1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АНЫЯКТАРНЫҢ БОТ-ИДЕПКЕЙЖИ ЧЫЛЫ

Чаа чыл бүдүүзүнде ТР-ниң куль­тура сайыды Алдар Тамдын найысылалда культура адырында ажылдап турар аныяктарны ажык чугааже чалаан. Сайыт-биле ужуражылгага хоорайның биб­лиотека, музей ажылдакчылары, театр, филармония артис­тери, уран чүүл колледжиниң, уран чүүл школаларының башкылары дээш өске-даа культура адырының идепкейжи аныяктары чыглып келген. Алдар Константинович үнүп орар чаа 2017 чылды Аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаа­нын дыңнатпышаан, аныяктарның үзел-бодалдары, чаа сорулгалары, саналдары-биле таныжар дээн күзелин илереткен. 
Алдар Константинович ажык чугааның мурнунда «100 көдээ клубтар» деп федералдыг төлевилелди чыылганнарга таныштырган. 2017 чылда РФ-тиң Культура яамызының акшаландырыышкыны-биле Россияның 10 регионунуң көдээ черлеринге 100 клуб тудар төлевилел ажылдап эгелээн. Ол 10 регионнуң аразында Тыва кирип турар. Ынчап кээрге келир чылын Тываның көдээ черлеринге 10 клуб тудары көрдүнген. 10 клубка көрдүнген (150 млн. рубль) акшаландырыышкын-биле бистиң республиканың агаар-бойдузу шириин, соок, чер шимчээшкиннери болур болганда, чылыг агаар-бойдустуг регионнар-биле канчап деңнээр, ынчангаш тудугну тус черниң агаар-бойдузунга дүүштүр тудар апаар. Ол көрдүнген тудуг акшазы чедишпейн барып болур. Ынчангаш 5 чаа, чылыг клубту тудар база 5 клубтуң капиталдыг сеп­телгезин бир чыл дургузунда кылган турар дээрзин сайыт дыңнаткан. Совет үелерде-ле туттунган, ынчалза-даа байдалы эки клубтарга капиталдыг септелгени кылыр. Эң-не берге байдалдыг черлерге Сарыг-Сеп, Баян-Кол (1989 чылда-ла клуву өрттенген), Сүт-Хөл кожууннуң Ак-Даш, Өвүрнүң Чаа-Суур дээш оон-даа өске суур­лар хамааржыр. 
Хүндүткел чылынга тураскааткан фес­ти­вальдар, мөөрейлер-биле бо чыл элбек болганын сайыт демдеглээш, келир чылын бир дугаарында кадрлар айтырыын (би­лиин бедидер база чаа квалификация эртер курстарга өөредири) шиитпирлээрин, циркти катап тургузары-биле цирк училищезинче тускай сорулгалыг чыылдалар чорударын чугулалап айыткаш, куль­тура ажылдакчыларының саң-хөө айты­рыгларының база культура адырының ажылын чырыдары-биле МИЧ-лер-биле быжыг харылзаа тударының дугайында чугаалаан.
Дараазында аныяктар боттарының санал-оналдарын киирген. Ойнаарактар театрының кол режиссеру Айдыс Чадамба ойнаарактар театрының үндезини, төөгүзү чүден эгелээнил, ону эртем талазы-биле шинчилээр ажылды чорудар дугайында саналды киирген. Ол ышкаш Тыва эр кижиниң дүрүмнеринге үндезилээн чаштарга шииден тургусса дээн күзелин илереткен. 
Тыва үндезин культура төвүнүң аныяктары шынарлыг чарлалдар, видео роликтер, клиптер кылырынга тускай эртемниг (ылаңгыя гуманитарлыг) программистер херегин база хоорайга реклама, чарлалдар азар чер чогун дыңнатканнар. 
Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчызы Хеймер-оол Ховалыг хөөмей башкыларының билиин бедидер күрүне чергелиг программа тургузары чугула, ылаңгыя ол көдээде уран чүүл школаларында хөөмей башкыларынга ажыктыг дээрзин саналдаан.
Национал театрның артизи Аржаана Стал-оол 2018 чыл — Россияга театр чылы болурун демдеглээш, регионнар аразында көжүп турар «Күзенчиг эрик» («Желанный берег) деп театр артистериниң фестивалын Тывага эрттирип болур бе деп айтырыгны салып, театрның аныяк артистери ол фестивальга күзелдии-биле киржиксеп турарын база келир чылын Щепкин аттыг театр училищезиниң  доозукчулары, чаа аныяк күш кээрин дыңнаткан.
Ол ышкаш аныяктар  туризм дугайында, 2017 чылда Хакасияга «Өндүр улуг торгу оруу» («Великий шелковый путь») деп аныяктар шуулганынга киржириниң, Красноярск хоорайга база Татарстанга Тываның хүннерин организастап эрттирер дуга­йында дээш өске-даа культура адырынга хамааржыр айтырыгларны чугаалашкан.
Алдар Константинович аныяктарның санал-оналдарын чүүлдүгзүнүп, бодунуң арга-сүмезин кадып, Культураның аныяк ажылдакчыларының эвилелин тургузарын саналдаарга, залда аныяктар шупту деткээн. Аныяктар-биле байырлажып тура, 2017 — Аныяктарның бот-идепкейиниң чы­лында оларның ам-даа чаа, солун үзел-бодалдарын, санал-оналдарын, чогаа­дык­чы төлевилелдерин манаар мен деп чугаалаан.  
Алдынай СОЯН.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.