1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АТ-СУРАГЛЫГ БОКСЕР ЮРИЙ АРБАЧАКОВТУҢ МАСТЕР-КЛАССТАРЫ

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын сургакчылаашкын аайы-биле Москваже ужуп чоруурунуң мурнунда совет үеде болгаш Россияда сурагжаан боксер, ССРЭ, Европа болгаш делегей чемпиону Юрий Арбачаков-биле ужурашкан. Ужуражылга Кызыл хоорайның аэропортунга болган. Тываже Арбачаков «Мөңгүлек» спортчу клубтуң ажыдыышкынынга киржир дээш келген. Спортчу Кызылга болгаш Тес-Хем ко­жуунга мастер-класстарын көргүзер деп планнап турар. 
«Кажан спорттуң мындыг ат-сураглыг сылдыстары Тываже кээп турда, олар бистиң спортчуларывыска эки үлегер-чижек болур. Бисте хөй-хөй оолдар бокска сонуургалдыг. Чоокта чаа Сибирьниң бирги чери дээш элээдилер аразынга бокс маргылдаазын Кызылга эрттирген. Тывага чедип келгениңер дээш, өөрүп тур мен. Боттарыңар чер-чуртуңарда ышкаш хос­туг болуңар. Силер дээрге бис­терге төрелдешкек чон – шорларның төлээзи-дир силер. Мөзү-шынарывыс-даа дөмей-дир ийин» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.
1990 чылда Арбачаков япон клуб-биле керээни чаргаш, профессионал спортче шилчээн. Бүгү-делегейниң боксерлар чөвүлелиниң эң чиик деңзиге профессионалдар аразынга делегей чемпиону атты чаалап алган бирги российжи боксер бооп, төөгүже кирген. 1993 чылдан эгелеп Юрий Арбачаковтуң шаңналы дээш Бүгү-россияның боксерлар турнири Кемеровода эртип турар. Амгы үеде спортту сайзырадырынга деткимче көргүзериниң хөй-ниити фондузун удуртуп турар.
ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызының медээзи.
 
ШОЛБАН КАРА-ООЛ — МОСКВАДА
 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажылчын сургак­чылаашкынының аайы-биле Москвада чеде берген. Ол  Тыва Республиканың 2025 чылга чедир социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглерниң планынга өскерилгелер киирериниң дугайында Россияның Чазааның айтыышкынының талазы-биле хуралга киришкен. Хурал Россия Федерациязының Чазак Бажыңынга Дмитрий Козак дарганың удуртулгазы-биле эрткен.
Тыва Республиканың со­циал-­экономиктиг хөг­жүл­дезиниң планы Россияның Чазаанга 2015 чылдың апрель 17-де бадылаттынган. Документиге Чазак Даргазы Дмитрий Медведев атты салган. Планче эң-не улуг инфраструктура төлевилелдери кирип турар. Оларның аразында – «Кызыл» аэропорт комплекизиниң чаартылгазы. Бо хүнде аэропорттуң 1500 метр ужудуушкун оруу ажыглалче дужааттынган, арт­кан 1200 метрде ажылдар эгелээн. Оон аңгыда инфраструктура, энергетика, ком­муникация болгаш социал төлевилелдерни сайзырадырынга республикага организасчы деткимчениң 12 пунктузу, ол ышкаш хой, өшкү, иви, чылгы мал ажылдарын сайзырадыр талазы-биле бөлүк хемчеглер планче кирген.
Оон ыңай Тываның Баш­тыңы­ның ажылчын графигинде элээн каш федералдыг яамыларга болгаш ведомстволарга ужуражылгалар планнаттынган. 
 
ДМИТРИЙ КОЗАК-БИЛЕ УЖУРАЖЫЛГА
 
Апрель 13-те Москвага Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының Чазак Даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан. 
Ужуражылга үезинде Россия Федерациязының Чазааның 2015 чылдың апрель 17-де №678-р айтыышкыны-биле бадылаан Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң планын күүседиринге хамаарышкан ай­тырыгларны сайгарып чугаалашкан. Планда көрдүнген хемчеглерниң даңзызынче уруг­лар садтарын тударының дуга­йында немелде пунктуларны кии­рер деп шиитпир хүлээп алдынган. Ол дээш РФ-тиң Өөредилге яамызы Тывага 1,8 млрд. рубльди үзүктеп бээринге белен.
Чугаа ажыл-ишчи болгаш маргылдаалыг эрткен деп Шолбан Кара-оол ужуражылга соон­да социал четкиге киирген. Ындыг-даа болза, бүгү Россияда ниитизи-биле 2016 чылда доо­зулган кылдыр санаттынган уруглар садтарын тударының программазын Тывага ам-даа уламчылаарының эргежок чугулазын республика Баштыңы чазак комиссиязы болгаш оралакчы дарга-биле дугуржуп ап шыдаан. Оон аңгыда Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурунга школа тударынга 2017 чылда республикага 300 млн. рубльди аңгылаар.
Ужуражылганың база бир чугула түңнелдериниң бирээ­зи – ийи чыл бурунгаар-ла республиканың бодунуң күжү-биле тудуп эгелээни ийи муниципалдыг чылыг объектилери – Ак-Довурак болгаш Шагаан-­Арыг хоорайларда котельнаяларны тудары-биле республикага дуза чедирериниң аргазын өөренип көөр дуга­йында Дмитрий Козактың даал­газы. Шолбан Кара-оолдуң чугаазы-биле, Россияның Чазаа республиканың сайзыралының нарын айтырыгларын бодап билип турар, Москва онза чугула төлевилелдерге деткимче көргүзеринге белен. 
«Бодувустуң кайы хире ша­лыпкын боорувустан, чер-чур­тувустуң хөгжүлдезинге чугула объектилерни ажыглалче кии­рериниң үе-хуусаазынга харыысалгавыс дээш оон-даа өске шупту чүүлдер бистиң ботарывыстан хамааржыр» – деп, Тываның Баштыңы Вконтактыда арнынга киирген.
ТР-ниң Чазааның 
парлалга албаны.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.