1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"АЛДЫН ХОЛДУГ" АДАШКЫЛАР

Владимир Куулар чазап алган аптаразын көргүзүп тур.
 
Мөңгүн-Тайга кожуунда Мугур-Аксы суурнуң чурттакчызы Владимир Куулар мооң мурнунда­ чылдарда-ла бажың иштиниң эт-хе­рекселин кылыр биче цехти ажыдып алырын бодап чораан. Ооң изиг күзели 2013 чылда боттанган. 
Бир банкыдан 300 муң рубль түңнүг чээли алгаш, оглу Артыш-биле бажың иштиниң эт-херекселин бүдүрер цехтиң турар оран-савазын кады тудуп эгелээн. Аңаа немей сайгарлыкчы чорукту сайзырадыр күзелдиг аныяктарга дуза чеди­рер программаны таварыштыр оглу ТР-ниң Спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамыдан 160 муң рубль түңнүг деткимчени алган. Көдээ черге биче бизнести хөгжүдүп ажылдаар күзелдиг адашкыларга Тыва Республиканың Экономика яамызы 500 муң рубль дузаламчыны база көр­гүскен. Ук акша-хөреңги-биле эки шынарлыг бажың-балгат эт-херекселин чазап кылыр ыяш база ДСП материалдарны, станок дериг-херекселдери-биле кады Москвадан садып эккеп алган. Демниг иштиң түңнелинде дооразы — 10, узун дурту 15 метр хемчээлдиг 150 дөрбелчин метр чазаныр оран-саваны тудуп алгаш, адашкылар ажылдап кирипкен. 
«Эгезинде 2014-2016 чылдарда Мөңгүн-Тайга кожуунда уруг­лар садының эт-севин шуптузун солудувус. Дараазында кожуунда тус черниң эрге-чагырга органнарының удуртукчуларының ажылдаар өрээлдеринде стол, сандайларны чаарткан бис.  
Ооң-биле чергелештир кожуун­нуң чурттакчылары амгы үениң негелдези-биле кылган эт-септи кылдырып ап турар. «Малчын» болгаш күрүнениң «Мөген-Бүрен» унитарлыг бүдүрүлгезиниң малчыннары тыва аптараларны, үлгүүрлерни, орун-дөжек эт-херекселин кылып бээри-биле чагыгларны киирип турар. 
Көдээ суурда чурттап чоруур чон­нуң амыдырал-чуртталгазын болгаш саң-хөө байдалын акша-ша­лыңның эвээжин база эки билир бис. Ынчангаш бүдүрүп үндүрген продукциявысты таарымчалыг өртектерге садып-саарар-дыр бис» — деп, ус-шевер сайгарлыкчы чугаалады. 
Колдуунда компьютер столу, хеп шыгжаар шкаф (шифоньерлер), ыяш оруннар, чымчак эт-херекселди кылып турар. Адашкылар боттарынга немей ийи кижини ажылга хүлээп алгаш турган. Ынчалза-даа акша-шалың төлевири, үндүрүглер, пенсия чыылдалары, чырык хандырылгазы дээш дадывырларга күш четпейн баргаш, чүгле ийи адашкы боттарывыс ажылдаар ужурга таварыштывыс. 
Мебель кылыр материалдар­ны Саян артындан сөөртүп эккеп турар бис, боттарывыс аңгы ма­шина-балгадывыс чок, чүък ма­шиназы хөлезилээр дээш чар­ыг­далдар-ла хөй. Ындыг-даа бол­за ажылывыс уламчылап турар бис. Ам канчаар, бергелерге черле дүжүп бербес. «Чыда өлүр чылан эвес» деп үлегер домак бар болгай, демисежир апаар. Чагыглар база чондан эвээш-биче-даа бол­­за кирип турар деп, эт-сеп салонунуң ээзи Владимир Куулар чу­гаалап турар. 
Мерген Ондар.
Арслан АРАКЧААНЫҢ 
тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.