1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"БАШКЫ" СЕТКҮҮЛҮ 25 ХАРЛААН

Өөредилге сайыды Т. Санчаа (ортузунда), П. Морозов, А. Бичелдей-биле.
 
Февраль 28-тиң хүнүнде Тываның Алдан-Маадыр аттыг национал музейинге “Башкы” сеткүүлдүң 25 чыл оюнга тураскааткан «төгерик столду» эрттирген. 
Ук байырлалга Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Максим Тунев, ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыды Рустам Грицюк, Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку болгаш ук өөредилге чериниң башкылары, Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа, республиканың Башкылар ассоциациязының, кожуун­нар чагыргаларының өөредилге эрге­лелдериниң төлээлери, школалар директорлары, Кызылда Президентиниң кадет училищезиниң төлээлери, ТР-ниң улустуң башкылары Зинаида Доңгак, Валентина Дөмүр-оол база “Башкы” сеткүүлдүң хоо­чуннары, “Шын” болгаш “Сылдысчыгаш” солуннарның кол редакторлары, журналис­тер болгаш өске-даа чалаткан аалчылар киришкен.
1993 чылда, чуртка кончуг берге үе турда үндезилеттинип тургустунгаш, чээрби беш чылдың дургузунда “Башкы” сеткүүлүнүң эрткен оруун шуут каалама деп болбас. Үе-шагның аайы-биле чуртка болгулаан политиктиг өскерилгелерниң, экономиктиг кризистиң акша-төгерик талазы-биле кызагдалдарынга таваржып, амы-хууда амыдыралдың бергелерин ажып эртип келген. Амгы үеде ук сеткүүлдүң тургузукчузу ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы. Оон аңгыда ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы база чогуур дузаламчыны көргүзүп турар.  
“Башкы” сеткүүлдүң редакциязы” Автономнуг албан чериниң коллективи бурунгаар көрүштүү-биле чаартылгаларны кылбышаан, хөгжүп, сайзырап турар. Эрткен 25 чылдарның дургузунда республиканың өөредилге черлериниң, школаларның, башкыларның ажыл-хе­рээн, мурнакчы дуржулгазын, башкылаашкын ажылында чаартылгаларны үе-шаанда чырыдып бижип, аныяк башкыларның чаңгыс эвес салгалын өстүреринге үлүг-хуузун киирип келген. 
«Төгерик столдуң» ажылы эге­лээр бетинде “Башкы” сеткүүлдүң кол ре­дактору Людмила Куулар чалаткан аалчыларга болгаш чыылган чонга ба­йырлалда сеткүүлчүлерниң өөрүшкүзүн үлежип чедип келгени дээш улуу-биле өөрүп четтиргенин илередип, байыр чедиргеш, “Башкы” сеткүүлүнүң 25 чыл дургузунда ажыл-херээн кысказы-биле таныштырган. Дараазында Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа чыылганнарга байыр чедирип, сеткүүлдүң кол редакторунга боодал чечектерни сунуп, чогаадыкчы коллективке белек-селээн сөңнээн. Ооң соонда хүндүлүг аалчылар – «төгерик столдуң» киржикчилери болгаш республиканың ырак-чоок кожууннарындан келген төлээлер, школа директорлары, башкылар ээлчег-биле “Башкы” сеткүүлдүң чогаадыкчы коллективинге байыр чедирбишаан, тус-тузунда белектерин сунган.
ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Максим Тунев “Башкы” сеткүүлүнге хөй чылдар дургузунда ак сеткилдиг ажылдап келген Сайлыкмаа Комбу биле Петр Морозовка, сеткүүлдүң техниктиг редактору Юнона Ондарга, кол бухгалтер Светлана Монгушка Тываның Баштыңының хүндүлел бижиктерин, ук сеткүүлге хөй чылдарда ажылдап чораан Даш-оол Монгушту база редакцияның чолаачызы Роберт Ондарны  Информатизация болгаш харылзаа яамызының хүндүлел бижиктери-биле шаңнап, өртектиг белектерни сөңнээн.      
«Төгерик столду» “Башкы” сеткүүлүнүң кол редакторунуң оралакчызы Петр Морозов башкарып эрттирген. Ол республиканың Башкылар ассоциациязының төлээлерин­ден кезек улусту эвилелдээш, сеткүүлге хамаарыштыр санал-оналдарын илередирин оларга дааскан. Бөлүк башкылар санал-оналдарын солчуп, сүмелешкен соон­да «төгерик столдуң» ажылының түңнели кылдыр “Башкы” сеткүүлүнүң ажылынга деткимче көргүзер хемчеглер төлевилелин тургузуп, ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыды чагыдылга болгаш акшаландырыышкын талазы-биле чогуур үезинде дузалаарын, сеткүүлдүң коллективи чаа-чаа рубрикаларны ажыдып, чогаадыкчы ажылдаарын хүлээнген. 
Байырлал адакталып турда, “Башкы” сеткүүлүнүң коллективиниң мурнундан ооң кол редактору хөй чылдарда башкылап ажылдавышаан, редакцияның чогаадыкчы ажылдакчыларынга арга-сүмезин кадып, үр үеде сеткүүлдүң доктаамал номчукчулары, авторлары болуп чоруур башкыларга, эртемденнерге хүндүлел бижиктерни тывыскан.
Эрес КОЛ.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.
  

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.