1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"БТК групп" Тывада

Россияның “БТК групп” акционерлиг ниитилелдиң биче бүдүрүлгезиниң салбыры Тывада ажыттынган. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оол келгеш, чаа ажыттынган бүдүрүлгениң байдалын өөренип көрүп,  аңаа ажылдап эгелей берген шевер кыстар-биле чугаалажып, акша-шалыңының дуга­йында айтыргаш, оларга ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзээш, херээженнер хүнү Март 8-ти таварыштыр “БТК групп” акционерлиг ниитилелиниң тускай салбырының директору Ди­на Асташевага болгаш өскелерге-даа байыр чедиргеш,  чечектерни тудускан. 
Чаа ажыттынган бүдүрүлге черинде амдыызында дөртен ажылчын олут ажыттынган. Байырлалдар соонда, март айның төнчүзүнде, база чаа мастерлерни хүлээп алыр деп планнап турарының дугайында “БТК групп” тускай салбырның  директору  Дина Дмитриевна Асташева чугаалаан. 
Аңгы-аңгы өрээлдерде амгы үениң электроннуг даараныр машиналарын тургузуп каан. Чамдык өрээлдер бүрүнү-биле дериттинген. Ажылчын олуттар белен. Чүгле мастерлер херек. Чаа мастерлер ажылче кирерде, тускай шылгалданы эртер дээрзи билдингир. 
Даараныр машиналар тургускан  өрээлдерниң аразында улуг телевизор болгаш столдар, сандайлар-биле  дериттинген өрээл бар. Ол дээрге мастерлерниң дыштаныр өрээли болду. Оон аңгыда чемненир столовая база белен. 
Чаңгыс-ла эпчок чүве, ажылчыннарның бажың биле ажыл аразында аргыжылга айтырыы берге байдалда. Чүге дээрге чаа ажыттынып турар бүдүрүлге чери ооң мурнунда бизнес-инкубатор турган бажыңда. Ынаар 13 дугаарлыг автобустан аңгыда, кандыг-даа автобустар, “Газельдер” халывайн турар. Ол айтырыгны база өөренип көргеш, бир болза тускай автобус мастерлерни аай-дедир сөөртүр, бир болза ынаар баар автобустар маршрудун тургузар аргаларын өөренип көөрү планнатттынган. 
Ажылдап эгелей берген мастерлерниң аразында кандыг-даа назылыг херээженнер бар. Бүгү назынының иштинде дааранып чораан дөртен чыл  дуржулгалыг-даа мастерлер бар, колледжти чаа-ла доос­каш, ажылдап келгеннери-даа бар. Бүдүрүлге хөй кезиин­де херээженнерден тургус­тунган. Оларның аразында техник-механик ийи эр кижи бар. Бүдүрүлгениң ажылчыннары эртенгиниң сес шактан кежээкиниң сес шакка чедир ажылдаар. Он беш хонук ажылдааш, он беш хонук дыштаныр. Мастерлерниң шалыңын кылган ажылындан санаар. Ол дээрге ортумаа-биле чээрби хире муң рубль болуп турар.  
“Красноярск хоорайның бүдүрүлге колледжиниң дизайн салбырын  дооскаш, кыска үениң дургузунда ажылды тып алдым. Бо чаа ажыттынып турар бүдүрүлгеге улуг дуржулгалыг мастерлер-биле кады ажылдаар аргалыг болганымга өөрүп тур мен. Интернет четкизинге чарлал көргеш, шенеп көөр дээш, документилерим дужаапкан кижи мен. Үр-даа болбаанда келдиртипкен. Бээр ажылдап кирерде, тускай шылгалда эртип турдувус. Мында ажылдап турар мастерлерниң аразында эң-не аныяа болган мен. Дүүнден  эгелеп 40 кижи ажылдап кириптивис. Бир дугаа­рында боттарывыска ажылдап кедер фартуктар даарап алдывыс. Сентябрьга чедир ак чоорган, чоорган хаптары, сыртык хаптары даарааш,  ооң соонда шериг хептер даа­рап кириптер бис. Ажылдаар черивис таарым­чалыг, эки деп санап турар бис. Даараныр машиналар база шупту даштыкы бүдүрүлгениң. Колледжке өөренип тургаш, база шак мындыг даштыкы  машиналарга ажылдап турган мен. Бээр ажылдап келиримниң бетинде бажыңга улустуң чагыгларын хүлээп акша ажылдап ап турган мен” – деп, бүдүрүлгениң эң аныяк мастери Долума Умбаа чугаалады. 
Россияда база бир эң улуг акционерлиг ниитилелдиң  сал­бырының бистиң республикавыста ажыттынганы өөрүнчүг.  Чүге дээрге  бир-ле  дугаарында  ажыл чок хамаатыларывыска ажылчын олуттар ажыттынган. Шак бо чаа эгелээшкиннер  республикавыстың экономиктиг хөгжүлдезинге   база бир улуг идиг болуп, ажылчын олуттар ам-даа көвүдеп,  бүдүрүлгениң ажыл-ижи сайзыраар дээрзинге идегел улуг. 
Айдың ОНДАР. 
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары. 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.