1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЖЫЛЧЫН СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем, Чаа-Хөл болгаш Кызыл кожууннарже ийи неделяның ажылчын сургакчылаашкынын кылып чо­рааш, чурттакчы чон-биле ужуражып, соңгукчуларның чагыгларын хүлээп алган.
Улуг-Хем кожууннуң Чааты суурга чон-биле ужуражылга үезинде билдингени болза, көдээ школаның санитарлыг дериг-херекселин селип септээринге плас­тиктен кылган хоолайлар херек апарган. Каң-оол Тимурович чогуур албан черлери-биле харылзажып, даалганы берген түңнелинде пластик хоолайларны саткаш, бо чоокку хүннерде Чаатыже чедирер. Оон аңгыда Чааты суурда соталыг телефон харылзаазының үзүктелип турарынга чурттакчылар хомудаан. Ук айтырыгны шиитпирлээри-биле ТР-ниң Харылзаа болгаш информатизация яамы­зынче бижикти чоруткан.
Дээди Хуралдың Даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем кожууннуң Иштии-Хемге чон-биле ужуражылга үезинде суурга спортчу хүреш секциязын катап тургузарын чон негээн. Каң-оол Тимурович сумунуң чагырга чериниң удуртукчулары-биле ужуражып, чогуур албан черлериниң төлээлери-биле ук айтырыгны чугаалажып көрген түңнелинде келир күстен школачыларга болгаш аныяктарга спортчу хүреш секцияларын эгелээрин дугурушкан.
Ажылчын сургакчылаашкынның үезинде соңгукчуларның база бир чагыын­ күүсеткен. Кызыл кожууннуң Элегес-Аксында Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнге компьютер болгаш уруглар ойнаар дериг-херекселдер дарый херек дээрзин Каң-оол Тимуровичиге дыңнадып, дуза кадарын дилээн. Амгы үеде Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнге компьютерни болгаш теннис столун ракета, шарлары-биле кады дамчыдып берген.
Үстүнде ады кирген үш кожуунга чон-биле ужуражылгалар үезинде Дээ­ди Хуралдың Даргазы Каң-оол Даваа соңгукчуларның чагыгларын дыңнап, хүлээп алырындан аңгыда “Чаңгыс демниг Россия” партияның төлевилелдериниң киржикчилериниң даңзызынче көдээниң социал албан черлерин киирер аргазын айтып тайылбырлап, хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерге эмчи биле материалдыг дузаламчы чедирериниң аргаларын сүмелеп чораан.
Дээди Хуралдың Даргазы Каң-оол Даваа барган суурунга-ла респуб­ликада ажылдап турар губернатор төлевилелдериниң болгаш хоойлу-дүрүм ажылдап кылыр талазы-биле Дээди Хуралдың ажыл-чорудулгазының дугайында, республиканың эрге-чагырга органнары биле депутаттарның кады ажылдажылгазының болгаш федералдыг эрге-хоойлу органнарынга бодунуң барып ажылдап турганының түңнелдерин чугаа­лап берип чораан.
Ужуражылга хуралдарының соонда, Каң-оол Тимурович чон-биле байырлажып тура, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң болгаш бодунуң өмүнээзинден кыштаглаашкынны чедиишкинниг доозуп, часкы хову ажылдарынга болур чогууру-биле белеткенирин күзээн.  
Дээди Хуралдың парлалга албаны.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.