1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЛДЫН ИНЧЕЕКТИҢ ЭЭЗИ

Эрзин кожууннуң Наадымындан репортаж
АЛДЫН ИНЧЕЕКТИҢ ЭЭЗИ

Тываның мурнуу-чөөн талазында Эрзин кожуун элезинниг ховулары-биле онзаланып чыдар. Төре-Хөлдүң, Нарын-Гол, Тугай-Бажының чаттылып чоруткан делгемнери база Эрзин-Тестиң таар оъттуг хову-шөлү мал одарладырынга кончуг таарымчалыг. Ынчангаш-ла кожууннуң чонунуң кол-ла ажылы мал-маган кадарып, өстүрери болуп турар. Мал ажыл-агыйлыг тос бүдүрүлге, 56 арат ажыл-агыйы, 900 хире хуу малдыг чон бар. Кадарган малының баш саны чылдан чылче өзүп көвүдээн: шээр малы 151670, бода малы 14995, тевези 94 баш чедир өскен, 9211 чылгылыг. Малының эъдин, дүк, сүдүн дужаап, садып-саарып, болбаазырадып ап турарлар. Мындыг ажыл-ишчи чонун алгап-мактап, Наадым байырлалында күш-ажылын түңнеп, онзалап демдеглээр чаңчылдыглар. 
Торгу тоннарлыг, каас-коя хептерлиг, дордум курларлыг, кара саар идиктерлиг эрзинчилер малчыннар байырлалын бо удаада алды айның ортаа үезинде демдеглээннер. Эрзин суурнуң хүн ажар талазында Салгал аттыг стадионда кидис өглер, маңган ак майгыннар кайы ырактан-на көстүп турар, езулуг-ла байырлал шинчилиг. 
Июнь 21-де, республиканың лама башкыларының «Сүлде» байырлалының соонда, кожууннуң малчын чонунуң найыры улашкан. Баштай-ла Кыргыс Сорукту аттыг Культура бажыңынга чагырга даргазының хүлээлгезин түр када күүседип турар Орлан Чигжит, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белек, Чазактың Эрзинде бүрүн эргелиг төлээзи Сергек Намчаа болгаш өске-даа удуртукчулар байыр чедирип, Тываның хөгжүлдезинге киирип турар үлүг-хуузу дээш көдээ ишчилерни... (допчузу-биле "Шын" солуннуң 70 дугаар үндүрүлгезинде)
Ася Түлүш
Арслан Аракчааның чуруктары

https://www.facebook.com/shyntuva

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.