1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

Сонгулда-2019

Рубрика: 

Сонгулда-2019

Богун эртенгинин 8 шакта республика девискээринге ниитизи-биле 186 сонгулда участоктары ажылын эгелээн.

Рубрика: 

Соңгулда кампаниязының үезинде этика болгаш эрге-хоойлу культуразын сагыыры чугула

 

Рубрика: 

ЧУРТТУҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНГЕ ТАЙБЫҢ ХЕРЕК

Хүндүлүг коллегалар!

Рубрика: 

О заключении государственного контракта на право аренды нежилого помещения для обеспечения государственных нужд Республики Тыва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика: 

Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика: 

САЙГАРЛЫКЧЫ ЧОРУК: БЕРГЕЛЕРНИ ЧАЙЛАДЫП ШИИТПИРЛЭЭРИ

Хүндүлүг коллегалар!

Рубрика: 

АЙЫЫЛ ЧОК ШИМЧЭЭШКИН ДЭЭШ

Рубрика: 

ХООЙЛУНУ ХҮЛЭЭП АЛГАНДАН БЭЭР ЧЫЛ ЭРТКЕН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының комитет даргазы Виталий Бартына-Сады-биле бистиң корреспондентивис ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны кылган. Ону мооң адаанда парладывыс.

Рубрика: 

РЕЗОЛЮЦИЯНЫ ХҮЛЭЭП АЛГАН

Кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазының талазы-биле баш удур ап чорудар 
хемчеглерниң дугайында Тыва Республикада Адалар болгаш Иелер хүнү-биле 

Рубрика: 

КОНСТИТУЦИЯ - ЮРИДИКТИГ ЧЕПСЕК

Латин constitution деп сөстен конституция деп сөс укталып тывылган. Ооң утказы «тургузар, тургузуу» дээн. Бир эвес күрүнеге хамаарыштыр алыр болза, күрүне тургузуунуң дуга­йында документ дээни ол.

Рубрика: 

ПРОКУРАТУРАНЫҢ КАРАА КӨСКҮ

Рубрика: 

ЮСТИЦИЯНЫҢ КҮРҮНЕ ЧӨВҮЛЕКЧИЗИ

Рубрика: 

ШИИТКЕКЧИЛЕРНИҢ ЭРГЕ-АЖЫЫН КАМГАЛАП

Рубрика: 

Страницы