1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ ДООЗУ9ГАН

Октябрь 5-тиң хүнүнге чедир рес­публикада тараа культураларының 70 хуузун ажааган. 
4515 гектар шөлден ниитизи-биле 6442 тонна тарааны ажаап алган. Эрткен чылдың ол үезинде 2812 гектар шөлден 2877 тонна тараа дүжүдүн алган турган. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы эрткен чылга деңнээрге, бир гектардан 4,1 центнер хөй азы 14,3 центнер дүжүттү алганын дыңнаткан. 
Кызыл-тасты — 5818 тоннаны, арбайны — 460 тоннаны, суланы — 154 тоннаны, чиңге-тарааны  10 тоннаны ажаап алган. Каа-Хем, Таңды, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем, Чаа-Хөл кожууннарда тараа культураларын ам-даа ажаап турар. Тараа ажаалдазында 23 комбайнны хаара туткан. 
2018 чылда ооң мурнунда чылга бодаарга, 875 га хөй азы 9615 гектар шөлде тараа культураларын тараан. Ол дээрге Таңды, Бии-Хем, Каа-Хем, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Бай-Тайга кожууннарда шөлдер-дир. Кажан тараа чаа-ла өзүм тыртып үнүп эгелээнде, улуг долу дүшкен соонда, Бии-Хем биле Каа-Хем кожууннарда тараа сыптарын долу сый шапкан. Ниитизи-биле 430 га черде культуралар: 250 га черде — кызыл-тас, 180 га черде чаңгыс чылдыг сиген узуткаттынган. 
Октябрь 2-де өл хар чагган соонда, Таңды кожуунда "Агрохолдинг Заря" КХН-ниң 3156,5 га черде тараа болгаш мал чиир культураларының шөлдери когараан. Амгы үеде Таңды кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелели когаралдың түңүн айыткан чогуур документилерни чыып турар. Баш бурунгаар санаашкыннар ёзугаар когаралдың ниити түңү 2 млн. рубль чедип турар. Ажыл-агыйлардан А. Тюлюштуң (400 га черниң 350 газын үндүр бижээн), В. Пироговтуң (150 гадан 50 га), М. Чугаевтиң (30 га) тараачын-арат ажыл-агыйлары агаар-бойдустуң онза байдалындан когараан. Дүжүт ажаалдазы доостурга, когаралга хамаарыштыр чогуур документилерни өөренип көргеш, Көдээ ажыл-агый яамызы ук ажыл-агыйларга хамаарыштыр төнчү шиитпирни хүлээп алыр. 
Мал чеми культураларның 78 хуузун ажааган. 15,8 муң гектар шөлден 20841 тонна хөй чылдыг сигенни база 484 тонна мал чеми тарааны ажааган. Ортумак дүжүт — гадан 14 центнер. 7 кожуунда ажаалда ажылдары уламчылавышаан. Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем кожууннар планының 80 ажыг хуузун күүседипкен. Ооң соонда Таңды биле Каа-Хем кожууннар чоруп олурар. Улуг-Хем кожуун — 67 хуу, Чаа-Хөл 42 хуу мал чемин белеткээн. 
Тывада ногаа культураларының ажаал­дазы база доозулган. Бир гадан 152 центнер дүжүттү ажаап, ниитизи-биле 4381 тонна ногаа аймаан, ооң иштинде 2905 га картофель дүжүдүн чыгган. Нии­тизи-биле 33171 тонна дүжүттү алган.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.