1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ДӨГЭЭЖИЛЕР" ЭЭ КӨРНҮРҮН ДИЛЕП ТУРАР

Вавилин ээтпээнде турар «Дө­гээ-1» садчылар эштежилгезинге хамааржыр чуртталга оран-савазы эрткен четвергтен тура электри чырыы чок арткан. Та кайыын коштунуп алган чүве, понедельниктиң кежээзинде Рубиновая, Танкистер кудумчуларының бажыңнарында чырык мүн-не көстүп келген, аңаа улус-чон амыравас боду амырап, өөрүвес боду өөрээн.
 Каш чыл бурунгаар Бии-Хем кожуунга хамааржып турган бо девискээр Кызыл хоорай чагыргазының юрисдикциязынче киргениниң соонда шиитпирлээр ужурлуг айтырыгларның саны көвүдээн.  Мында ниитизи-биле 300 ажыг бажың туттунган, оларның 80 хирезин электри энергиязынга кошкан. Электри шугумунга кошканы дээш өреге бүрүзү 30 муң рубльди чаңгыс удаа төлээн. Чурттакчыларның талазындан эштежилгениң даргазы Елизавета Владимировна Игнатьеваның ажыл-ижинге холбаштыр чемелелдиг сөстер эвээш дыңналыр, «шаа-биле кызып, шырбайып, хамаарышкан албан, организация черлери-биле чугаа-соотту кылып, чыгдынган чидиг айтырыгларны шиитпирлээрин оралдажып турар» дижирлер. Чижээлээрге, эрткен дыштаныр хүннерде Абакан хоорай кирип, немелде чагылар, электри сывырындактарын садып алырының талазы-биле ажыл-хемчегни чоруткан.
Понедельникте Е.В. Игнатьева «Тываэнерго» ААН-ге чедип, ооң албаннары-биле тургустунган байдалдың дугайында чугааны кылган. Техниктиг негелделер алдынган база ооң өртек-үнезин ийи чыл бурунгаар төлээн турзажок, «Тываэнерго» чаа садып алдынган подстанцияны кожарынга чөпшээрелин бербээн деп бадыткаттынмаан медээ-дыңнадыг бар. Электри шугумун шериг хоорайжыгаштың чанында туттунган чаа подстанциядан улаштыр тудуп, шөерин ААН негеп турар. Ындыг шугумну тударынга эвээш дизе-ле 15 сая рубль негеттинер, ол хире түңнү эштежилге чааскаан ууп шыдавас. Ынчап келирге бо болгаш өске-даа айтырыгларны шиитпирлээринге Кызыл хоорайның чагыргазының, чаа мэри К.Б. Са­гаан-оолдуң, рес­публика дең­нел­диг яамы, ве­домстволарның, янзы-бүрү дең­нелдиң депутат­тарының киржилгези негеттинип келген.
Соок кыш дү­жүп олурда, электри энергиязы-биле хандырылга чеже-даа бирги чергении-даа бол, шиитпирлээр ужурлуг айтырыгларның даңзызы мооң-биле доозулбаан. «Дөгээ-1»-ниң өрегелеринде чаш ажы-төлдүң саны көвей. Автобустарның санының эвээжи база аргыжып турар чоннуң хөй болганы-биле улус-чон, школачылар чадаг кылаштажыр азы эрткен-дүшкен хөлге достунар ужурга таваржып турар. Хоорай чагыргазының чогуур департаментизи, Кызылдың пассажирлер аргыштырылгазының АТБ-зи мону кичээнгейге ап, автобустарның чоруур графигин эде көөрү күзенчиг. Школачыларны аргыштырары-биле чазак-чагыргаларның школаларга халас үлеп-хуваап бергени автобустарның ажык-дүжүүн чон көрүксеп турар.
Сөөлгү чылдарда Кызыл хоорайның мэриязы Енисейниң оң болгаш солагай талакы эриктеринде дача ниитилелдеринде чурттап турар чоннуң чидиг айтырыгларын шиитпирлээри-биле эвээш эвес ажылдарны чорудуп келген болгаш ам-даа чорудуп турар. Вавилин ээтпээниң чурттакчылары база ындыг кичээнгей, хамаарылганы боттарынга негеп, чогуур инфраструктураны дарый тургузарын республиканың болгаш хоорайның эрге-чагыргаларындан дилеп турар. Хүн келген тудум тудуг-суурнуң немежип, чурттакчыларның саны өзүп турарын өөренип көөрүн хоорай чагыргазындан «дөгээжилер» дилеп турарлар. Шиитпирлээр ужурлуг айтырыглар-ла хөй: автобустар саны, немелде док­таамнар, кудумчуларның орук-чирии, чырыдылга болгаш чаагайжыдылга айтырыы, полицияның участок төлээзи-биле хандырылга дээш кедизинде уруглар садының, школа, поликлиника тудуу дээш-ле баар. Шериглер Бии-Хемни кежилдир көвүрүгнү тутканының соон­да, Вавилин ээтпээнче дывыржыыр найысылалдың чурттакчыларының, кара-хаакчыларның, чербижилерниң  саны өзер, амы-хууда чуртталга оран-савазы тударынга көрдүнген  чер участоктары улам немежир, ам безин доктаамал чурттакчыларның саны суур деңнелинге чоокшулап олурар. Күзээр-күзевес-даа болза, канчаарга-даа болур-чогуур инфраструктураны черле тудар апаар. Ындыг болганда боттандырар ужурлуг улуг үүле-херекти үзүктел чок, доктаамал электри хандырылгазындан эгелеп алыры тоң чугула болгу дег.
Бистиң корр.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.