1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АДВОКАТ МӨГЕ

Республиканың күрүне архивиниң шынзылгазы езугаар Тываның адвокаттар коллегиязы 1944 чылдың ноябрь айда тургустунган. Ынчангаш республиканың адвокаттары ол хүннү 1999 чылдан бээр ноябрь 15-те демдег­леп, Тыва адвокатураның хүнү кылдыр санап турар бис.
Тыва адвокатураның хоо­чуну, «Россияның хүндүлүг адвокады» аттың эдилекчизи, мөге Өлзей-оол Ооржактың дуга­йын­да бижикседим. Өлзей-оол Самбыл-Норбуевич школачы үезинден-не спорттуң аңгы-аң­гы хевирлеринге хандыкшып, мячилиг хоккей, хол бөмбүү, эң ылаңгыя хостуг хүрешке, самбога мергежип, республикага болгаш оон дашкаар ССРЭ чер­гелиг хөй маргылдааларга киржип чораан. Онзалап демдег­леп каарым, совет шагда «Шын» солуннуң Тиилелге хүнүнге тураскаадып чылдың-на май 9-та эрттирип турганы тыва хүреш маргылдаазынга, май 1-де, Наа­дым үезинде тыва хүреш маргылдааларынга шүглүп, үжүүр­лежип, шаңналдыг черлерни чаалап ап чорду. Тыва хүреш маргылдааларынга киржиринче чалаткан кончуг шыырак, ат-алдарлыг моол мөгелерни октап чораан тыва мөгелерниң бирээзи Өлзей-оол Самбыл-Нор­буевич. Ол мырыңай 64 хар­лыында 50 хардан өрү назылыг республиканың эң шыы­рак мөгелериниң хүрежинге үшкү черни ээлеп, аныяк-даа, хоочун-даа мөгелерге спортка хандыкшыырының үлегер-чижээ болду.
Өлзей-оол Ооржак 1974 чылда Томскиниң Күрүне уни­верситединиң юридиктиг факультедин дооскаш, Тываның профэвилелдеринге юрис­теп ажылдап чораан. 1987 чылдан Тываның адвокаттар колле­гиязының база ССРЭ-ниң Адвокаттар эвилелиниң кежигүнү, ооң бирги съездизинге киржип турган.
Барык 30 чыл иштинде Өл­зей-оол Самбыл-Норбуевич Ооржак адвокат хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип, та чеже кижиниң эрге-ажыын камгалап, албан-организацияларның сонуургалын судтарга төлээлеп келген чүве.
Өлзей-оол Самбыл-Норбу­еви­чниң өөнүң ишти хоочун эмчи Надежда Айыр-Санааевна. Олар оолду, кысты өстүрүп кижизидип кааннар. Ажы-төлү­нүң кайызы-даа дээди эртемниг. Уруу Том­скиниң күрүне университединде даштыкы харылзаалар кафедразының улуг башкызы, студентилерге япон дылды башкылап турар. Оглу Кызылда экономист, банк ажылдакчызы. Өлзей-оол Самбыл-Норбуевич 3 харлыг Артемнуң кырган-ачазы.
Тываның адвокаттар хүнү-биле Өлзей-оол Самбыл-Норбуевич Ооржакка ажылынга чедиишкиннерни, бодунуң байлак адвокат арга-дуржулгазын аныяктарга дамчыдып берип чоруурун күзедим.
Мерген БАМБА,
адвокат.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.