1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БҮГҮ СУМУ ИДЕПКЕЙЛИГ КИРИШКЕН

Эки турачы танкистер Дыртык Ондар биле Чүргүй-оол Хомушу (оң талазында).
 
Совет Эвилелиниң Маадыры Чүргүй-оол Намгаевич Хомушкунуң мугур 100 хар харлаан юбилейинге тураскааткан республика чергелиг улуг байырлалды Тес-Хемниң Берт-Даг сумузунга май 18-те эрттирер. Аңаа  белеткел ажылдары эгелей берген. 24 кижи составтыг оргкомитет тургустунган, ооң даргазы Хая-Маадыр Делгерович Санаа. Х-М.Д. Санаа биле Берт-Даг суму чагырга даргазы Айыраш Александрович Самбыл чон-биле быжыг харылзаалыг ажылды чорудуп турар.   
Чоокта чаа апрель 7-де Берт-Даг сумузунга болуп эрткен концерт-марафонга чон идепкейлиг киришкен. Марафоннуң дузазы-биле суурну чаагайжыдып септээр ажылдарны чорудар. Ол дээрге Хомушку Чүргүй-оолдуң, тыва эки турачыларның, Чооду Кидиспейниң тураскаалдарын, субурганны, стадионну, клубтуң девискээрин чаартыр болгаш бок төгер черни дескиледири-дир.
Лотерея ойнаашкынында кол шаңнал – тыва өг ыяжын Альберт Александрович Чанчыкаа ойнадып алган. Ол өг-бүлези-биле Самагалдайда амыдырап, чурттап чоруур. Боду хуу пекарнялыг болгаш шиномонтаж ажыдып алган ажылдап турар.
Лотереяның шаңналдарын Берт-Дагның ус-шеверлери кылган. Аңаа эң-не идепкейлиг киришкеннерни демдеглээр апаар. Өг ыяжын Сай-Даш Сер­геевич Доңнай-оол, изиг-демирлерни Андрей Даржай-оолович Чыргал, Владимир Эрес-оолович Дондай, Күдерек Хуналдырович Чооду, Мерген Тарааевич Чооду кылган, игилди Василий Иванович Ооржак ча­заан, Хая-Маадыр Делгерович Санаа молдурга салган, Аржаан Дажыевич биле Аржаана Борисовна Шунгалар өшкү-биле деткимчезин көргүскеннер, Алдын-Херел Сергеевич Тас, Мерген Кадырович Сартыыл, Вячеслав Эресович Дондай, Омак Алексеевич Шыйла, Артыш Сергеевич Дарзыг деспилер кылганнар. 
Хоочуннар Александра Казаковна Санаа, Тамара Дажыевна Чооду, Розалия Сайыновна Шывык, Тамара Шыыраповна Сегбе олар үлүг хуузун, деткимчезин кииргеннер. Лотереяның шаңналдарын кылырынга бүдүн суурнуң ус-шевер чону болгаш албан черлери, өреге бүрүзү идепкейжи киришкеннер. 
Оркомитет.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.