1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИННЕРИ

Бистиң эргим херээжен кижилеривис!
Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр чүректиң ханызындан эң-не чылыг күзээшкиннерни хүлээп ап көрүңер. Биске, эр хиндиктиг кижилерге, чуртталганың өзээ силер дээрге хоозун сөстер эвес-тир. Делегейде бар бүгү-ле эки чүүлдер, эң-не чымчак, бурунгаар депшилгелер силерге дээш чаяаттынып турар.
Силер бистерни ажыл-херектер, тиилелгелерже сорук киирип, ынакшылыңар, каас-чаражыңар-биле хей-аъдывыс көдүрүп чоруур силер. Кажан бистиң холдарывыс салдынып, чандыр базып, частырыг чызап кээрге, чаңгыс сөзүңер азы шимчээшкиниңер-биле бис­ти чаажыктырып, бодандырыптар силер. Чүгле силер бистиң сагыш-сеткиливиске эң-не чырык талаларны тывылдырып оттурар силер. Силерниң ачыңарда бис күштүг, чаагай сеткилдиг, мерген-угаанныг болуп чоруур бис. 
Бо байырлал бүгү-ле акы-дуңмалышкы эрлерге Силерни бедик үнелеп, ынакшылывыстың быжыг күштүүн илередир эки чылдагаан болур. Бир-ле дугаарында силерниң өндүр хүлээлгеңер – чуртталганың чаяакчылары, ажы-төлдү төлептиг кижилер кылдыр өстүрери. Ие-чашты камгалап-кадагалаары бурунгу үеден эгелээш амгы хүннерге чедир үнелелдиг. 
Бо хүннерде бистиң херээжен кижилеривис чүгле өг-бүлениң ээлери, ие деп бедик аттардан аңгыда, политика, чурт башкарылгазы, бизнес, эртем, шериг талазында безин күзел-соруун боттандырып чедип ап чоруурлар. Ол дээш тускай хүндүткелди болгаш үнелелди чаалап, дорту-биле чугаалаар болза, мөгейигге төлептиг силер. 
Бис дээш, төрээн республикаңарга, чуртуңарга кылып чоруур бүгү-ле эки чүүлдериңер, биче сеткилиңер, сагыш човаашкыныңар, шыдамыыңар база өг-бүлеңерниң таарымчалыг байдалын тургузуп чорууруңар дээш база бо амыр эвес делегейде тайбыңны тудуп, чуртталгага ынакшылды оттуруп чорууруңар дээш сеткиливис ханызындан четтиргенивисти илередип тур бис. Каң кадыкшылды, ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни, аас-кежикти күзедим! Кезээде чараш чорууруңарны, кижилерниң ынаа болуп, аас-кежиктиг болуңар! 
Байырлал-биле!
Тыва Республиканың 
Баштыңы Ш. Кара-оол.
 
ХҮНДҮЛҮГ ЭНЕЛЕР, ИЕЛЕР БОЛГАШ
 БҮГҮ-ЛЕ ХЕРЭЭЖЕН ЧОН!
Тыва Республиканың Дээди Хуралы­ның (парламенти­зиниң) мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден частың башкы байырлалы херээженнер хүнү-биле Силер бүгүдеге изиг байырымны чедирерин чөпшээреп көрүңер!
Күрүневистиң болгаш хөй-ниитиниң амыдыралынга силерниң киржилгеңер эгээртинмес улуг дузалыг дээрзин чаңгыс эвес удаа көрүп чор бис. Өг-бүлелерниң быжыг чоруу, хөй-ниитиниң мөзү-шынары болгаш эрге-чагырганың туруштуу-даа силерден дыка улуг хамаарылгалыг болур-дур. Силерниң ачыңарда делегейниң өңгүр чаражын көрүп чор бис. Чанывыска силер чоруңарда кээргээчел, дузааргак эки сеткил болгаш чуртталганың ынакшылы кезээ шагда бистен ыравас-тыр.
Ынчангаш шак бо часкы чылыг хүнде Силерге сеткилимниң ханызындан каң дег кадыкшылды, кезээ шагда каас-чараш чорууруңарны, ажыл-ижиңерге бедик чаагай чедиишкиннерни, өг-бүлеңерге долу аас-кежиин күзевишаан, шырайыңардан хүлүмзүрүг кажан-даа ыравазын, сагыш-сеткилиңерге ынакшыл хайнып чорзун деп йөрээп тур мен!
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы   К. ДАВАА.
 
Эргим хүндүлүг херээжен чонувус! 
Бистиң чуртувустуң ёзулуг часкы онза ынак байырлалы — Делегейниң херээженнер хүнү-биле чүрээмниң ханызындан байыр чедирип тур мен!
Бойдус силерге сагыш човангыр шынчы сеткилди, ёзулуг мерген угаанны, амыдыралга эгээртинмес ынакшылды болгаш кызыгаар чок шыдамык чорукту чаяап берген. Ылап-ла Силер бо делегейни ачы-буянныг чылыг болгаш чырык-биле долдуруп чоруур силер. 
Бөгүнде экономика адырында азы ниитилелдиң амыдыралында херээжен кижи чедиишкинин көргүспээн деп бодаары безин болдунмас. Силерниң тургузукчу күчү-күжүңер, ажыл-ишке ынааңар, харыысалгалыг болгаш идепкейлиг хамааты туружуңар күрүнениң болгаш ниитилелдиң таарымчалыг сайзырап хөгжүүрүнге үнелиг черни ээлеп турар. 
Өг-бүлениң ожуун карактап, ажы-төлдү өстүрүп кижизидип, эң кол сагыш-сеткилдиң үнелиг чүүлдерин аажок хумагалыг камнап чоруур силер. Эргим чоок, төрээн кижилериңерниң сеткилин хүн бүрүде өөртүп, эргелелдиг сагыш човаашкыныңар-биле хаара тударынга үени-даа, күштү-даа тып ап чоруур силер. 
Эргим херээжен чон! Март 8 таварыштыр бистер, эр улус, Силер бүгүдеге сеткиливис ханызындан хүндүткеливисти илередип, бистиң күштүг болгаш чүреккир болурувуска дузалап, шын эвес аажывысты эки талаже өскертип алырынга деткимчени берип, бүзүрелди сөңнеп, кандыг-даа шаптык-моондактарны ажып эртеринге, чаа-чаа чедиишкиннерни, тиилелгелерни чедип алырынга дузалап чоруур силер. 
Силерге болгаш силерниң эргим чоок улузуңарга чедиишкинниг чаагай чорукту, кадыкшылды болгаш аас-кежикти сеткилимниң ханызындан күзедим! Ынакшыл, буянныг сеткил болгаш шынчы чорук Силерниң чуртталгаңарны каастап, чүрээңерни чылыдып, ээлеп чоруур болзун! Сагыш-сеткилиңер кезээде шак ындыг чараш болуп артар болзун! Аас-кежикти күзедим!
Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи С. Меняйло. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.