1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БУЯННЫГ КЫС МИРАБЕЛЛА

Республикада донорларның ниити саны – 14966 кижи. Оларның иштинден 35 харга чедир 8680 аныяктар, 3130 студент бар. Республиканың хан кудар станциязының идепкейжи дузалакчыларынга Тываның күрүне университединиң, көдээ ажыл-агый техникумунуң, Кызылдың медицина колледжиниң студентилерин хамаарыштырып болур. 
Медицина колледжиниң “Эмнелге херээ” факультединиң 3-кү курсчузу, ыраккы, тоолзуг Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг сумузундан 19 харлыг Мирабелла Санмай-оол бо бижээн чүүлүмнүң маадыры. Ол чаңгыс курсчуларын донор болур буянныг үүлеже эвилелдеп турар. 
“Чамдык чаңгыс курсчуларымның донор болур изиг күзели бар-даа болза, кадык­шылының, ханының тургузуунуң аайы-биле болдунмас болур. Хан дужаап турар кижи каң кадык болур ужурлуг” – деп, аныяк донор бодунуң буянныг чоруунга харыысалгалыг хамаарылгазын илеретти. 
Хан кудар станцияның көжүп чоруур автомашиназы эмчи колледжиниң даштынга халдып кээрге, Мирабелла чаңгыс курсчулары-биле хан дужаап, донор болур буянныг үүлени 2015 чылда бир дугаар шенээн. 
Хөй чылдарда хан дужаап, аараан, озал-ондакка таварышкан кижилерге сеткилинден ачы-буянын көргүзүп, “Россияның хүндүлүг донору” деп хөрек демдээнге төлептиг болуру ооң изиг күзели.  “Бир-ле кижиниң амы-тынын камгалаар, дуза чедирер дээн сеткил-биле хан дужаар болгай. Мээң дужааган ханым чаңгыс-даа кижиниң амы-тынын камгалаанын бодап кээримге безин, өөрүнчүг, сагыш-сеткилим көдүрлүп, тынарымга чиик ышкаш сагындырар” – деп, Мирабелла чугаалаар. 
Санмай-оолдарның өг-бүлези дөрт ажы-төлдүг. Мирабелла — хеймер кызы. Ме­ди­цина колледжин дооскаш, улаштыр дээ­ди өөредилге черинче кирип алыры аныяк донорнуң мурнуку сорулгаларының бирээзи. Дээди эртемниг эмчи мергежилди чедип алгаш, төрээн кожуунунуң төп эмнелгезинге ажылдаар деп турарынга өөрүвес арга чок. Кожуун, сумуларга тускай эртемниг специа­листер чугула херек болгай.
Аныяк донорнуң ачазы, акылары балыкчылар, аңчылар. Олар кышкы чижин, балык-байлаан, тоорук, кат-чимизин, мөөгүзүн оран-таңдызындан хайыралап алыр чаңныг. Чайгы дыштанылгазында Мирабелла хостуг үезин хилис эрттирбейн, төрээн суурунда кадыкшылга лагеринге вожатыйлап база ажылдап турар.  
“Тывада 2017 чылды аныяктарның бот-идепкейиниң чылы кылдыр чарлаанын деткип тур мен. Ол дээрге бистерниң чаа бодалдарывыска орукту ажыдып турары болгаш дидим идеяларывысты амыдыралга боттандырарынга улуг идиг-дир” – деп, аныяк­ кыс чугаалады. Мирабелла сорулгаларын чедип алыр дээш, бүгү-ле күжүн салырынга белен, быжыг  тура-соруктуг, изиг чүткүлдүг болду.
Донор кижи ханын дужаагаш, дуза херег­леп турар кижиниң амы-тынын камгалап, буя­нын чедирип турарынга кижи чүгле чор­гаарланыр. Оларның аразында энерел сеткилдиг аныяктарның саны 11810 чеде берген. Аныяктарның маадырлыг чоруун хан кудар станцияның ажылдакчыларындан, дөргүл-төрелдеринден аңгыда улус шоолуг-ла билбес. Донорларның аразында кандыг-даа мергежилдиглер бар. 
Аныяк донорларывыстың амыдырал дээш эскет чок маадырлыг чоруунуң буя­ны оларга муң-муң катап дедир эглип кээри билдин­гир. Хамыктың чоргааралын оттуруп турар энерел сеткилдиг, бурунгаар көрүштүг аныяктарывыска чедиишкиннерни күзеп каалыңар.
Республиканың хан кудар станция­зы апрель 20-де Арбат шөлүнге “Амыдырал дээш эскет чок маадырлыг чорук” деп акцияны эрттирер. Аңаа “Тываның энерелдиг чүректери” аныяктар шимчээшкининиң кежигүннери флеш-мобка киржир. Көжүп чоруур хан кудар станцияның ажыл­дакчылары хан курлавырын белеткеп алыры-биле Тываның көдээ ажыл-агый, тудуг техникумнарының, медицина колледжиниң, Кызылдың 2 дугаар поликлиниказының, республиканың туберкулезка удур диспансериниң, РФ-тиң Суд Приставтарының ТР-де эргелелиниң, Россияның Онза байдалдар яамызының ТР-де Кол эргелелиниң девискээрлеринче чедер. Хан кудар станцияга школачыларга болгаш студентилерге "ажык эжиктер" хүннерин эрттирген.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруу. 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.