1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Эрге-хоойлу

АЙЫЫЛ ЧОК ШИМЧЭЭШКИН ДЭЭШ

Рубрика: 

ХООЙЛУНУ ХҮЛЭЭП АЛГАНДАН БЭЭР ЧЫЛ ЭРТКЕН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының комитет даргазы Виталий Бартына-Сады-биле бистиң корреспондентивис ужуражып, ажыл-агыйжы чугааны кылган. Ону мооң адаанда парладывыс.

Рубрика: 

РЕЗОЛЮЦИЯНЫ ХҮЛЭЭП АЛГАН

Кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазының талазы-биле баш удур ап чорудар 
хемчеглерниң дугайында Тыва Республикада Адалар болгаш Иелер хүнү-биле 

Рубрика: 

КОНСТИТУЦИЯ - ЮРИДИКТИГ ЧЕПСЕК

Латин constitution деп сөстен конституция деп сөс укталып тывылган. Ооң утказы «тургузар, тургузуу» дээн. Бир эвес күрүнеге хамаарыштыр алыр болза, күрүне тургузуунуң дуга­йында документ дээни ол.

Рубрика: 

ПРОКУРАТУРАНЫҢ КАРАА КӨСКҮ

Рубрика: 

ЮСТИЦИЯНЫҢ КҮРҮНЕ ЧӨВҮЛЕКЧИЗИ

Рубрика: 

ШИИТКЕКЧИЛЕРНИҢ ЭРГЕ-АЖЫЫН КАМГАЛАП

Рубрика: 

КҮРҮНЕ АКША-ХӨРЕҢГИЗИН ШЫН ЧАРЫГДААР

Рубрика: 

КОНКУРЕНЦИЯНЫ ХӨГЖҮДЕР

Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныышкыннарының айты­рыгларын чугаалашкан Кү­рүне чөвүлелиниң хуралы Кремльге Россияның Президентизи Владимир Путинниң даргалаашкыны-биле 2018 чылдың апрель 5-тиң

Рубрика: 

ҮНДЕЗИН ХООЙЛУ - ЧОГУМЧАЛЫГ АМЫДЫРАЛДЫҢ МАГАДЫЛАЛЫ

Рубрика: 

ЧАА ТЕХНОЛОГИЯЛАРНЫ КИИРЕР

РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев биле ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Надежда Күжүгет.  2017 чыл.  Москва.

Рубрика: 

БИСКЕ КОЛ ЧҮҮЛ - КИЖИЛЕРНИҢ ЧААГАЙ ЧОРУУ

Март 1-де Москвада Төп делгелге залы «Манежке» Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалын кылган.

Рубрика: 

СУМУНУ ЭДЕ АДААР

Рубрика: 

ХАМААТЫЛАРНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!

Рубрика: 

Страницы