1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЙБААНГЫ-ДАА ЫНДЫГ-ЛА ЫЙНААН...

Редакцияга чагаа келген.
«Шын» солуннуң 
редактору А.С. Шоюнга
Дилег
Хүндүлүг Александр Сан-оолович! Силерден дилээривис болза, бистер Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң Чүргүй-оол кудумчузунда 94, 98, 100, 101, 102, 104 ийи каът бажыңнарның чурттакчылары, бажыңнарывыстың соо­гундан, ажы-төлүвүс, боттарывыс хилинчектенип бергедей бергеш, силерже дилег кылып, дуза дилеп, бо чер-ле тус чер чагыргазының чонунга тоомча чогун, кандыг-даа айтырыг көдүрерге херекке албазын, хөмүр чок дээш турар… А херек кырында бистиң дилээвис-биле Чазак Даргазы чаа котелдарны эккеп салдырткан. Ынчангаш хүндүлүг Сан-оолович! Бистерже кээп, бо бооп турар болуушкунну шыны-биле бижип, тыртырып, чон-биле чугаалажып, “Шын” солунга чырыдып, биске дузалажырын диледивис.
Чоннуң дилээ-биле кожуун Хуралының депутады 
А.Д. Хомушку. 30.10.2016 ч.
Бо чагаада айыткан чүүлдер­ни суглуг карак-биле көөр, судалдыг холдар-биле тудар, бажыңнарны чылыдар дээш тус черниң эрге-чагыргазы кандыг хемчеглерни ап турарын билип ап, ону солунга чырыдары-биле «Шынның» кол редакторунуң даал­газы езугаар Кызыл-Мажалык суурже аъттаныпкан бис. Орук ара чагааның автору-биле телефон дамчыштыр харылзажып,  ооң бижээни бажыңнарның чанынга душчуп алырын дугуржуп алган бис.
Чаагайжыды туттунган ийи каът чуртталга бажыңнарының кварталы Кызыл-Мажалык суур­нуң өске бажыңнарындан ылгалып көстүр болду. Санап көөрүвүске, бирээзи-ле 18 квартиралыг 6 бажыңда ниитизи-биле 108 өг-бүле чурттап турар. Бажыңнарның чанынга чеде бергеш, пат кайгап каан бис. Алексей Хомушкунуң чагаазын номчуп оргаш, байдал таан мындыг боор деп сагыжывыска безин кирбээн. Бажыңнарның аразын оңгарартыр казып каап­кан, хөөредир болза, тулчууш­кунга белеткенип, оңгулар казып каан чүве-биле дөмей-ле. Кварталдың бажыңнарының чылыдылга болгаш соок суг дам­чыдар хоолайлар системазын септээр дээш, ооң кырында черни казып, системаның бетон шывыгларын чазып каапкан. Бир эскерген чүүлүвүс, оңгарларны кежилдир көвүрүглерни тутпааны. Ындыг ажылдарны чорудуп тургаш, кижилер эртер көвүрүглерни тудары айыыл чок чоруктуң негелделериниң бирээзи болгай. Бажыңнарның чурттакчылары-биле ужуражыр дээш, оңгарларны арай деп-ле эртип турдувус. Дүвүнде демир хоолайлар бар ханы оңгарларже аңдарлып баткаш, кижилер кемдезе канчаарыл?
Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 8-те үнген №129 "Шын" солундан номчуңар.
Шаңгыр-оол МОҢГУШ.
Владимир ЧАДАМБАНЫҢ тырттырган чуруу.

 

Комментарии

Ийи каът бажыннарнын бирги кадында шалазы хыраалап каан чуртаарынга чаш улуска таарымча чок соок. Мурнуку чылдарда даргалар ашказын чарыпкаш дезиптер турган. Ам база ашка чок. Дон дош бажыннар

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.