1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАР

«Оваа Медиа» компанияның  режиссеру Эрес Монгуш чурук тырттырар чажыттарын ажыдып турары.
 
Тываның күрүне университединде “Бистиң чазывыс-2018” деп уран чүүл болгаш эртем фестивалы ажылын эгелээн.
Частың чырык болгаш үрде манаан хем­чеглериниң бирээзинге студентилер каш ай бурунгаар белеткенип, идепкейлиг киржип турар. Ооң тиилекчилери “Россияның студентилериниң чазы” фес­тивальга киржир эргени чаалап ап, Тываны аңаа төлээлээрлер.
Чылдан чылче фестиваль хөгжүп, угланыышкыннары немежип турар. 2015 чылдан тура ук хемчегни эртем болгаш уран чүүл хевиринге эрттирип эге­лээн. Ол-ла чылын эртем, театр, хөгжүм, танцы-сам болгаш онзагай жанр угланыыш­кыннарынга журналистика немешкен. 
ТКУ-нуң “Медиа-М” деп студен­тилер­ниң парлалга албанының баазазынга студентилер “Тува-24” телеканалдың, “Шын”, “Тувинская правда” солуннарның журналистери-биле ужурашкан. 
Университеттиң болгаш педагогика колледжиниң журналистикага сонуургалдыг студентилери аңгы-аңгы жанрларга парлалга материалдарын, социал видеороликтерин болгаш фоторепортажтарын мөөрейже киирген. 
Эгелеп чоруур журналистер чалыы назынының амыдыралын, студент чуртталгазының дугайында статьяларны, репортажтарны университеттиң солунунга үндүрүп, социал угланыыш­кынныг видеороликтерни, фоторепортажтарны тырттырып, социал четкилерде салып турар. Чалаттырган журналистер студентилерге арга-сүмезин кадып, айтырыг-харыы хевиринге ужурашкан. 
Студентилерниң шилип алган тема­лары солун. Арга-дуржулгазы эвээш болганы-биле олар маадырын, темазын чедир ажытпаан, эгелер-биле чогаадыкчы ажылдаваан, жанрларны холуй бижээн­ болган. Студентилер частырыг­ларын кичээнгейге ап, моон соңгаар билиин бедидип, чогаа­дыкчы ажылдаарын чугааладылар. 
Журналистикага сонуургалдыг студентилер баштайгы дидим базымнарын кылып эгелээни бо. Изиг күзел болгаш сорулга турда, кижи кандыг-даа мергежилди шиңгээдип алыр болгай. Келир үеде олардан тергиин дээн журналистер үнер дээрзинге бүзүрел улуг.
«Оваа Медиа» компанияның үндүрүкчү редактору Анастасия Быкова, режиссеру Эрес Монгуш студентилерге мастер-класс­тарны эрттирген. Олар улуг сонуур­гал-биле видеороликтер болгаш чурук тырттырарының чажыттарын, камера мур­нунга бодун алдынарын дээш оон-даа өске боттарынга ажыктыг чүүлдерни билип алган.
“Медиа-М” деп студентилерниң пар­­лалга албанының төлээзи Алдын­ Монгул келир үеде өөренип турар уни­верси­тединиң дугайында кино үндүрерин план­нап турарын чугаалады. 
Жюри кежигүннери Тамара Кабимульдинова, Азиана Чадамба, Виктория Лачугина база бо материалдың автору студентилерниң дужааган 16 ажылын көрүп, номчаан соонда, тиилекчилерни шилип үндүрдүвүс. 
“Бистиң чазывыс-2018” деп уран чүүл болгаш эртем фес­ти­валының гала-концертинге чеди аңгы угланыышкынга кирген ажылдарның тиилекчилерин шаңнап-мактаар. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруктары.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.