1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕТКИМЧЕ ТӨВҮ

2008 чылда Кызылдың Калинин кудумчузунда эрги бажыңны септеп-селээш, аңаа эгелеп чоруур сайгарлыкчыларга болгаш биче бүдүрүлгелерге деткимче кылдыр Бизнес-инкубаторну ажытканын номчукчулар утпаан боор. Бо Бизнес-инкубатор дээрге чогум чүү черил, чүнү кылып турар албан чери боор деп номчукчуларның сонуургалын хандырары-биле тайылбырдан бээрин оралдажыыл.
Амгы үеде бо коммерциялыг албан чери сайгарлыкчыларга консультацияларны бе­рип, тускай программа езугаар бизнес-өөредилгелерни эрттирип, делгелгелерни, ярмаркаларны организастап, өске-даа садыг-саарылга ажылдарын чорудуп турар. А чогум-на кол кылып турар ажылы – эгелеп чоруур сайгарлыкчыларга садыг-саарылга чорудары-биле олуттарны чиик өртекке хөлезиге берип турар. Ындыг олуттарның саны 39, оларны тос аңгы өрээлде хуваап үскен. Ажылчын олут бүрүзүн ажылдаарынга таарымчалыг кылдыр дерээн, эт-сеп, компьютерлер-биле четчелээн, телефон харылзаазын кошкан.
Бизнес-инкубаторнуң туруп келген үезинден тура ооң ажылдакчылары ниитизи-биле 11 муң консультация-тайылбыр ажылын чоруткан. Ооң түңнелинде ажыл чоктарның санындан 3121 кижиге сайгарлыкчы ажылын эгелеп, хуу бүдүрүлгелерни, арат-фермер ажыл-агы­йын ажыдып, (оларның аразында губернатор төлевилелиниң киржикчилери база бар), тускай бүрүткелди эртип алырынга дузалаан.
Бо албан чериниң чылдың-на ажылдап ап турар орулгазы өзүп турар. Чижээлээрге, 2014 чылда 560 муң рубльди ажылдап алган болза, а 2015 чылда 1 млн. хире рубльдиң орулгазын алган.
Сайгарлыкчыларның билиг-мергежилин өстүреринче угланган хүн бүрүнүң ажыл-чорудулгазынга тус черниң эрге-чагырга органнарының, Садыг-үлетпүр палатазының, Тывада сайгарлыкчыларның эргелерин камгалаар бүрүн эргелиг төлээниң сүмелерин кичээн­гейге ап, чамдык таварылгаларда оларның дорт киржилгези-биле ужуражылгаларны, «Төгерик столдарны» эрттирип турар. 2015 чылда ко­жууннарже 20 удаа үнүүшкүннүг семинарларны, 37 «Төгерик столду» организастап эрттирген. Оон аңгыда республика чергелиг делгелге-ярмаркалар, ажыл олуттарының ярмарказы чижектиг массалыг хемчеглер үезинде консультацияларны база берип турар.
Аныяктар-биле ужуражылгаларны, тускай семинарларны база аңгы эрттирип турар. Ужуражылгаларга садыг-саарылга ажылын чедиишкинниг чоруда берген сайгарлыкчыларны чалап, бүдүрүлге объектилеринче үнүүшкүннерни кылган. Эркен чылын Бизнес-инкубатор школачылар ортузунга «Мээң бизнес-төлевилелим» деп бирги республика мөөрейиниң эгелекчизи болгаш организакчызы болган түңнелинде өөреникчилерниң школачы формалар даараар болгаш аъттыг туризм талазы-биле төлевилелдери улаштыр боттаныышкынны алган.
Бизнес-инкубаторнуң моон соңгаар сорулгазы кандыгыл? Бирээде, ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы-биле сырый кады ажылдажылганы чорудуп тургаш, ажыл чок хамаатылар ортузунга семинар өөредилгелерни организастап, сайгарлыкчы ажыл-чорудулгага сонуургалын, хей-аъдын көдүрүп тургаш, сайгарлыкчы ажыл-ишче углап-баштаар. 
Ийиде, «Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы ажыл корпорациязы» акционерлер ниитилелиниң программаларын езугаар тре­нингилерни эрттирип, халас өөредилге семинарларының болгаш төлевирлиг ачы-дуза чедирилгезиниң шынарын экижидер сорулганы салган. А Тываның Экономика яамызы бодунуң ээлчээнде 2017 чылда бизнес талазы-биле өөредилге хемчеглерин чорудар эрге дээш РФ-тиң Экономика яамызының мөөрейинге Бизнес-инкубаторну киириштирери-биле чагыгны киирген.
Даш-оол МОНГУШ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.