1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДҮЛГҮҮРЛЕРНИ ТЫВЫСКАН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүүн, февраль 5-те, «Кызылхоортранс» муниципалдыг бүдүрүлгениң чолаачыларынга “ПАЗ” маркалыг 20 автобустуң дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскан. 
Тываның Баштыңы ТР-ниң Дээди Хуралынга (парламентизинге) “2018 чыл – девискээрниң сайзыралының стратегиязының старты. Тыва-2030” деп Айыткалын кылып тургаш,  пассажирлер сөөртүр транспорт хандырылгазын экижидип, чоннуң хоорай иштинге аргыжылгазының инфраструктуразының айтырыгларын шиитпирлээри чугула дээр­зин айыткан.
“Найысылалдың депутаттарының болгаш хоорай чагыргазының 2018 чылды Кызыл хоорайга пассажирлер аргыжылгазының чылы кылдыр чарлааны, орай-даа болза, шын шиитпир деп деткиир апаар. Ол талазы-биле боттуг ажылды чорудар үе шагда-ла келген. Найысылалдың чагыргазы республиканың чазааның деткимчези-биле лизинг чээлизи-биле пассажирлер сөөртүр “ПАЗ” маркалыг 20 автобусту садып алган. Пассажирлер аргыштырар муниципалдыг транспортту көвүдедир дээн чүткүлүн деткээн бис. Ынчалза-даа ол чидиг айтырыгны шиитпирлээринге комплекстиг арга-хевир негеттинип турар» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаанын сагындырып каалы.
Кызыл хоорайның чидиг айтырыглары­ның бирээзи – пассажирлер аргыштырылгазы. Чурттакчыларның кол негелделери – хоорай маршруттарының доктаамал халдып аргыжары болгаш «Газельдерни» ишкир автобустар-биле солууру. Чаа автобустарның немешкени чүгле аргыштырылганың таарымчалыг болурун эвес, а чүнүң-даа мурнунда кижилерниң айыыл чок чоруун хандырар. 
“Автобустар башкарар чолаачылар шыңгыы шилилгени эрткен болгаш оларның ажыл стажы 20 ажыг чыл. Хүлээнип алган машина-техникаңарга камныг болуңар. Чоокку үеде пассажирлер сөөртүр “ПАЗ” маркалыг 20 автобусту немей садып алыры планнаттынган” – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.
Чаа  автобустар “Спутник” микрорайону, ыраккы Каа-Кем, солагай талакы эрикте дачалар, Вавилин ээтпээ (төнчү доктаамы 55 дугаар тускай мото-адыгжы (даг)  бригадазы) чедип, тус черниң чурттакчыларынга таарымчалыг байдалды тургузар дээрзи билдингир. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Арслан  АРАКЧААНЫҢ  
тырттырган  чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.