1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КАДЫКШЫЛДЫҢ 1000 БАЗЫМЫ

Тывада туберкулез аарыын­­дан аарып турар улустуң саны хөй боорга, Республиканың туберкулезка удур диспан­сериниң ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга бүдүн чыл дургузунда удаа-дараа лекцияларны номчуп, тайылбыр ажылдарын чорудуп турар. 
Апрель 14-те Кызыл хоо­райның Национал парк аксынга туберкулезка удур демисел айынга тураскааткан «Кадыкшылдың 1000 базымы» деп акция-чыс­каал болган. Аңаа хоорайның болгаш республиканың аң­гы-аңгы эмнелгелериниң, Куль­тура, Өөредилге, Күш-ажыл яамыларының, Күрү­не­ниң аңныыр ажыл-агый ко­ми­те­ди­ниң, Уран чүүл коллед­жи­ниң, Кызылдың Пушкин биб­лиотеказының болгаш өске-даа организацияларның ажылдакчылары ниитизи-биле 654 кижи киришкен.
Кызылдың хөй-ниитизиниң киржилгези-биле бо акция-чыс­каалды Национал парк аксындан эгелээн. Баштай чыылганнарга флюорография эртериниң чурумунуң дугайында лекцияны Республиканың туберкулезка удур диспансериниң рентгенолог эмчизи Сырга Серин номчаан.  Киржикчилер оон улаштыр Ленин кудумчузунда ИХЯ бажыңының чанынга доктаап, фтизиопедиатр эмчи Эртине Эрендейниң туберкулез аарыын­ эрте тодарадып тыварының бир аргазы диаскинтестиң дуга­йында лекциязын дыңнааннар. ТР-ниң профилактика төвүнүң специализи Чингиз Саая, Рес­пуб­ликаның туберкулезка удур диспансериниң терапия салбырының эргелекчизи Ирина Хертек туберкулез аарыындан камгаланырын, профилактика ажылдарын чорударының дуга­йында лекцияларны номчааннар. 
Кезек чаашкын соонда агаар­ чуп каан-биле дөмей арыг. Езулуг-ла кадыкшыл быжыктырып агаарлаарынга эптиг үе. Холдарында «Туберкулез доктаа!», «Туберкулезту тии­лээр бис!» деп кыйгырыгларлыг плакаттар туткан чыскаалганнар Аныяктар сесерлиинге чедир кылашташкан. Олар чонну кадык амыдыралче хаара тудуп, туберкулезтан камгаланырын, ону узуткаарынче кыйгырып турганнар.
Республиканың туберкулезка удур диспансериниң улуг эмчизиниң хүлээлгезин түр күүседип турар Аяна Оюн:
– Туберкулезка удур акция­ларны чүгле март 24 – бүгү делегейниң туберкулезка удур демисел хүнүнде эвес, а чылдың квартал санында-ла эрттирип турары көрдүнген. Чүге дээрге эмчилер аарыг улус-биле тайыл­быр ажылдарын чеже-даа чорудуп турза, оларның аразында аарыынга тоомча чок, долгандыр турар чоок кижилеринге кайы хире улуг айыыл чедирип турарын билбес улус хөй. Оон аңгыда туберкулезтан аарый берген кижи, эгезинде бодунуң аарый бергенин билбейн, чөдүл азы өске аарыгларга каразааш, соора эмненгенинден аарыгны хоочурадып алыры база бар. Ынчангаш кижи бүрүзү бодунуң кадыы дээш туржуп, чылдың-на рентген хыналдазын эртер. Арыг-силигни доктаамал сагып, даштыгаа азы хөй-ниити аразынга чорааш келгенде, дораан холдарын саваңнап чууру дээн чижектиг бөдүүн чүүлдерни сагыыры чугула. «Кадыкшылдың 1000 базымы» дээн ышкаш акцияларны үргүлчү эрттирип, оларның дузазы-биле чонну кадык амыдыралче хаара тудуп, туберкулезтан кым-даа аарый берип болурунуң айыылы бар дээрзин сагындырып турарывыс ол.
Сайсуу ДАРГЫН-ООЛ.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.