1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЖЫЛДАР АДАКТАЛГАН

Кызылдың чылыдылга төвүнде 2017-2018 чылдарның күскү, кышкы үелеринге белеткел ажылдары адакталган. Одалга сезону колдуунда-ла агаарның сооп келгенин барымдаалап, сентябрьның ийи­ги чартыындан эгелей бээр. Бирги ээлчегде эмнелгелер, школалар болгаш уруглар садтары ышкаш социал объектилерни чылыг-биле хандырар.
ЧЭТ-тиң албан езузу-биле төлээ­зи Елена Сидорованың биске дың­натканы-биле, Кызылдың чылыдыл­га төвүнде келир кышка белеткел ажыл­дарын частан-на эгелээн. Стан­цияның кол болгаш дузалал одалга черлеринде котелдарның болгаш турбиналарның септелгезин график езугаар чоруткан. Одалга сезонунга белеткел ажылдарының үезинде үрелиишкиннерниң бир кезиин, изиг суг дамчыдылгазын өжүрбейн, кылган. Бүдүрүлгениң энергетиктери Кызылдың одалга четкизин барык-ла бүдүн чыл дургузунда бедик температурага долу күчүзү-биле ажылдаарынга белеткээн.
Амгы үеде ЧЭТ-тен хоорайже киир шөйген болгаш чурттакчылыг кварталдар аразының одалга четкилеринде эрткен кыжын илереттинген четпестерни чайладып, июнь эгезинде гидравликтиг шенелделер үезинде көстүп келген үрелиишкиннерни, чедир кылбаан ажылдарны эдер хемчеглерни бүрүн дооскан. Ындыг-даа болза, 2015 чылда Кызылдың ЧЭТ-ке албан езузу-биле дамчыдып берген, мурнунда тус чер чагыргалары харыылап турган чылыдылга четкилерин онза кичээнгейде хевээр арттырган.
Күскү, кышкы үениң одалгазынга белеткел ажылдары-биле холбаштыр Кызылдың Калинина, Чүльдүм, Красноармейская, Рабочая, Каа-Хем суурнуң Колхозная, Эрзин, Геофизическая кудумчуларында 1500 метр хемчээлге чер иштиниң хоолайларын, 2000 метр хемчээлдиг одалга шугумунуң хоолайларының чылыглаан материалдарын чаарткан. Оон аңгыда чылыдылга хоолайларын шөйген ханы оңгарларны кырындан дуглаан 350 санныг бетон арматураларны солаан, 53 чылыдылга камераларының аастарын шоочалаар кылдыр эде кылган. Белдирлерде төпчүткен чылыдылга пунктуларында электри энергиязының чарыгдалын хынаар чаа дериг-херекселдерни, электри кабельдерин кошкан.
Кызылдың чылыдылга четкизинде ажылдар одалга сезону эгелегиже чедир уламчылаар. Бо хүннерде Ленин кудумчузунуң 87, Чүльдүм кудумчузунуң 44 дугаарлыг чуртталга бажыңнарының херимнериниң иштинде, хоорайның ХБАБ девискээринде чер ишти-биле шөйген, ам барык-ла 50 чыл чедип турар эленчизи келген хоолайларны селип-септээр ажылдарны чорудуп турар.
Ленин кудумчузунда 87 дугаарлыг бажыңның чанында чылыдылга шугумунда оңгар иштинде хоолайлары көстүп чыдар кылдыр кырында довураан каскаш, демир-бетон шывыгларын ап каапкан. Ында ЧЭТ-тиң Мерген Сумбаага удурткан 3 кижилиг каңнакчылар звенозу эргижирээш, дадарып үрелгеш, суг төктүр апарган хоолайларны чаа хоолайларга солуп, чай чок ажылдап турар.
«Чүльдүм 44 дугаарлыг бажыңның девискээринде чер адаа-биле шөйген чылыдылга шугумунуң селип-септээр ажылдарын кылып кааптывыс. Арткан ажылдарывысты неделяның төнчүзүнден бээр доозуптар бис» – деп, Мерген Сумбаа чугаалай-дыр.  
Сенгил МОНГУШ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.