1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАРААННАР САВАЛАП ТУРАРЫ ЧАРАШ

Тываның Моол-биле кызыгаар­лажып чыдар ыраккы булуңу – Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая суурунуң сайгарлыкчылары боттарының өстүрүп турары сарлык, хой, өшкү дүгүнден сырып тургаш кылган ширтектерин, өг кидизин, чылыг-чымчак уктарын, ак чемден кылган аъш-чемин «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп респуб­лика чергелиг делгелге-ярмаркага делгеп, 2013 чылдан бээр доктаамал киржип келгеннер.
Бир муң алды чүс ажыг чурттакчылыг бичии суур Кызыл-Хаяда көдээ ажыл-агыйның 9 аңгы бичии бүдүрүлгелери ажылдап турар. Оларның эң-не улуу — күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези «Мөген-Бүрен». Амгы үеде бүдүрүлгениң ажылдакчылары боттарының күжү-биле сүт болгаш эът продукцияларын бүдүрүп, болбаазырадып турар. 
Эът болгаш сүт болбаазырадыр амгы үениң дериг-херекселдери-биле хандыртынган цехтерни "Мөген-Бүрен" күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң баазазында эрткен чылдарда-ла эптеп тургускан. Сүт цегинде 11 ажылчын олут, эът болбаазырадыр цехте — 2, кидис кылыр цехте 4 ажылчын олуттарны ажыткан. 
Бо чылдың күскү делгелге-ярмарказынга олар ыштааш, кадырып каан сарлык эъдин, ак чемден кылган ааржы, быштак, саржаг, өреме-чөкпээн садып алыкчының кичээнгейин дораан-на хаара туда бээр кылдыр савалап алганы мурнукузунга бодаарга, кончуг көрүштүг, чараш болду. Ооң уламындан садыгжының бараанын келген чон дораан-на садып ап турду. 
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге. 2016 чылдың түңнелдери» деп республика чергелиг делгелге-ярмаркага «Национал езу-чаңчылдарны кадагалап турары дээш» деп номинацияга "Мөген-Бүрен" күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези тиилекчи бооп үнгеш, делгелгениң диплому-биле шаңнаткан.
Владимир ЧАДАМБА.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.