика: 

"АЛДЫН ХОЛДУГ" АДАШКЫЛАР

Владимир Куулар чазап алган аптаразын көргүзүп тур.
 

Рубрика: 

ХООР-САРЫГ ЧИҢГЕ-ТАРАА

Мира Кыргыс хеймер уруу Чойгана-биле тараа хооруп тур. 
 

Рубрика: 

ЭРГЕ-АЖЫЫНЫҢ КАМГАЛАЛЫНДА

Ноябрь 29-та Тыва Рес­публикада сайгарлык­чы­­ларның эрге-ажыын кам­галаар бүрүн эргелиг тө­лээ­ниң чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң хуралы болган. 

Рубрика: 

ТРАНЗИТ АВТОМОБИЛЬ ОРУУН АЖЫДАР

Федералдыг орук аген­ти­лелиниң Красноярск хоо­райда “Енисей” автоорук эргелелиниң начальниги Сер­гей Аникин бо чылдың сеп­телге ажылдарының түң­нелдерин болгаш 2019 чылда кылыр ажылдарның планы-биле таныштырган.

Рубрика: 

ХЛЕБ - КОЛ ЧЕМИВИС

 Кочетов сумузунда 2009 чылда ажыттынган пекарня амданныг хлеви-биле чурттакчыларны бөгүн-даа өөртүп турар. 

Рубрика: 

"МЕЖЕГЕЙ ХӨМҮРНҮҢ" РЕКОРДУ

Рубрика: 

ТӨТЧЕГЛЕКЧИ БОЛБАС ДИЗЕ...

Рубрика: 

ДЕТКИМЧЕНИ АЛЫР

Республиканың 2019 чыл­да бюджединиң кам­галалының дугайында пар­­лалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол октябрь 22-де эрттирген. 

Рубрика: 

ЧЫЛЫГ, ЧЫРЫК-БИЛЕ ХАНДЫРЫЛГАВЫС КАНДЫГЫЛ?

Рубрика: 

ТӨЛЕВИР АЖЫЛДЫҢ ХЕМЧЭЭЛИНДЕН ХАМААРЖЫР

Россияда чоннуң амыдырал байдалын экижидеринче угланган Президент Владимир Путинниң 2012 чылда-ла «май чарлыктары» бар болгай. Ол езугаар 2018 чылга чедир бюджет адырында ажылдакчыларның акша-шалыңын чүс хуу өстүрери көрдүнген турган. 

Рубрика: 

Страницы