1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БИЛИР СИЛЕР БЕ?

Чечен чугаа

Билир силер бе?

       ТЕЛЕВИЗОР
       Бөгүн бажың бүрүзүнде улуг, бичии улус телевизорну көрүп турар. Ооң экранынга солун дамчыдылгаларны, сонуургаар артистерин, спортчуларын, янзы-бүрү концерт, оюн-тоглаа программаларын, төнмес-батпас сериалдарын манаар улус эвээш эвес.
      Телевизор кажан, каяа тыптып келгенил, ону кым чогаатканыл? Бо айтырыгны кым-даа сонуургай бээр. Орус инженер Владимир Зворыкин телевизор деп хуулгаазын этти чогаадырынга улуг үлүг-хууну ойнаан. Ол Владимир облазында Муром хоорайга төрүттүнген. Революция үезинде Американың Каттышкан Штаттарынче чоруй барган. Өске эртемденнер-биле катчып алгаш, 1923 чылда бир дугаар киноскопту чогааткаш, келир үеде телевизорнуң баштайгы хевирин чогааткан.

ТЕЛЕФОН

Харылзааның база бир чугула чепсээ телефон дээрзи кымга-даа маргыш чок. Бөгүн мобильдиг телефон тудуп алган кижи кудумчуда-даа, садыгда-даа, туалетте-даа чугаалажып олурарын болганчок-ла эскерер бис. Харылзааның бо хевириниң эң эгезин биске кым хайырлаан деп? Бир дугаар телефон Америкага 1876 чылда тыптып келген. Ону Александр Белл деп кижи чогааткан.

        ИНТЕРНЕТ 
       Интернет. Интернет… Бо сөс бөгүн үргүлчү дыңналыр. Харылзажып турда черниё ыраан-даа, хемниң узунун-даа херекке албас. Бо тоолда дег кайгамчыктыг болуушкун кажан, кайыын эгелээнил? 1969 чылда Американың Каттышкан Штаттарының Камгалал яамызының чагыы-биле аңгы-аңгы университеттерниң дөрт компьютерин микросетьке чаңгыс кылдыр кожуп каан. Ооң соонда чээрби чыл эрткенде, британ эртемден Тим Бернерс-Ли немелде кезекти чогаадып, кошкан соонда, Интернет делегейни хөме алы берген…

Галина Монгуш белеткээн.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.