1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АМЫДЫРАЛДА БОТТАНДЫРЫП ТУРАР

Республиканың өске кожууннары-биле бир дөмей, Таңды кожууннуң ажыл-ишчилери “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге” деп губернатор төлевилелин амыдыралга боттандырары-биле кызымак ажылдап турарлар. Амгы үеде кожууннуң 8 сумузунда 13 төлевилелди амыдыралда боттандырып турар. Оларның иштинде көдээ ажыл-агый талазы-биле 7 төлевилел чедиишкинниг ажылдап турар. Ол дээрге  М.А. Санниковтуң, А.М. Боровиковтуң, Ю.И. Сүгениң, Ю.Ш. Лойгунуң, В.К. Ооржактың арат (тараачын)-фермер ажыл-агыйлары,  Ю.Д. Доржукайның, Р.С. Галстянның хуу бүдүрүлгелери болур.
Тараачын-фермер ажыл-агыйларындан М.Санников  ногааларны, А.Боровиков  “Чагытай” деп бедик сорттуг кызыл-тасты, хуу бүдүрүлгелерден  Ю.Доржукайның, Р.Галстянның бүдүрүлгелери ары чигирин, Р.Оюннуң бүдүрүлгези хлеб, булочка кылыгларын шынарлыг бүдүрүп кылып турар.
Балгазын суурдан хуу сайгарлыкчы Т.Шаболина дилиг материалдарының бүдүрүлгезинден аңгыда, чазанылга ажылын шуудадып,  эт-сеп, эдилелдерни хөйү-биле кылып, кондитер кылыгларының бүдүрүлгезин база шиңгээдип алган.  М.Санниковтуң тараачын-фермер ажыл-агыйы ногаа өстүрерин: картофельди 120 тонна, арбузту — 5, капустаны — 10, морковь, огурец, свекланы 5-5 тоннага өстүрген.
Тус черниң бараан бүдү­рүк­чүлериниң бүдүрген продук­цияларының шынары чыл санында экижип олурар дээрзин республика иштинге болгаш кожа регионнарже оларны садып-сайгарып турарының темпизи бадыткап турар. Чижээ­лээрге,  В.Д. Соянның хуу бү­дүрүлгезиниң ижер суксуннарын республика иштинде 90, а рес­публикадан дашкаар Арадан, Танзыбей, Абаканда 8 аңгы черлерде садып-сайгарып турар. 
Кызыл-Арыг суурдан Ю.Лой­гунуң арат-фермер ажыл-агыйының сүттен кылган чем­нерин, Дүрген суурдан Ю.Дор­жукай биле Р. Галстянның хуу бүдүрүлгелеринге  кылып үндүрген ары чигирин кожавыс Моолдан келген аалчылар Кызылга болган делгелге-ярмаркага бедии-биле үнелээн. 
Губернатор төлевилелин амыдыралга боттандырар дээш, таңдыжыларның кызымак, тура-соруктуг ажыл-ижиниң түңнели эки болган. Ноябрь 18-19 хүннеринде Кызылга болуп эрткен “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге-2016” республика делгелге-ярмарказынга  Таңды кожууннуң бараан бүдүрүкчүлери ТР-ниң Экономика яамызының “Кожуунну бедик деңнелге таныштырып көргүскени дээш” деп Диплому-биле, Көдээ ажыл-агый яамызының өртектиг белектери-биле үнелеткен.
Ольга ОЮН.     

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.