1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЖЫЛ ТЫП АЛЫРЫНГА ДУЗА

Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар талазы-биле күрүне ачы-дузазын «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан чери чонга чедирип турар. 
Эң нептереңгей ачы-дуза –  хамаатыларга тааржыр ажылдарны оларга тып бээринге дузалаары, а ажыл берикчилеринге – оларның бүдүрүлгелеринге херек тускай мергежилдиг ажылдакчыларны тып бээри. Бо ажылдардан аңгыда күш-ажыл рыногунда кандыг ваканциялар барын чонга дыңнадып, күш-ажыл рыногунда херег­леттинип турар мергежилдерни шилип ап, ол мергежилдерге өөренип алыр арганы ажыл-чоктарга бээри-биле ваканциялар ярмаркаларын организастап турар. Ажыл чок арткан кижилерге ажыл тып алырынга дузалаарындан аңгыда, оларга психологтуг деткимчени көргүзүп, күш-ажыл рыногунга боттары башкарлыр арганы бээр талазы-биле дуза «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан чериниң ажылында база бир кол черни ээлээн. Ындыг дузаның түңнелинде ажыл-агыйжы кызымак кижилер боттарының улуг эвес ажыл-херээн ажыдып ап болур аргалыг, а чамдыктары Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвүнүң чорутканы-биле чурттуң өске девискээрлеринге барып ажылдай бээр аргалыг.
Бо чылдың эгезинден бээр үеде Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвүнге 5 муң хамааты ажыл тып бээр ачы-дуза дилеп келгеннер. 1,7 муң хамааты боттарынга тааржыр ажылды тып бээрин дилээн билдириишкиннерни киирген. 2017 чылдың эрткен айларында ажыл тып алырынга дуза дилеп келген хамаатыларның аразындан 846 кижини ажылга тургускан.
Сөөлгү чылдарда информастыг системалар аажок сайзыраан болгаш, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар талазы-биле күрүне ачы-дузазын кижилерге «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаа­ра тудар төвү» интернет дамчыштыр электроннуг хевирге база көргүзүп турар апарган. 
Ажыл дилеп турар хамаатыны баштай күрүнениң болгаш муниципалдыг Gosusiugi. Ru. ачы-дуза порталынга бүрүткеп каар. Ол портал дамчыштыр хамаатылар ажылды дилээр, а бүдүрүлгелер боттарынга херек тускай мергежилдиг ажылдакчыларны тып алыр талазы-биле күрүне ачы-дузазын интернет дамчыштыр, бажыңындан үнмейн, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төпке хүлээп алыышкын оочурунга хөй үе чидирбейн, чаңгыс черге олура-ла ап болур. Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптүң учедунда хамаа­тылар шупту бо порталда бүрүткеттинген. Ажыл тып алыр сорулга-биле бо порталда бүрүткедип алган хамаатыларның саны ындыг-ла кончуг хөй эвес, ынчалза-даа кижилер боттарының дугайында медээлерни (резюме) электроннуг хевирге идепкейлиг чорудуп турар.  
«Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан чери күш-ажыл болгаш ажылга хаара тудар талазы-биле «Работа в России» деп күрүнениң федералдыг информация системазындан медээлерни база республиканың чурттакчы чонунга дыңнадып турар. Бо порталда ажыл дилээн кижи бүрүзүнге тааржыр ажылды тып бээр ажыл чоруп турар. Ажыл дилээн хамаатыларга-даа, ажылдакчылар дилээн бүдүрүлгелерге-даа ол дыка ажыктыг. Порталдың  ажылының эки талазы – порталды ажыглаарының халазы, контрагентилерниң бүзүрелдии, порталда рекламаның чогу, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар күрүне албанының талазындан деткимче. Ажыл берикчизиниң порталга киирген ажылчын туруштар, хамаатыларның ажылдаарының негелделериниң дугайында дээш медээлерин кончуг шыңгыы хынап турар. «Работа в России» порталга Россияның шупту регионнарында чонну ажылга хаара тудар төптерниң киирген медээлерин чыгган. Ажылдакчылар хереглээн ажыл берикчилери оларны порталдан тып болур болзун дээш, ажыл дилээн хамааты бодунуң резюмезин порталга арттырып кааш, бодунуң регионунда хамаатыларны ажылга хаара тудар төпке демдегледип каар. Бо портал дамчыштыр ажыл дилээр дээнде, аңаа бүрүткедири албан эвес, хамааты эптиг дилээр арганы шилип алгаш, аттар азы дилээриниң өске-даа аргаларын ажыглап, ажылды тып ап болур. Порталдың база бир эки талазы – хамааты сонуургаары ажылды тып алгаш, ооң ажылдап болуру регионнуң, ажылдың, ажылдаар болгаш чурттаарының байдалдарын интерактивтиг картадан билип ап болур. 
«Работа в России» портал дамчыштыр ажыл тып алырынга хамаатыларга дузалаар дээш, «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан черинде компьютерни тургус­кан. Ол компьютер-биле ажылдаарынга арга-сүме херек болза, төптүң ажылдакчызы дузалаар, харын-даа өөредип каап болур. Бо компьютерни 2016 чылдың сентябрь айда тургускандан бээр «Работа в России» портал дамчыштыр 116 хамааты ажыл дилеп турган.
Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар талазы-биле күрүне ачы-дузазын кижилерге чедирери ажыл берикчилери-биле кады ажылдажылга чокта канчап-даа болдунмас. Россия Федерациязының «Чурттакчы чонну ажылга хаара тударынга ажыл берикчилериниң деткимчези» деп хоойлунуң 25-ки чүүлүнүң 3-кү пунктузу езугаар ажыл берикчилери чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерге хостуг ажылчын туруштарның болгаш албан-дужаалдарның, инвалидтер ажылдаар ажылчын олуттарның дугайында дээш кижилерни ажыл-биле хандырарынга хамаарышкан медээлерни Россия Федерациязының Чазааның доктааткан чуруму езугаар «Работа в России» порталга бээр ужурлуг. Оон аңгыда чонну ажылга хаара тудар албан чериниң чорутканы хамаатыны ажылга хүлээп алган азы оон ойталаан таварылгада хамаатының келген хүнүн болгаш ону ажылга  хүлээп албаанын демдеглээн дыңнадыгны 5 хүн хуусаа дургузунда төпче чорудар ужурлуг. Кызыл хоорайда ажыл берикчилериниң хөй кезии ук хоойлунуң бо негелдезин күүсетпейн турары хомуданчыг. 
Хамаатыларны ажыл-биле хандырар ажыктыг үүле-херекке ажыл берикчилери-биле «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан чери демниг кады ажылдаарынга кезээде белен.
Ажылга хаара тудар төптүң адрези: Кызыл хоорай, Дружба кудумчузу, бажың, ½, харылзажыр телефоннар: 2-42-38,   2-12-00, 2-11-69.
Вячеслав Мажаа, 
«Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү»
күрүнениң казна албан чериниң директору.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.