1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ГАЗЕЛЬДЕР" ЧҮГЕ ХАЛЫВАЙН ТУРАРЫЛ?

Кызыл хоорайның алгы заводунуң (кожзавод) девис­кээринде чурттакчы чон амгы үеде аргыжылга талазы-биле берге байдалда келген. 
Каш чыл бурунгаар хоорай иштинге №14 маршрутка «Газельдер» шору ажылдап турган: бир «Газель» алгы заводунга келгеш, хоорай иштинче кирер, өскези хавак кырынче «Южныйже» углай чоруптар турган. Амгы үеде №14 маршруттуң «Газельдери» чүге халывайн барганыл? Чылдагааны чүдел? 
«Газель» ээлеринге ол маршрут орулга чок болуп турар бе азы ажылдаарынга кандыг эпчок байдалдар барыл дээш, мэрияның чонну транспорт-биле аргыштырарын харыылап турар килдизи хуу чолаачылар-биле чугаалажып, чылдагаанын тодарадыр болза эки-дир. Эң ылаңгыя хоорайда №14, 9, 5, 3 дугаар школаларже өөренип чоруп турар өөреникчилер, чаш ажы-төл түреп тур ышкажыл. Оларның ада-иелери эртениң-не эрги даараныр фабрика турган черже углай кадыр хавакты өрү чүткүдүп үнгеш, №30 «а» маршрутту манап алгаш, школаларже чедирер. Эмчилээр хоочун, кырган чон канчаарыл? Ындыг кадыр дөңден тайып батса канчаарыл? Черле кижиге кандыг чорук-херек турбас боор. Чыккылама кыштың соогу чедип келди ышкажыл. 
Хуу чолаачылар чоруур ужурлуг маршру­дун кара туразында өскертип, хөй чон аргыжар, бөлүк каът бажыңнарлыг «Южныйже» чоруп турар апарган. №14 дугаарлыг маршрут­та «Газельдерни» чүге хынап, контрольга албайн турарыл? Каш чыл бурунгаар АТБ автобустары алгы заводунче халып турган. Хуу «Газельдер» чолаачылары үзүк-соксаал чокка ынаар халдып тургаш, чижилгени тургузуп, күрүне автобустарынга орулга бербейн, дүжүртүп каапкан. Чок болза №14 маршрутка АТБ автобустарындан катап халытса?
Мен бодаарымга №14 маршрут алгы заводундан Ыраккы Каа-Хемге чедир халыдарга, орук эмин эрттир узун болгаш ону манаары берге, хөй үе эртер. Ынчангаш ону чүгле «Востокка» азы Чоокку Каа-Хемге чедер кылыр болза, аргыжар чонга-даа, чолаачыларга-даа эптиг болгу дег.
Амгы үеде алгы заводунуң девискээриниң чурттакчылары анаа-ла-бир кагдынган «ортулукчугашта» чурттап турар-биле дөмей. Чон, чаш ажы-төл чүге түреп турар чүвел?  Эрге-чагыргада олурар даргалар чон дээш, оларның эрге-ажыы, айыыл чок чоруу дээш таарымчалыг байдалдарны тургузуп ажылдаар ужурлуг. Ынчангаш хөй санныг чоннуң дилээн оюп эрте бербейн, алгы заводунуң девискээринде чоннуң аргыжылгазын чурумчудуп, оларже, чаш ажы-төлче ээ көрнүп көрүңер! Кызыл хоорайның мэриязы бо берге айтырыгны шиитпирлеп, чогуур хемчеглерни алыр боор деп идегеп, манап тур бис. 
Ольга САЛЧАК.
 Кызыл хоорай.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.