1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БООЗАДЫЛГА УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Тыва Республиканың девискээринге мурнадыр хөгжүдер «Осеменатор» деп төлевилелди боттандырар ажылдар уламчылап турар. Бо төлевилел езугаар 2021 чылдың төнчүзүнге чедир республиканың кожууннарында бар мал эмнелгелериниң баазаларынга 10 модульдуг мал тарып боозадыр пунктуларны тургузары көрдүнген. Ук төлевилелде кирген ажылдарны 5 чылдың дургузунда чада аайы-биле боттандырар. 
2017 чылда Чөөн-Хемчик биле Кызыл кожууннарга тарып боозадылга пунтуларын, Барыын-Хемчикке «Племсервиз» КХН-ни ажыткан.
Республиканың ветеринария төвүнүң специализи С. Бегзи Улуг-Хем кожууннуң ветеринария эргелелиниң специализи А. Сендажы-биле кады «Инек – чемгерикчи малым» деп төлевилелдиң киржикчилериниң малынга тарып боозадылга ажылдарын чорудуп турар. А  2017 чылдың күзүн Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү, Торгалыг, Чааты сумуларының «Инек – чемгерикчи малым» төлевилелдиң киржикчилериниң бода малдарынга тарып боозадылга ажылдарын чоруткан.
Тарып боозадылга ажылда­рының технологиязы кыска хуу­саада чорудар арганы берип турар болгаш малдың чаш төлүнүң өлүп хораар чоруун кызырып, янзы-бүрү мал аарыгларын бол­дурбазынга салдарлыг. База боо­задылга кампаниязының хуу­саазын планнаарынга чогум­чалыг. Ук төлевилелдиң боттан­дырылгазы республиканың көдээ ажыл-агыйының орулгазын бедидер база ниити мал ажыл-агыйга чижилгелиг болурунга чедирер.
Бистиң корр.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.