1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БИЧЕ БУУРАЙ ЧОННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Август 9-та бүгү делегейде соңгу чүктүң биче буу­рай чоннарының байырлалын таварыштыр Тыва Республиканың националдар херектериниң агентилелиниң төлээлери болгаш күш-ажыл сайыдының бирги оралакчызы Артыш Михайлович Сатка удурткан аңгы-аңгы албан черлериниң төлээлери Тожу кожууннуң чурттакчы чону-биле ужуражып, оларның ажыл-ижи-биле, амыдырал-чуртталгазы-биле таныжып, берге айтырыгларын сайгарып, «Чедиишкиннерже базым» деп төлевилелди боттандырары-биле «төгерик стол» эрттиргеннер. 
Бир-ле дугаарында ТР-ниң күш-ажыл яамызының ажыл чоктар хаа­ра тудар төптүң начальниги Чечек Артна кожуун амгы үеде ажыл-агый талазы-биле кандыг байдалда турарын чугаалааш, аңаа удур кандыг хемчеглер ап болурун тайылбырлап, санал-оналын киирген. Кожууннуң өөредилге килдизиниң эргелекчизи Виктор Шыырап, Өдүген аттыг муниципалдыг каттышкан бүдүрүлгениң директору Аида Комбу база ивижилер, аңчылар дээш өскелер-даа боттарының айтырыгларын салып, санал-оналдарын кииргеннер. Аида Сарыг-ооловна ивижилерниң чымыштыг ажыл-ижин, тайга-таскыл черде кадыг-берге амыдырал-чуртталгазының дугайын допчулай чугаалааш, оларга күрүнеден деткимче кылдыр оода-ла чылыг идик-хеп аймаа, майгыннар-биле дузалап, бүдүн чылда чаңгыс катап алыр акша-шалыңының түңүн өстүрерин саналдаан. 
«Төгерик стол» төнери билек, Тоора-Хем суурнуң Культу­ра бажыңынга Тожу кожууннуң ча­гыргазының даргазы Радимир Сат, күш-ажыл сайыдының бирги оралакчызы Артыш Сат, ТР-ниң саң-хөө сайыдының бирги оралакчызы Менди Монгуш, ТР-ниң бойдус-камгалал сайыдының оралакчызы Михаил Дураев база Националдар херектериниң агентилелиниң даргазы Вера Лапшакова-биле ужуражылга болган. 
Аңаа республиканың кадык камгалал яамызының төлээлери «Ыжык аарыгларынга удур шим­чээшкин» база «Дем-биле өкпе аарыындан чайлаалы» деп төлевилелдерниң ажык-дуза­лыын тайылбырлап, чонга ажыктыг арга-сүмелерин берген соонда, чурттакчы чон кожууннуң чагырга даргазы Радимир Шыыраповичиге хомудалдарын-даа киирип, четтиргенин-даа илереткеннер. 
Бойдус камгалал сайыдының оралакчызы Михаил Дураев «Арыг чурт» деп төлевилелдиң дугайын допчулай чугаалааш, чоокку үеде кылып чоруткан ажыл-ижин чонга таныштырып, чыылган чоннуң салган айтырыг­ларынга харыылаан.
«Тожу – кайгамчык каас-чараш арга-эзим, хемнер, хөлдер, тайга-сыннар-биле хүрээленген тоолзуг оран-на болгай. Тус черниң чурттакчы чонунуң көвей кезии ажыл-агый чок, арга-сындан аңнап-меңнеп, хемнер, хөлдерден балыктап, улуг кезии тайга-таңдыдан-на амыдырап-чурттап чоруур дээрзи билдингир. Ынчалза-даа мында аңныыр инспекторлары аңнаашкынны хоруп, аңнаар туржук, балык-байлаң тудар чөпшээрел бе­зин бербейн, аңнап, балыктап чораан улуска торгаал онаап, ок-боозун хавырып турарлар. Чүнүң-биле амыдыраар бис? Арга-арыг хүнүң-не өрттенип турар, а ону өжүрер кижилерниң акша-шалыңын бербестээн. Өрттерни кымнар өжүрерил?» дээн чижектиг айтырыгларны аңчылар салган.   
Чон-биле ужуражылга соонда, кожууннуң чогаадыкчы бөлүктери, ыраажылары, Тыва үндезин культура төвүнүң «Тыва» ансамбли болгаш Орус үндезин культура төвүнүң «Раздолье» ансамбли бүгү делегейде соңгу чүктүң биче буурай чоннарының байырлалын таварыштыр Тожу кожууннуң үндезин чурттакчыларынга, ивижилеринге, аңчыларынга база малчыннарынга байыр чедирип, солун оюн-көргүзүглүг концертин бараалгатканнар.
Эрес КОЛ.
Авторнуң тырттырган чуруу: "Төгерик стол" үезинде.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.