1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АҢГЫ БАЖЫҢНЫГДА ЭКИ-ЛЕ

 

Россия Федерациязында болгаш Тывада эң чидиг айтырыг дээрге-ле, акша айтырыы болуп турар, ылаңгыя кредит-биле ипотека. Амгы үеде аныяк­ өг-бүлелерге аңгы чурттап-амыдыраары дыка-ла берге айтырыг. Ипотека чээлизиниң ай санында төлээр акшазы, хуузу бөдүүн ажылчын чонга угдунмас болуп турар.

Ипотека чээлизиниң хуузу банк бүрүзүнде дөмей-даа болза, бичии ылгалдар бар. Чижээ, Росбанкыда – 8,7-ден 11 хууга чедир. Ипотеканы 3-тен 25 чылга чедир узадып ап болур. Ипотека чээлизин 21 хардан өрү ажылдыг улуска чөпшээрээр. Бир эвес 25 чыл дур­гузунда ипотеказын узадыр дээр болза, төнчү төлээр үезинге чедир ооң назыны 65 хардан улгатпас ужурлуг. Ипотека алыр мурнунда баштайгы албан төлээр дадывыры бажыңның өртээнден 15 хуу болур. Чижээ, 2 сая рубль өртектиг каът бажыңга 1 өрээл квартираны 20 чылга алыр болза, чээлини төндүр төлээр акшаның түңү 4 сая рубль чеде бээр.

Күрүнениң талазындан аныяк­ өг-бүлелерге дуза кадары-биле хөй чии­гелделер көрдүнген. Россия Феде­рациязының Президентизиниң чанында дүүштүрүлге Чөвүлелиниң хуралынга ийи болгаш оон-даа хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чурттаар бажың садып алырынга ипотека чээлизиниң хуузун өйлээри-биле субсидия бээринге хамаа­рышкан шиитпирни хүлээп алган.

Тодаргайлаарга, 2018 чылдан бээр ийи-үш ажы-төлдүг өг-бүлелерниң ипотекаларынга дузаламчы киирери болгаш ооң мурнунда алган ипотека чээлизин 6 хууга эде көөрүн шиитпирлээн. 2019 чылдың март 28-те РФ-тиң Чазааның «Россия Федерациязының ажы-төлдүг хамаатыларынга чурттаар бажың (шиңгээдип садып алган) садып алырынга (ипотека) чээли берген талазы-биле кредит организацияларынга болгаш «Дом.РФ» акционерлиг ниитилелдиң киирип албайн турар орулгаларының орнун төлээр субсидияларны фе­дералдыг бюджеттен бээриниң Чурумунга өскерилгелерни киирериниң дугайында» №1711 (30.12.2017г №1711) Доктаалды хүлээп алган. Ол бүгү субсидия бээр программаның чамдык байдалдарын экижидер сорулгалыг болуп турар. Айыттынган доктаалда дараазында чүүлдерни киирген:

Дузаламчы алырда, чүгле чаа туттунган бажыңнарга хамаарыштыр ап болур, 2 дугаар уруг төрүттүнүп кээрге – 3 чыл, 3 дугаар уруг төрүттүнерге – 5 чыл дургузунда ол чиигелделерни ажыглап болур.    

Бо доктаал езугаар Россия Феде­рациязының Саң-хөө яамызы федералдыг бюджеттен дуза алырының дугайында программаны бадылаан. Ооң утказы – чоннуң өзүп-көвүдээриниң политиказы, ипотека чээлизин сайзырадыры болгаш тудуг ажылын хөгжүдери.

2019 чылдың март 28-те ол доктаал­га өскерилгелерни киирген (28.03.19г №339).

Оон аңгыда бо доктаалдың эң кол чүүлү, ооң мурнунда эде санап каан ипотека чээлизин база программа аайы-биле­ дузаламчыны ап болур апарган. Бо өскерлиишкин чокта, хөй санныг өг-бүле­ялер дузаламчыны ап чадап турган.

– 2018 чылдан бээр 2022 чылга чедир 2 дугаар уруг төрүттүнерге, ипотека чээ­лизи 6 хуу чиигелделиг апаар дээн чижектиг күрүнениң талазындан, шынап-ла, ылаптыг деткимчени аныяк өг-бүлелер ап болур.

Чурттуң бурунгаар хөгжүлдези амгы аныяк салгалдың чогумчалыг байдалындан база хамааржыр болганда, күрүнениң бо талазы-биле деткимчези аныяк ажылчын, амыдыралчы өг-бүлелерге чугула херек.

Аяс Монгуш.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.