1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АНДРЕЙ КӨК: "ТААРЫМЧАЛЫГ ОРУКТАРНЫ ТУРГУЗАР ДЭЭШ..."

Бистиң республиканы кожавыста девискээрлер-биле чүгле автомобиль оруу харылзаштырып турар. Ол оруктап чүъктү сөөртүр болгаш пассажирлерни аргыштырар. Кандыг-даа хөөредиг чокка чугаалаар болза, судал ышкаш «Енисей» М-54 федералдыг автоорук Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге дыка улуг ужур-дузалыг. Саян дагларының арт-сынын ажылдыр, чавызааштыг хову-шөлдү кежилдир чоруткан автооруктуң ниити байдалын үстүнде демдеглээним автооруктуң Тывада эргелели харыылап турар. Амгы үеде ооң кол удуртукчузу, «Шын» солуннуң бөгүнгү аалчызы Андрей Көк-биле ажыл-агыйының дугайында чугаалаштым.

– Андрей Бадарчыевич, каш чылдарның дургузунда «Енисей» М-54 федералдыг автоорук эргелелиниң ажылын удуртуп келген болгай силер? Амгы үеде силерниң көрүжүңер-биле оруктарның байдалы кандыгыл? – Амгы үеде федералдыг автооруктарның байдалы эки деңнелде деп санаар мен.  Бистиң «Енисей» М-54 автоорук эргелелиниң харыылап турар федералдыг оруктары Россияның эки ажылдыг орук ажыл-агыйларының аразында чүве. Орук ажыл-агыйын эки удуртуп турары дээш, Хүндүлел бижикти-даа тывысты, бистиң ажыл-иживисти ол хире үнелеп турарынга өөрүп турар бис. Ол ышкаш бистиң ажыл-агыйывысты чүгле Тываның массалыг информация хевирлери эвес, Россияның журналистери база бижип, чырыдып турарлар. «Дороги и транспорт» деп сеткүүлдүң корреспондентизибиле ужурашкаш, «Енисей» М-54 автооруктуң ажылының дугайында чугаалап бердим. Оон ыңай эрткен чылын ноябрь айда «Россия – 24» телеканалдан аныяк журналист Роберт Францев Саян дагларында шөйлүп чоруткан орукту тырттырып кээп чорду. Бистиң эргелелдиң ажылдакчылары аңаа чедип, тайылбырны бергеннер. Үстүнде база демдегледим, Тываның федералдыг оруктарын эки деп санап турарлар, ынчангаш Россияның журналистери чылдыңна бээр ырак оранче келир чаңчылдыг улус. Ам гы үеде автооруктуң хемчээлин улгаттыргаш, ажаап-ту да рының байдалын экижиткенинден аргыжылга үзүктелиишкин чок.

Уламчызын "Шын" №120 октябрь 15 2016 чылдан номчуңар.

Ася ТҮЛҮШ

чугаалашкан.

Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.