1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Байыр чедириишкиннери

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Шупту херээженнерге – бистиң аваларывыска, уруг-дарыгның иелеринге, уругларга, кырган-аваларга, эш-өөрүвүске, кады ажылдап чоруур эштеривиске кайгамчыктын байырлал Март 8-биле байыр чедирип тур мен. Часкы чечектер долгандыр частып, бистиң арын-шырайывысты аас-кежиктиң болгаш өөрүшкүнүң хүлүмзүрүү чырыда берди. Бо дээрге онзагай байырлал – эр кижилер  улам     күштүг болгаш дыка угаан-сарыылдыг апаар, а херээженнер оон чечектелип турар. Эр кижилер езулуг эрлер боор, а херээженнер оларга чоргаарланыр мындыг хүннер хөй-ле болзун. Час ынакшылдың, чаа чуртталганың, эң чараш чечектерниң үези дижир, ол, шынап-ла, ындыг, чогум-на бо часкы хүн херээженнерге байыр чедирип тур бис, чүге дээрге олар частың демдектери: хүннээректээн   хүлүмзүрүгнүң, баштайгы часкы чаъстың, ногаарартыр частып турар бүрүлерниң хуулгазыннары-дыр. Байыр-биле, чечектер дег бистиң кадыннарывыс.

Часкы хүн силерге аас-кежикти, дөргүл-төрелдериңерниң,   эш-өөрүңерниң хүлүмзүрүүнүң чылыын белекке берзин. Хүннүң чырыы силерниң сеткилиңерни чылыдып, кыштың хыраазын час-тың дамдызы солуп, а Силерниң карактарыңар часкы чырык-биле аас-кежиктиг херелдени берзин! Шуптуңарга каң кадыкшылды болгаш магалыг чаагай чолду күзедим!

РФ-тиң Күрүне Думазында силерниң депутадыңар

Лариса ШОЙГУ.

Сибирьниң эргим херээженнери!

Магалыг чаагай часкы байырлал Март 8 хүнү-биле чүрээмниң ханызындан байыр чедирип тур мен! Эр кижи бүрүзүнүң чүрээнге эргим херээженнер бар – авазы,кадайы, уруу. Чогум-на олар эр кижилерни улуг тиилелгелерге болгаш кайгамчыктыг ажыдыышкыннарга сорук киирип, бүзүрелди берип чоруурлар.

Амгы үениң херээженнери амыдыралда идепкейжи турушту ээлеп, политикага, бизнеске, культурага, чаартыкчы чорукка болгаш эртемге чедиишкиннерни чедип ап чоруур-лар. Эң харыысалгалыг болгаш кижилерге кончуг чугула башкы, эмчи, кижизидикчи профессияларны чаңчыл езугаар шилип алыр болгай силер. Оран-бажыңның одааның болгаш өг-бүлениң ыдыктыының кадагалакчылары силер.

Кижи төрелгетенниң эң дээре кезээнге хүндүткелди болгаш ынакшылды Март 8-те эрлер илередип тур. Эң-не нарын байдалдарда сагыш-сеткилиңерниң күжүн, амыдыралга туруштууңарны бол-гаш чүткүлдүүңерни кажан-даа оскунмаан силер. Ниитилелдиң хөгжүлдезинге ойнап чоруур ролюңар дээш сеткилимниң ханызындан өөрүп четтирдим, Силерниң хамааты идепкейиңер чокта бис-тиң ажы-төлүвүстүң чоргаарланыры күштүг болгаш сайзыраңгай Сибирьни тургузары болдунмас.

Эргим херээженнер, кадыкшылды болгаш аас-кежикти Силерге күзедим! Аас-кежик, ынакшыл болгаш чоок кижилериңерге авырал-биле Силерниң чуртталгаңар эриин ажыр долу болзун!

Россияның Президентизиниң Сибирь федералдыг округта Бүрүн эргелиг төлээзи

Виктор Толоконский.

Тыва Республиканың эргим херээженнери!

Кайгамчык чараш бистиң херээ-женнеривис! Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының кежигүн-нериниң база бодумнуң мурнумдан магаданчыг часкы байырлал – Бүгү-делегейниң херээженнер хүнү Март 8-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Бо өөрүнчүг болгаш чырык часкы хүн часкы каткы-хөгнү, хүн-нээректиг аяс хүлүмзүрүглерни силерге күзедивис.

Кажан кезээде хүлүмзүрүп, кайгамчык чараш бооп, ыглавайн, муңгаравайн чоруңар, а бистер, эрлер, ындыг болзун дээш шупту чүүлдерни кылыр бис.

Силер янзы-бүрү силер: херелденчек, хадың ышкаш хөнү сынныг, чечектелген яблоня ышкаш чараш, кандыг-даа болзуңарза, силерге кезээде ынак бис. Бистерни, эрлерни, өршээп көрүңер. Хей-ле черге силерни бо-ла хомудадып чоруурувус дээш.

А шынында бис силерге, делегейде кижилерниң чараш чартык кезээнге, сеткиливис ханызындан ынак бис, кижи төрелгетенниң салгалын уламчылаарынга силерниң кол ролюңарны долузу-биле медереп билип чоруур бис.

Силерге байыр чедирип, эң-не эрге-чассыг болуруңарны күзедивис.

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазы

Хонук-оол МОНГУШ.

Хүндүлүг херээжен чонум!

Силерге частың башкы эң-не чараш байырлалы — Март 8 таварыштыр изиг байырны чедирбишаан бүгү-ле чүүлдерге экини, кадыкшылды сеткилим ханызындан күзедим!

 

Хүндүткел-биле, «Чаңгыс демниг Россия» партиязының даргазының Тывада регионалдыг хөй-ниити улус хүлээп алыр чериниң удуртукчузу,

ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады

Өнер Хүлерович ОНДАР.

№ 28 2013 чылдың март 7, четверг.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.