1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕПУТАТТАР ДЕТКЭЭН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (пар­ла­ментизиниң) бешки сес­сиязының ээлчегден дашкаар дөрткү хуралы ноябрь 7-де болуп эрткен. Хуралдың кол хүн айтырыы «Тыва Республиканың 2016 чылда республика бюджединиң дугайында» Тыва Республиканың Хоой­лузунче өскерилгелерни киирериниң дугайында» хоойлу төлевилелиниң сайгарылгазы болган.
Тыва Республиканың саң-хөө сайыдының оралакчызы Урана Давааның депутаттарга тайылбырлааны-биле алырга, 2016 чылдың январь-сентябрь айларда республиканың бюджединче үндүрүглерден болгаш өске-даа төлевирлерден 3019 миллион рубль орулга кирген, 9 айларның планы 106 хуу ажыр күүсеттинген, немей кирген орул­га 185 миллион рубль болган. 2015 чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, өзүлде 19 хуу, акша-биле көргүзерге, 472 миллион рубль.
Отчеттуг үеде херек кырында кирген орулгаларны барымдаа­лааш, кирген акша-хөреңгини бюджеттиң дөстериниң аразынга эде көөр санал база хуралга кирген. Чижээлээрге, чуртталга шөлү болгаш коммунал ачы-дузазы дээш төлевирниң чамдыызын хамаатылар дуглап алырынга субсидия кылдыр 20 миллион рубль үндүрер. Бюджет чарыгдалдарын эде көргениниң түңнелинде Тыва Республиканың бюджеди 2016 чылда дараазында көргүзүглерлиг боор: орулгалар 22 141,1 млн. рубль, чарыг­далдар 22 890,2 млн.рубль, бюджет­тиң чедишпес кезээ 749, 1 млн. рубль. 
Тыва Республиканың саң-хөө сайыдының оралакчы­зы У.Т Давааның болгаш Ты­ва Республиканың Саналга палатазының үндүрген түңнел­дериниң дугайында палатаның даргазы В.К.Хомушкунуң илеткелдерин дыңнааш, Дээди Хуралга (парламентиге) киирген хоойлу төлевилелин депутаттар чаңгыс үн-биле деткээн.
ТР-ниң Дээди Хуралының 
парлалга албаны.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.