1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

ТР-ниң Хөй-ниити па­латазының үшкү чыы­жы­ның чаа соңгуткан сос­тавының бирги хуралынга ооң даргазын, оралакчызын, комитеттер даргаларын соңгаан. Чаңчыл езугаар хуралды Хөй-ниити палатазының эң улуг назылыг кежигүнү Чимит-Доржу Ондар ажыткан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Дээди Хуралдың (парламентиниң) Даргазы Каң-оол Даваа, кол федералдыг инспектор Александр Вавилихин болгаш өскелер-даа киржип, Хөй-ниити палатазының кежигүннеринге үре-түңнелдиг ажылдаарын күзеп, байыр чедирген.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сөс алган:
«Хөй-ниити палатазы ниитилел биле эрге-чагырганың хамаарылгаларында эң чугула рольду ойнап турар организация. Ооң ажыл-чорудулгазының бир кол кезээ – хөй-ниити конт­ролю дээрге чоннуң караа-дыр. Ынчангаш чоннуң дүвүрелин болдуруп турар айтырыгларже кичээнгейни углаары баштайгы чергениң болур. 
Декабрь 12-де ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттарынга берген Айыткалымда келир үеде кылыр ажылдарның кол угланыышкыннарын айыткан ки­жи мен. Көдээ суурларны хөгжүдери, кайы-даа суурга чеде бээрге, эң-не көскү черлерде чыдар бок айтырыын шиитпирлээри, тус черлер болгаш республика төвүнче база найысылалда чонну аргыштырар ачы-дузаның шынарын бедидери, ортумак профессионал өөредилге черлериниң ажыл-угланыышкынын сайзыраңгайжыдары дээш өске-даа республиканың мурнунда салдынган ажыл-херектерни шиитпирлээринге хамааты туружун илередип, тура-соруктуг, идепкейлиг киржиңер» – деп, Хөй-ниити палатазының чаа кежигүннерин кыйгырган.
ТР-ниң Хөй-ниити палатазы­ның даргазынга ооң кежигүнү Өргелээр Ондар байлак арга-дуржулгалыг өгбе, Тываның Инженерлер ассоциациязының президентизи Чимит-Доржу Ондарны саналдаан. Ооң саналын чаа составтың кежигүннери Данил Монгуш биле Кара-Кыс Аракчаа деткээн соонда, чаңгыс үн-биле Чимит-Доржу Ондарны соңгаан.
Дараазында Хөй-ниити пала­тазының даргазының оралакчызынга Тываның журналистер эвилелиниң даргазы Эльвира Лифанованы, комитеттер даргаларынга Наталья Беспалованы, Кара-Кыс Аракчааны, Эльвира Лифанованы, Данил Монгушту томуйлаан. 
ТР-ниң Хөй-ниити пала­та­зының ийиги чыыжының даргазы Хонук-оол Монгуш алды чыл дургузунда чоруткан ажыл-агыйын түңнеп, социал айтырыг­лар, шыңгыы, ниити чурумнуң эдип-чазаар колонияларда хосталгазын казыттырып шииттирген улустуң эрге-ажыктарын камгалаар болгаш өске-даа угланыышкыннарны кичээнгейге ап, уламчылаа­рын чагаан соон­да, Чимит-Доржу Ондарга таңма биле өрээлиниң дүлгүүрүн байырлыг байдалга дамчыткан. 
Бо үениң дургузунда хөй-ниити хайгааралының чаа органы республиканың нарын айтырыг­ларын шиитпирлээ­ринге кан­чаар-­даа аажок улуг үлүг-хуузун киирген.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Чиңгис СААЯНЫҢ
 тырттырган  чуруктары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.