1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КАДРЛАР-БИЛЕ АЖЫЛДЫ ЭКИЖИДЕР

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол респуб­ликаның Көдээ ажыл-агый яамызының коллективи-биле ужурашкан.
Ужуражылганың кол темазы – чоокку чылдарда адырның стратегтиг угланыышкынын кы­лыры база яамының кадр­лар политиказын, төлевилел удуртулгазының ведомство сис­темазын киирериниң дугайында болган. 
Хуралга Чазак Даргазының оралак­чылары Органа Натсак, Байбек Мон­­гуш,  республиканың көдээ­ ажыл-агый талазы-биле улуг орга­низацияларының болгаш бүдү­рүл­геле­риниң удуртукчулары, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының аппарадының ажылдакчылары киришкен. 
Тываның Баштыңы ужу­ра­жылганың киржикчилериниң мурнунга сөс алгаш, көдээ ажыл-агыйны, ылаңгыя мал ажылын хөгжүдери – Тываның экономиказында кол угланыышкыннарның бирээзи дээрзин демдеглээн. 
“Көдээ ажыл-агый адырынга республикада чедиишкинниг ажылдап турар ажыл-агыйны­ эргелеп-башкарарының төлевилел системазын ажыглап эгелезе чогуур, чүнүң-даа мурнунда Тываның экономиказынга көскү үлүглүг үре-түңнел дээш саң-хөө курлавырларын чөптүг ажыглап, мөөңнежип каттыжарын чедип алыр” – деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. Стратегтиг төлевилелдерни ажылдап кылып тура, ведомствога төлевилел офизин тургузарда, тодаргай угланыышкыннар-биле удуртуп-башкарарда болгаш кадрларга хамаарыштыр шиит­пир хүлээп алырда, шүпшең чоруу дээш көдээ ажыл-агый яамызының чаа удуртулгазын Шолбан Кара-оол шүгүмчүлээн. Үлегер кылдыр «Туранский» сыын ажыл-агыйы» КУБ-туң ажыл-чорудулгазын ол чижекке чугаалаан. 
«Көдээ ажыл-агыйлыг, мал маганывыстан халбактанып чурттап чоруур республика болганывыста, бистерге көдээниң янзы-бүрү адырларынче кичээн­гей өске адырлардан онзагай турар ужурлуг. Амгы үениң не­гелдези-биле тургустунган төлевилел удуртулгазының угланыышкыны-биле ажылдаар, сыыннар өстүрер бүдүрүлгени сайзырадыр, куш фермазын бут кырынга тургузар, тыва уксаалыг малдарны өстүрер талазы-биле ажылдарны углап-башкарар тускай офистерни яамының иштинге ажыдар ужурлуг бис. Сыын өстүрер бүдүрүлгениң чанынга туристер дыштанып келгеш, кадыкшылын быжыглап чурттаар суур­жугашты тудар ажылдар саадап турар. Татарстанның удуртулгазы-биле сыын өстүрер бүдүрүлгеже хөй санныг турис­терни хаара тудар талазы-биле кады ажылдаарын дугурушкан мен. Ынчангаш бо чылын Көдээ ажыл-агый яамызының тургу­зуун өскерткеш, бодунуң төрээн чер-чурту дээш сагыш-сеткилинден аарып чоруур кижилерге тускай угланыышкыннарны бажы-биле харыылаар кылдыр хүлээдип бээрин дугуржур апаар бис. Кол-ла чүве – түңнел херек. Хөй чүве билир мен дээш, хөй-ле суук чугаа кылыр кижилерниң херээ чок. Ажыл бүрүзүн эчизинге чедирер ужурлуг» – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Мал ажыл-агыйын хөгжүдери, тыва уксаалыг аъттарны катап өстүрүп көвүдедири – яамының база бир кол угланыышкыннары апаар. База ол ышкаш республикага тараа, үрезин ажыл-агыйын хөгжүдери чугула дээрзин ол демдеглээн. 
Шолбан Кара-оол ведом­ство­нуң ажыл-чорудулгазында кол черни ээлеп турар айтырыг – кадрлар политиказын шиит­пирлээринче кичээнгейни углаан:­ «Кадрлар политиказында турум байдалды, адырда хөй чылдарда ажылдаан арга-дуржулгалыг кижилер аныяктарга боттарының билиг-мергежилин дамчыдып берип турарынга кым­дан артык сонуургалдыг мен. Ооң-биле чергелештир ажылды куду базар, ажылының түңнелинге сонуургал чок кижилерден адырлып алганы дээре. Төлевилел офизинге салдынган сорулгаларын шиитпирлээрде, кадрларның шын туружу херек. Специалистерге шынарның көргүзүүн киирер, кадрларның мергежилин бедидер хемчеглер планын кылыр». 
Тываның Баштыңы яамы­ның аппарадын ажыл-агый субъектилериниң айтырыгларын шиитпирлээрде, бюрократчы чоруу, бөдүүн чоннуң айтырыгларынга чамдык ажыл­дакчыларның тоомча чок, көдээ бүдүрүкчүлерниң чугула айтырыгларынга яамыдан харыыны неделя-неделязы-биле манап турары дээш сойгалаан. Шолбан Кара-оол республиканың көдээ ажыл-агый сайыдының хү­лээлгезин күүседип турар Эртине Данзы-Белекке аппараттың структуразынга төлевилел удуртулгазын ажылдадып шыдаар­ ведомствону кыска хуусаа иштинде хевирлээр даалганы берген. 
База ол ышкаш Чазак Дар­газының оралакчызы Байбек Монгушка яамының кадрлар политиказын тургузарынга киржирин, республиканың көдээ ажыл-агыйында мурнады боттандырар угланыышкыннарны ажылдап кылырынга база ону боттандырарынга деткимчени бээрин дааскан. 
Республиканың удуртукчузу Көдээ ажыл-агый яамызының ажыл-чорудулгазының шына­рының дугайында айтырыгга база катап эглип кээрин аазаан.
ТР-ниң Чазааның 
парлалга албаны.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.