1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕНБЕРЕЛ ООРЖАК "ТЫ СУПЕР!" ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурнуң уран чүүл школазының 2018 чылда доозукчузу Денберел Ооржак делегей чергелиг хөгжүмнүг төлевилел «Ты супер!» деп дамчыдылгага киржир.
Денберел Кызыл-Мажалыкка төрүт­түнген, 2011 чылда төрээн суурунуң бичии уругларның уран чүүл школазынче дужаап кирип алган. 7 харлыг оол Олимпиана Бегзиниң вокал клазынче өөренип киргеш, 2018 чылда ону чедиишкинниг дооскан.
Денберел-биле ооң улуг угбазы Иоланданы чажындан тура авазының талазындан кырган-авазының угбазы кижизидип өстүрүп чоруур. Чеже-даа амыдыралдың бергелеринге таваржып чорза-даа, Денберел өөренип турган чылдарында сагыш човаачал, ажык, биче сеткилдиг болгаш ажылга ынак өөреникчи деп бодун көргүскен.
Бойдустан ырлаар салым-чаяаны болгаш башкызының кичээлдери бичии оолдуң баштайгы өөренип эгелээн чылдарында-ла чедиишкининиң үндезини болган: ол хөй катап янзы-бүрү мөөрейлерге киржип база чаңгыс эвес удаа тиилекчи болуп, шаңналдыг черлерни ап келген.
2012-2018 чылдарда бичии уруглар аразынга Республика чергелиг эстрада ырыларының «Хамнаарак» мөөрейниң I чергезиниң лауреады;
2015-2018 чылдарда «Мелодия серебряного ручейка» деп республика чергелиг академиктиг ырылар мөөрейиниң I чергениң лауреады;
2017 чылда «Радуга искусств» деп республика мөөрейинге академиктиг ыры деп номинацияның II чергениң лауреады, 2018 чылда I чергениң лау­реады болган.
«Лучики света-2017» деп амыдырал байдалы чегей өг-бүлелерден уруг­ларның аразында бүгү-российжи республиканың шилилге мөөрейиниң эң дээди шаңналы Гран-приниң эдилекчизи;
2015-2018 чылдарда «Голос. Дети» деп кожуун чергелиг мөөрейге Гран-приниң эдилекчизи.
Сочи хоорайга «Лучик света» мөө­рейинге тиилээш, XVII дугаарлыг «Кино­таврик» деп делегей чергелиг уран чүүл фестивалынга киржир шынзылганы чаалап алгаш, Сочи хоорайга Тыва Республиканың адын төлептиг камгалаан. 
Күрүнениң ыры болгаш танцы ан­самбли «Саяннарның» ыраажылары бичии оолду деткип, чагыг-сүмезин берип, келир үеде коллегазынга моон-даа соңгаар ыры-хөгжүмге сонуургалын сайзырадып, чедиишкиннерге доктаавайн чүгле бурунгаар көрүштүг болурун күзеп ырак орукче үдээннер.
Улуг артист кижиге безин чааскаан сценаже үнүп, концерттер эрттирери улуг харыысалга дээрзи билдингир. Ынчалза-даа бичии оолду өөредип каан  уран чүүл школазы доозукчунуң быжыг билиг­лерни чедип алыр сөөлгү чылында ооң киржилгези-биле концерттерни удаа-дараа эрттирип келген. 
2017 чылдың декабрьда бичии уругларның уран чүүл школазынга «Кежиим» база 2018 чылдың март 4-те Барыын-Хемчик кожууннуң Олег Намдараа аттыг культура өргээзинге «Аксым кежии – Авайым» деп концерттерге школазының адын төлептиг бадыткап, бодунуң уран талантызын бараалгаткан. 
Ол-ла чылын республика чергелиг «Голос. Дети» деп конкурска Денберел киришкеш, Гран-при шаңналын база көрүкчүлерниң сонуургалын чаалап алган. Ол ышкаш республикада билдингир хөгжүмчүлер, ыраажылар Олег Сарыглар биле Борис Салчак бичии оолдуң салым-чаяанын эскерип кааннар. Конкурс соон­да Борис Салчак бичии оолду бодунуң ажыдып алганы бичии уругларның хөгжүм лаборатория­зынче улаштыр өөрениринче чалаан соонда, Денберел аңаа өөредилгезин уламчылаан. Ынчангаш бо хүннерде ук лабораторияның ыраа­жызы болуп, «Ты супер!» деп кон­курска киржип турар. 
«Ты супер!» дээрге ада-иезиниң хай­гаа­ралы чокка арткан бичии уруглар киржир НТВ федералдыг телеканалдың делегей чергелиг хөгжүм, ыры төлеви­лели болур. Ында өскүс уруглар бажың­нарындан, школа-интернаттардан болгаш азырап алган ажы-төлдүг өг-бүлелерден 7-ден 18 харга чедир уруглар киржип турар теледамчыдылга. 
Ооң түңнел концерти Кремльде күрүнениң концерт өргээзинге болуп эртер. Ук мөөрейниң мурнунда чылдарда тиилекчилери «Евровидение» деп бичии уруглар мөөрейиниң шилилге турунче эртип, «Новая волна» деп бичии уруглар конкурузунга киржир эргени чаалап алыр турган.
Кызыл-Мажалык суурда бичии уруг­ларның уран чүүл школазының коллективи доозукчузунуң чедиишкининге өөрүп, ооң салым-чаяанын канчаар-даа аажок деткип, дуза кадарынга белен.
 Март 2-де Москвага кидин түлүк ажыл шагы эгелеп турда, Кызыл-Мажалыкка орай кежээ турда, Денберел түр када хос­туг үе-шагын ажыглап, башкызы Олим­пиана Бегзиже телефон таварыштыр долгааш:  «Башкы, мени ырлап өөредип каа­ныңар дээш, силерге четтиргеним илередип олур мен, силерни кезээде сактып чоруур мен» – деп чугаалаан.  Бо дээрге кандыг-даа башкы кижиге манап чорууру, эргим, үнелиг сөстер дээрзи чугаажок!
Денберелдиң мурнунда ам-даа ийи шылгалда (шенелде) концерттер бар. Чаңгыс чер-чурттуувуска, салым-чаяанныг бичии ыраажыга чедиишкиннерни күзеп каалыңар!
Культура яамызының парлалга албаны.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.