1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ВОСТОКЧУЛАР" БЕЛЕН

Федералдыг орук аген­тилелиниң федералдыг күрүне албан чериниң Тывада М-54 «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң даргазы Андрей Көк, «Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов массалыг информация чепсектериниң  журналистеринге солагай талакы дачалар чоогунда “Восток” КХН-ниң бүдүрүлгези асфальт-бетон заводунче болгаш барыын талаже углаан орук участоктарының байдалын хынаары-биле ажылчын үнүүшкүннү организастаан. 
Бүдүрүлгеде ийи асфальт-бетон заводунуң бирээзи 1 шакта 120 тонна, а өскези 160 тонна үүрмектээн сайны бүдүрүп, довурак биле элезинден холуксааны белеткеп турарын Сергей Уюсов чугаалады. Оон аңгыда ында бетон-демир кылыгларындан орук кыдыын камгалаар болгаш суг албас кылдыр салыр плиталарны, дээрбектерни... кудуп белеткеп турар. Заводтуң девискээринде орук шывар асфальт кылыр хоюдугну хынаар лаборатория, минералдыг порошок, полимер болгаш сайны аңгы-аңгы хемчээлге үүрмектээр дериг-херекселдер, электри деңзилер (80 тоннага чедир килдээр), аар чүък машиналары (экскаватор, автогрейдер, самосвал...), орукчуларның чемненир чери дээш техника-ла хөй. 
“Тывада бо завод эң улуг асфальт, бетон бүдүрүлгези. Мооң мурнунда орук-тудуг ажылынга херек бетон кылыгларын Абакан хоорайдан сөөртүп эккеп турган бис. Бо хүнде цементиден аңгыда орук-тудуг материалдары боттарывыстыы. Цементини Минусинскиден чарган керээ езугаар сөөртүп эккеп турар. Асфальт шывыының каът бүрүзүнүң сайының хемчээли аңгы-аңгы болур. Заводта дашты ылгап үүрмектээр 6 дериг-херексел бар. Бо хүнде мында 80-90 хире кижи дүн-хүн чокка 2 ээлчегде ажылдап турар” – деп, “Енисейский карьер” бүдүрүлге участогунуң начальниги Алексей Федулов чугаалады.
«Восток» КХН-ниң ажылдакчылары оруктарны амгы үениң материалдары болгаш чаа технологияларны ажыглап тургаш, шынарлыг кылып турар, күчү-күштүг машина-техника, дериг-херексел талазы-биле Сибирьде тергиин тудуг организацияларының бирээзи дээрзин М-54 «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң даргазы Андрей Көк демдегледи.
Дараазында Элегес-Аксы суурнуң болгаш Улуг-Хем кожууннуң девискээрлеринде орук участоктарын хынаары-биле халдып үнүптүвүс. 805-820 километрлерде орук участогунуң асфальт шывыын хынаары-биле доктааптывыс. Андрей Бадарчиевич оруктуң ойбактарын чамаан тиглени берген асфальт шывыын холу-биле адыра соп эккээрге, чер көстүп, шуут тог­лап турар болду. Орукчу эвес бөдүүн кижиге безин бо оруктуң байдалы чогуур деңнелде эвес дээрзи көскү. Асфальт шывыы көңгүс чуга.
2020 чылга чедир оруктуң 70-80 хуузун чаа асфальт шывыы-биле чадып, капитал септелгезин кылырын М-54 «Енисей» автомобиль оруунуң эргелели планнап турар. Ынчап кээрге, бо чылын нарын байдалдыг 55 километр орук участоктарының асфальт шывыын, чаа технологияларны ажыглап тургаш, чаартыр, эргижирээн хоорзаларын солуур, орук демдектери, камгалал херимнерни тургузары дээш өске-даа ажылдар көрдүнген. 
Апрель 1-ден эгелеп «Восток» КХН барыын талаже углаан М-54 федералдыг автоорукту септеп кирипкен. Амгы үеде заводтуң девискээринде асфальт шывыынга херек 500 ажыг тонна сайдан аңгыда өске-даа курлавыр материалдар бар. “Востокчуларның” ажылдаарынга материалдары-даа, машина-техниказы-даа белен. 
Январь 1-ден бээр «Кызыл — Чадаана — Хандагайты — Боршоо» автомобиль оруу федералдыг өнчүже шилчээнин сагындырып каалы. Бо орук-биле бир хүнде ниитизи-биле 1000 ажыг автомашина аргыжып турар.
2017 чылда Минусинскиден Кызылга чедир 33 километр автооруктуң капитал септелгези, 24 километр оруктуң септелгези планнатынган. «Кызыл — Чадаана — Хандагайты — Боршоо» автомобиль оруунуң 55 километр орук участогун септээр. 
Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда  чуртталга бажыңнары биле бажың чанының участоктарын эрээн хар суунга алыскан онза байдалды чайладыры-биле «Восток» КХН-ниң ажылдакчылары аар чүък машиналары-биле дузалажып турары база улуг деткимче. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруунда: М-54 «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң
даргазы Андрей Көк, «Восток» КХН-ниң чиңгине директору Сергей Уюсов.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.