1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"АЛДЫН КАНДИДАТ" АЗЫ ХООЙЛУДАН ОЙЛААШКЫН

Швейцарияның үндүрүг албан чери Россияның Пре­зидентизиниң албан-ду­жаалынга КПРФ-тиң мур­нундан кордакчы Павел Грудининниң «чажыт сөөк-даяан казып эккелген». РФ-тиң Төп соңгулда ко­миссиязының кежигүнү Александр Киневтиң сөс­тери-биле алырга, 2017 чыл­дың декабрь 31-де байдал-биле UBS Switzerlad AG банкыга Грудинин хагдынмаан 13 агар санныг тур­ган. Президентиге кандидатка бүрүткедип тура, ол агар саннарны хагбааны «Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулда­ларының дугайында» хоойлуну каржызы-биле үрээни болур.
Россияда бай хөреңгитен­нерниң өнчү-хөреңгизин национализастап, ону ажылчын кижилерниң аразынга үлеп бээ­рин аазап турган Россияның Президентизиниң албан-дужаалынга кордакчы 230 муң долларны болгаш алдынны Швейцарияның банкызынга, российжи чондан ыракка шыгжап турган болган. Соңгукчулар-биле ужуражылгаларга эш Грудинин акша-хөреңгини чурттан үндүреринге удур мен деп чугаа­лап тургаш, бодунуң алдынын болгаш акшазын даштыкы банкыга шыгжап кааны элдептиг.
Грудининниң 625 муң доллары Люксембургта бүрүткеткен коллективтиг инвестициялар фондуларында база чыдар болган. А бо чуртта ындыг ак­ша-хөреңгиден үндүрүгнүң чам­дык хевирлерин тыртпас. Моон ап көөрге, төрээн чуртунуң хөгжүлдезинге акша-хөреңгизин кииреринге аашкыннып турган кижи оларны өске күрүнениң экономиказынче киирип турары база чиктиг.
Бүгүдеге билдингир адвокат  Рубен Маркарьянның бодалы-биле алырга, өске чурттарда банкыларда агар саннарында акша-хөреңгизин чажырып турган кижи хоойлу езугаар шыңгыы хемчеглерге онаажыр ужурлуг. 
Ынчалза-даа кол чүве мульти­миллионер Павел Грудининниң хөй акша-хөреңгизинде болгаш алдынында эвес, «Ленин аттыг совхоз» деп хааглыг акционерлиг ниитилелдиң удур­тукчузунуң, Россияның Президентизи бедик албан-дужаал­га кордакчының Россияның хоой­луларын катап-катап үреп турары, чүгле күрүнени эвес, а соңгукчуларны карак ажыттап тура­ры коргунчуг-дур. Грудинин хоойлуларны кончуг эки билир. «Грудинин бай кижи-дир, херек болза, банк болгаш үндүрүг ажыл-чорудулгазының талазы-биле бедик мергежилдиг юрис­терни ол хөлезилеп ап болур – деп, адвокат Рубен Маркарьян чугаалап турар. – Ынчалза-даа ооң кылып турары хоойлуга дүүшпес чаа-чаа херектери билдинип эгелээн». 
А бистер, бөдүүн кижилер, «алдын кандидат» кандыг чаа чүүлдерни кылып каарын манаары арткан-дыр. Бир эвес ылап-ла ындыг болза, Грудинин өске бир күрүнениң хамаа­тызы болган дээрзи билдине берзе, шоолуг-ла элдепсинмес боор бис.
Грудининниң кадайы «Ленин аттыг совхозта» чүгле баш таарар черниң ээзи эвес, а оолдары Антон биле Артем Испания биле Латвияда өнчү-хөреңгиниң ээлери, НАТО хүрээлелинге кирип турар чурттарга чурттаар эргелиг. Моон алгаш көөрге, «Ленин аттыг совхоз» деп хааг­лыг акционерлиг ниитилелдиң акцияларының 44 хуузунуң ээзи деп санадып турар Павел Грудинин херек кырында ол совхозтуң бүрүн эргелиг ээзи апарган.
Ажык медээлер езугаар, «Ленин аттыг совхоз» деп хааглыг акционерлиг ниитилел Москва чоогунуң кончуг аар өртектиг черлериниң ээзи. «Ленин аттыг совхозтуң акцияларын холдарында алган чамдык кижилерниң чугаазы-биле алырга, бо акционерлиг ниитилелдиң орулгаларындан олар кандыг-даа хууларны албааннар. 
Көдээ ажыл-агый чорударынга шынары таарышпас дээш, Грудининниң садыпкан черлериниң акшазы база будул­гаазынныг болуп турар. Журналистерниң бижип турары-биле алырга, черни сатканындан орулга 1 миллиард рубль хире бар, арткан 148 миллион рубль хире акша ол садыглажыышкынга киришкен кижилерге «белекке» барган. 
«Ленин аттыг совхозтуң» ажыл-чорудулгазында мындыг янзылыг кажарлаашкыннар илдең апаарга, акционерлиг ниитилелди удуртурунга киржир эргези чок үүрмек акционерлер Грудинин-биле судтажып эгелээн. 
«КПРФ-тен кандидаттың «кы­­лаң суг дег» шынчызынга бү­зүрел эсти берген — деп, поли­толог Алексей Мухин чугаа­лаан. – Грудининниң швей­цар банкыларда чажырттын­ган акшазы болгаш алдыны, «Ленин аттыг совхозтуң» черин сатканы-биле холбаалыг чигзинчиг айтырыг­лар, акционерлиг ниитилелди Грудинин боду кара туразында удуртуп турары, ооң-биле үүрмек акционерлерниң судтажып, а чамдыызы судту ойнап ап турары Ильф биле Петровтуң «Алдын бызаа» деп романында «миллионер Корейко» ышкаш кижи күрүнениң баштыңы болуксап турар чадавас-тыр».
Антон Василенко.
(2018 чылдың март 7-де "Московский комсомолец" 
солундан кызыра очулдурган).

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.