1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДАШТЫКЫГА ЭҢ БАШТАЙ ХҮРЕШКЕН

Хостуг хүрешке ССРЭ-ниң шилиндек командазының кежигүнүнге кирип чораан Александр Шойдук, Каадыр-оол Билдей, ССРЭ-ниң, Россияның алдарлыг тренери Дмитрий Мендиашвили оларның чугаалажып турары. Чурукту 1970 чылдарның ортаа үезинде тырттырган.
Хостуг хүрешти бистиң республикага эң-не баштай сайзырадып, ону аныяктар ортузунга нептередип, боттары хевис кырынга үнүп келгеш, көргүзүп келген үлегери дээш, Тываның иштинге болгаш ССРЭ-ниң, Россияның аңгы-аңгы хоорайларынга делегей маргылдааларынче эң-не баштай орукту изээн хоочуннарывыска улуг өөрүшкүвүстү илередип, оларга мөгейип чоруур бис.
Тыва кижилерден хостуг хүрештиң делегей чергелиг маргылдааларын эң-не баштай караа-биле көрүп, аңаа киржип чораан кижилерниң бирээзинге Каадыр-оол Седий-оолович Билдей хамааржыр.
Каадыр-оол Кызылдың 2 дугаар ортумак школазын 1959 чылда дооскан. Ол школага өөренип тургаш, дуржулгалыг башкыларының ачызында спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге сонуургалдыг апарган. Эң ылаңгыя хол бөмбүүнге хандыкшып, школаның шилиндек командазының кежигүнүнге кирип, школазының адын хоорайга төлептии-биле камгалап турган.
1957 чылдың декабрьда Билдей Кызылдың көдээ ажыл-агый кадрлары белеткээр 1 дугаар механизация училищезинге барып, классиктиг хүрештиң секциязынга бижидип алган.
1957 чылдың ноябрьның эгезинде Павел Михайлович Петров Тывага чедип келгеш, Кызылдың механизация училищезинге башкылай берген. Оон бир ай болгаш, училищеге классиктиг хүрештиң секциязын ажыткан үези ол.
Каадыр-оол школаны дооскаш, Павел Михайлович Петровтуң секциязынга улаштыр хүрежир дээш, кандыг-даа бергелерни ол үеде ажып эрткен. Чамдык үелерде хонар чер чок болурга, вокзалга-даа хонуп ап турган.
Уланчызын 2016 чылдың октябрь 22-де үнген №123 "Шын" солундан номчуңар.
Владимир ЧАДАМБА.
Авторнуң тырттырган чуруу.
 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.