1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЖЫЛЫНГА БЕРДИНГЕН

Лилия Байыр-оол Шагаан-Арыгның төп почта салбырында эки ажылдыг операторларның бирээ­зи. Ол харылзаа шугумунга 10 ажыг чылдарда үре-түнелдиг ажылдап келген. Лилия Сергеевна Улан-Удэниң көдээ ажыл-агый академиязының экономика салбырын чедииш­кинниг дооскан. 
Дуржулгалыг почтачы Арыг-Үзүү суурнуң почта салбырының эргелекчизинге база ажылдап, ук суурнуң чурттакчыларынга өске черлер-биле харылзажырының бүгү-ле эптиг аргаларын тургусчуп бээр дээш, бодунуң төлептиг үлүг-хуузун киир­ген. 
Ша­гаан-Арыгның чурт­так­чы­ларының чагы­дып алган солун-сет­күүлдерин, ча­гааларын, посылкала­рын, хүн­дүлүг дыштаныл­гада кырганнарның пенсиязын үе-шаанда чедирип бээ­ри, үлээри дээш Лилия Сергеевнаның кылбас ажылы-ла чок. 
Тываның эң хоочун солуну – «Шынны» ооң номчукчулары үе-шаанда чагыдып ап турарын Лилия Сергеевна чугаа­лап орду. Чүге дээрге бо солун Тыва Республиканың Чазааның, Дээди Хуралының ажыл-ижин, кол доктаал-саавырларын арыннарынга чырыдып, чонга чедирип турар кара чаңгыс солун. 
Өске солуннарга бодаарга, «Шын» неделяда 3 катап үнүп, делегейде, бистиң чуртувуста, республикада чүү болуп турарын чырыдып турары-биле ылгалдыг. Солуннуң арыннарында Тываның аңгы-аңгы булуңнарындан солун материалдарны, фото-чуруктарны, көдээ бижикчилерниң чагааларын чырыдып келген. 
Ол ышкаш, сөөлгү үеде аныяктарга хамаарышкан арыннарны, телевидение каналдарының бүдүн неделяда болур программазын, агаар медээзин, реклама, чарлалдарны база доктаамал үндүрүп турарын солуннуң чагыдыкчылары демдеглеп турар. 
Владимир ЧАДАМБА .
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.