1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДОРААН-НА ТАНЫП КАГДЫВЫС

Октябрьның 11-де Тываның В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театры көрүкчүлеринге 83-кү сезонунуң көжегезин ажыткан. 
Байырлыг ажыдыышкында чыылган хөй чон кандыг-ла-бир чаа, солун чүүлдү манап органы бадыткаттынган. Башкарыкчылар сценаже Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолду сценаже чалапкан. Чылыг адыш часкаашкыннары диңмиттелип турда, Шолбан Валерьевич көрүкчүлер аразындан сценаже үнүп кээп, көрүкчүлерге болгаш театрның ажылдакчыларынга байыр чедирип, сөс алгаш, мынча дээн:
— Эргим көрүкчүлер база театры­выстың кол режиссеру Алексей Кара-оолович, директору Станислав Николаевич, байырлал-биле! 83-кү театр сезонунуң ажыдыышкыны-биле силер бүгүдеге изиг байыр чедирип сеткил хайныгыышкынныг, өөрүшкүлүг чедип келдим. Мен база силер-биле бир дөмей сценавыстың бо көжегелериниң ажыттынарын четтикпейн манап тур мен.
Шынап-ла, бөгүн чаа сезон ажы­дыыш­кынының кежээзинге келбес харыым чок болду, чүге дизе бөгүн чүгле театр ажыдыышкынының хүнү эвес, а төөгүвүсте онзагай хүн-не болгай, чүнүң хүнү ийик?! Ийе, шупту билир бис, Тывавыстың улуг Совет Эвилелиниң соста­вынга эки тура-биле каттышканының хүнү-ле болгай, байырлал-биле , эргим чонум!
Өгбелеривис кайгамчык бурунгаар көрүштүг кижилер чораан-дыр деп чоргаарал-биле чугаалап болур бис. Тывавыстың төөгүзүнде чуртувустуң келир үеде салгалдарының амыдырал-чуртталгазынга оларның ынчангы хүлээп алган быжыг шиитпири канчаар-даа аажок чаагай салдарлыг болганын бөгүнгү хүн бадыткап турар. Ынчангаш октябрьның 11-ниң хүнү сагыш-чүректеривиске кажан-даа уттундурбас болуп артары чугаажок. База катап байырлал-биле!
Ам ынак театрывыстың ажыл-херектеринге доктаап көрейн. Хүндүлүг Алексей Кара-оолович, Станислав Николаевич база ынак артистеривис! Эрткен театр сезонунда силер чаңчыл езугаар хөй чедиишкиннерни чедип алган силер.Россия Федерациязының болгаш РФ-тиң Культура яамызының федералдыг программаларының деткимчези-биле хөй ажылдарны кылган силер. Чоокта чаа Калмыкияның Элиста хоорайга оюн көргүзүүңер ол өңнүктеривисти – төрел чонувусту кайгаткан деп силерден дыңнадым, интернеттен номчудум. Тыва театрның алдын үүжезинден шиилерни барып көргүскен болгаш концерт оюнуңарны калмык чонга бараалгаткан силер. Магадаан сеткилин илереткен калмык көрүкчүлер интернетте «Тыва театр,­ эгил!» деп бижип турарын көргеш, чоргаарланып ханмас-тыр мен.
Тос айның дургузунда 77 шиини чонга бараалгадыр тургаш, сорулгаңарны ажыр күүседип, 88 шиини көргүзүп, планны 114 хуу күүсеткен болдуңар. 14327 көрүкчү силерниң чогаадыкчы ажылдарыңарны магадап көрген. Өскүс болгаш амыдырал байдалы нарын чаш ажы-төлүвүстү база театрывыс утпайн, 323 уругга халас шиилерни бараалгаткан-дыр. Кайгамчык чончу деп адын театрывыс ынчаар бадыткаан.
Чаңгыс сезонда 6 чаа шиини чонга бараалгаткан, 7 концертти көрүкчүлер сонуургап көрген болуп турар.
Ынак театрывыска Национал деп эрге-байдалды тывысканывыс, 2016 чылда Тыва Республика ордени-биле шаңнаанывысты билир силер. Ындыг болбас аргажок, чүге дизе театрга келгеш, кижи сагыш-сеткили өөрүүр, энергия-күштү алыр, чогаалдың маадырлары-биле кады сагышсыраар, амыраар, өөрүүр болгай. Кижилерниң сеткил-сагыжын байыдып, каастаар ажылыңарны төлептии-биле кылып чоруур силер. Моон соңгаар-даа ажыл-херектериңер улуг-улуг чедиишкиннерлиг болуп, ал бодуңар кадык, аас-кежиктиг болуңар!
Бо кежээ көжегени тыва театрның үндезилекчилериниң бирээзи В.Ш.Көк-оолга тураскааткан шии-биле ажыдып турары улуг уткалыг. Шиини магадап көөрүңерни күзедим! – деп, ол байыр чедириишкинин доосту.
«Көк дээрниң оглу». Шиини Тываның улустуң чогаалчызы Эдуард Мижит бижээн. Тываның улустуң артизи Алексей Ооржак тургускан. 
Тыва театрның үндезилеттинип тургустунганын  кайгамчык салым-чаяанныг артист, чогаалчы Виктор Шогжапович Көк-оолдуң салым-чолу-биле холбап көргүскенин база катап ханы сеткил хайныгыышкын болгаш чоргаарал-биле көрдүвүс. Тываның төөгүзүнде онзагай черни ээлеп турар бо теманы база Тываның ховар оглу Виктор Көк-оолду чогаалга мынчаар диригжидип көргүзүп, тыва театрның алдын фондузунга арт­тырып шыдаан тулган чогаалчылыг болганывыс, каракка, чүрекке-даа бүзү­ренчиг кылдыр тургузуп каан режиссерлуг, ынак артистеривистиң овур-хевирин, үнүн, аажы-чаңын ол олчаан дамчыдып турар аныяк салгалдың артистерлиг болуп турарывыс — аас-кежик-тир. Тыва Республиканың алдарлыг артистери Виктор Наксыл (Иван Исполнев),Леонид Каң-оол (Алексей Чыргал-оол), Мерген Хомушку (Степан Сарыг-оол) база Кара, Максим Мунзуктарны ойнап турар Аржаа­на Стал-оол, Саян Монгуш оларның оюнун тергиин-дир деп үнелевес аргажок. Театр үндезилекчилери артистеривисти оларның оюнундан дораан танып, амырап олурдувус. Онза-ла-дыр.
Театр силерни чалап тур, далажыңар!
Светлана ДАЧЫН-ХӨӨ.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.