1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БЕШ АЛДЫН МЕДАЛЬ

Ноябрь 4-12 хүннеринде Венгрияның Будапешт хоорайга бүгү делегей чергелиг кик-боксинг маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа Тываны төлээлеп, тренер-башкы Мерген-оол Монгуштуң удуртулгазы-биле бистиң чаңгыс чер-чурттуг спортчуларывыс Антон Салчак, Кежик Монгуш база Сергек Ооржак киришкеш, төөгүге турбаан түңнелдерни көр­гүзүп, шупту алдын медаль­дарны чаалап алгаш келгеннер.
Ноябрь 14-түң хүнүнде чер-чуртунче чанып келген оолдарны Кызыл хоорайдан ырак эвесте Элик тураскаалының чанынга оларның дөргүл-төрелдери болгаш тренер-башкылары, республиканың аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле сайыды Адам Текеев, Кик-бок­синг федерациязының даргазы Ренат Ооржак, ТР-ниң аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле сайыдының бирги оралакчызы Буян Биче-оол дээш өскелер-даа өөрүшкү-маңнайлыг уткуп алганнар.
Спортчулар машинадан дү­жүп кээрге-ле, чыылган чон оларга байыр чедирип, диң­миттиг адыш часкаашкыннары-биле уткуп алгаш, аяк шайын сунмушаан, аккыр кадактарны сөңнээн. Ооң соонда мөгелерниң өөрүшкүзүн үлежир дээш, эш-өөрү, чоок кижилери оларның чанында-ла барганнар.
Барык-ла он хонук дургузунда үргүлчүлеп келген мар­гылдааның түңнел оюнунда Антон Салчак бодунуң амыр эвес удурланыкчызы Иран чурттуг Омунд Ашотисофанны тиилеп алгаш, 51 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга делегей чемпиону болуп тергиидээн. А Кежик Монгуш 54 килограмм деңзилиг мөгелер аразынга кик-боксингтиң эң-не берге “К-1” деп хевиринге бодунуң удурланыкчыларын шуптузун тиилээш, база-ла делегей чемпиону деп атты чаалап алган. Кик-боксинг спортунга делегейниң ийи дакпыр чемпиону Сергек Ооржак ук маргылдааның түңнел оюнунга Турция чурттуг удурланыкчызы Низан Туфанны бүзүрелдии-биле тиилеп алгаш, делегейниң үш дакпыр чемпиону болуп шылгараан.
Спортчу оолдар-биле ка­ды чораан тренер-башкызы Мерген-оол Намчалович: “Өөре­ник­чилерим делегей чергелиг маргылдаага киришкеш, шупту-ла бирги черни ээлеп, тулган чемпионнар болганынга чоргаарланыр-дыр мен. Бо оолдар делегейниң аңгы-аңгы чоннарының аразынга тыва чонунуң адын сыкпайн, чаныш-сыныш чок тура-соруктуун быжыы-биле бадыткадылар. Ынчангаш оларга изиг байырым чедирбишаан, моон-даа соңгаар спортчу чедиишкиннерни күзээр-дир мен. Өөреникчилеримниң чедип алган чедиишкиннеринге чоргаарланып, бодум база дыка өөрүп тур мен” – деп чугаалады.
Тыва спортчуларның чедииш­киннери мооң-биле кызыгаарланмаан. Европа чергелиг дзюдо маргылдаазынга киришкеш, бо­дунуң деңзизинге  Саян Ондар бирги черни ээлеп, алдын медальды чаалап алган. Ол ышкаш бүгү делегей чергелиг самбо маргылдаазынга хүрешкеш, база-ла бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Саян Хертек бешки алдын медальды чаалап эккелген. Ол самбо хүрешке бодунуң деңзизинге делегей чемпиону болган. Саян Ондар биле Саян Хертек Тывага ноябрь 15-тиң хүнүнде ээп келгеннер.
Төрээн чуртувустуң быжыг туруштуг, дайынчы бүдүштүг оолдары Тывавыстың адын бедик тудуп, бүгү делегейге аалын-чуртун алдаржыдып чоруурунга чоргаарланмас арга чок. Ынчангаш аныяк спортчуларывыска быжыг кадыкшылды болгаш моон-даа соңгаар хөй-хөй чедиишкиннерлиг болурун күзеп каалыңар!
Эрес КОЛ.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.