1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДООЗУКЧУНУҢ ВАЛЬЗЫН ОЙНААН

9-ку классчы Айдыс Иргит, 1-ги классчы Вероника Бойко.

 

Чоокта чаа-ла 2017-2018 өөредил­ге чылы эгелеп, чаштарында ак бантиктерлиг, ак хөйлеңнерлиг, кара юбкаларлыг уруглар, костюм, чүвүр кеткеш, галстуктар шарыттынган оолдар хоорайның кудумчуларынга көстүп чоруп турган ышкаш чүве-ле болгай.  Оон бээр айлар, хонуктар шуужуп эрте берген. Ам база бир өөредилге чылы доозулганы бо. Бөгүн чурттуң школа бүрүзүнде сөөлгү коңга байырлалы болуп турар.  Шылгалдалар соонда төрээн школазы, ынак башкылары-биле байырлашкаш, амыдыралдың каалама оруунче баштайгы базымнарны кылып кириптерлер. 

Кызыл хоорайның Чүргүй-оол Хомушку аттыг 16 дугаар лицейинге база сөөлгү коңга байырлалы болган. Сөөлгү коңганың байырлыг чыскаалынга ниитизи-биле 516 өөреникчи болгаш ада-иелер,  аалчылар  чыскаалыпкаш турда,  9 “а” класстың башкызы  Айсу  Ооржак, 9 “б”  класстың башкызы Юлия Доңгак чараштыр кеттинген доозукчу өөреникчилерин баштап алгаш, школадан байырлыг байдал-биле үнүп келгеш чыскаалыпкан.  Бөлүк оолдар, уруглар доозукчунуң вальзын кончуг чараш кылдыр ойнап күүсеткеш, байырлалды улам чараш аян-шинчи киирген. 

Байырлыг чыскаалга чүгле өөреник­чилер, ада-иелер болгаш  башкылар эвес, а ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының, ТР-ниң Тудуг болгаш чуртталга-коммунал яамызының, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының,  Кызыл хоорайның мэриязының төлээ­лери аалдап келген. Олар боттарының ээлчээн­де доозукчуларга болгаш башкыларга, ада-иелерге байыр чедирип, чылыг-чымчак сөстерни  чугаалаан. 

Аалчыларның чылыг-чымчак күзээш­киннериниң соонда школаның эге класс өөреникчилери база боттарының белеткеп алганы ыры, шүлүүн бараалгаткаш, доозукчуларга хол-биле кылган белекчигештерин болгаш шарларны  тудускан. 

Ооң соонда ук школаның директору Альберт Борисович Дапылдай доозукчуларга болгаш ада-иелерге, башкыларга байыр чедирген.  Чаа ажыттынган школада  бо чылын 11-ги  класстың доозукчулары чок, ынчалза-даа келир чаа өөредилге чылында 11-ги классчылар бар болуру билдингир.  Чүге дээрге бо  чылын 10 дугаар классты 46 өөреникчи дооскан. 9-ку  классты 47 өөреникчи бо чылын доозуп турар. Директорнуң өөредилге талазы-биле оралакчызы Валентина Чүлдүм эрткен өөредилге чылында шылгараан башкыларга хүндүлел бижиктерни болгаш кызыл кожааларны белекке берген. 

Доозукчулар боттарының ээлчээнде школазынга, башкыларынга болгаш ада-иелеринге өөрүп четтириишкинниң сөстерин чугаалааш, ыры, шүлүүн бараалгаткан. Байырлалдың эң кол утка сиңген кезээ — 1-ги класстың доозукчузу Вероника Бойко болгаш 9 “б” класстың өөреникчизи Айдыс Иргит сөөлгү коңганы чаяр аас-кежиктиг болганнар. Байырлал доозулган. Кааң аяс ак-көк дээрже тайбыңның им-демдээ болур чүзүн-баазын өңнерлиг шарларны салып үндүрген. 

Айдың ОНДАР.

Арслан АРАКЧААНЫҢ

 тырттырган чуруу. 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.