1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"БЕЛАЗ СЕРВИС" ТЫВАГА КЕЛИР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Крас­ноярск хоорайда Белорусь Республиканың Элчин че­­риниң төлээзи Виктор Щетько болгаш «Красноярск-БелАЗСервис» биле «Гомсельмаш-Сибирь» ком­панияларның менеджерлери-биле ужуражылга үезинде кады ажылдажылга дугайында дугуржулга чедип алдынган.  
Шолбан Кара-оол техниктиг сервис төптери кылдыр Тывага боттарының туружун быжыглаар дээн акы-дунмалышкы чурттан аалчыларга байырны чедирген. Идегелдиг болгаш шынарлыг белорус техникага республика ССРЭ үезинден-не бүзүрээн деп, ол демдеглээн. Хөй тонна чүък чүдүрер БелАЗтар хөмүр-даш болгаш даг-дүгүнүң карьерлеринге ажылдап, а совхозтарга белорус тракторлар болгаш комбайннар колдаан турган. Дыка хөй араттар 70 чылдарның машиналарын катап септеп, оларын барыын чүк азы кыдат техника-биле солуур деп бодал безин чок.  
Бөгүн безин Белоруссияга бүдүрген машиналарны Тыва садып ап турар. Чүгле 2018 чылда лизинг-биле Гомсельмаштан «Палессе» деп 6 комбайнны садып алган. Бир эвес регионга оларның артык кезектерин садар складтарны тудуп, мергежилдиг специалистерлиг техниктиг хандырылга төптерин ажыдыптар болза, кижилер белорус техниканы күзелдии-биле садып алырынга бүзүрел улуг. Амгы үеде Тывада Беларуссияга бүдүрген 100 хире БелАЗ самосвалдар хөмүр-даш бүдүрүлгелеринде ажылдап турар, ынчап кээрге маңаа сервис төптү ажыдары бодун бүрүнү-биле шынзыдып турар.  
Кызыл биле Минскини 5 муң ажыг километр аңгылап-даа турар болза, сырый кады ажылдажылгага чүү-даа шаптык болбазын Виктор Щетько Тываның Баштыңынга чугаалаан. Белорус машина бүдүрүкчүлери Красноярск крайда быжыы-биле турумчуй берген, эрткен чылдан Хакасияны шиңгээдип эгелээн. Абакан-Аксында БелАЗтарга техниктиг хандырылга төвүн тударынга 100 ажыг сая рубльди салган. Бөгүн төптүң ажылын 60 кижи хандырып турар.
«Беловежье дугур­жулга­зының соонда буураан Совет Эвилелиниң, бистиң чиде берген чуртувуска бактаап турган республикалар, кажан-бир ол харылзаазын катап черле турзуптарынга кезээде бүзүреп чораан мен. Ынчангаш бөгүн акы-дуңма Белорусьтан аалчыларны – белорус элчин чериниң Красноярск хоорайда төлээзи Виктор Владимирович Щетько биле белорус машина тудуг компанияларын төлээлээн ат-сураглыг брендилер, көдээ ажыл-агый техниказының улуг дээн бүдүрүлгелери, БелаАЗ биле Гомель Сельмаштың топ-менеджерин хүлээп алыр болганымга канчаар-даа аажок өөрдүм. Тываның дагларынга чедир белорус бизнес чедип келген болганда, дең эргелиг болгаш хостуг эвилелчи, элээн быжыг дөске үндезилеттинген «сесерэжи» акы-дуңмалышкы чорук катап тургустунуп келиринге чигзиниг турбас. Кады ажылдаар дугайында дугуржулгага атты салырын чугаалаш­тывыс, удавас Тывага көдээ ажыл-агый машиналарын хандырар болгаш техниктиг хыналда төвүн кады тургузар болдувус. Совет үеден бээр эң бүзүрелдиг эт – белорус техника бисте бар, а ооң сервизи чок, ынчангаш артык кезектерни дилээр азы чагыдар апаар. Бистиң бүдүрүлгелеривистиң база сайгарлыкчыларывыстың машиналарынга херек чүүл­дерни дорт эккээрин кызыдар бис. Белорус бүдүрүкчүлер чүг­ле аар тускай техника биле тракторларны эвес, а күрүне субсидия­ларынче кирип турар сураг­лыг МАЗ-тарны база автобустарны биске сүмелээн» — деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.
gov.tuva.ru

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.