1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"КАДЫК КАМГАЛАЛ ДАҢГЫНАЗЫ БОЛГАШ ТАЖЫЗЫ-2017"

Эрткен неделяда Кызылга республиканың аныяк эмчилериниң аразынга «Кадык камгалал Даңгыназы болгаш Тажызы-2017» мөөрейи болган. Мөөрей Тываның Аныяктарның бот-идепкейиниң чылынга тураскаадып, Тываның кадык камгалал яамызының, ТР-ниң Медицина палатазының, аныяктар каттыжыышкынының деткимчези-биле эрткен. Аңаа республиканың ырак-чоок кожууннарындан 32 аныяк эмчи киришкен.
Мөөрейниң киржикчилери 1 ай бурунгаар-ла белеткенип эге­лээннер. Февраль айның эгезинде интернетте «Вконтакте» четкизинге киржикчилерге ажык бадылаашкын чорудар тускай бөлүктү ажыткан. Аңаа киржикчилер боттарының кыска допчу-намдары-биле таныштыргаш, чараш чуруктарын салган. Ажык бадылаашкынның түңнелинде 50 ажыг кордакчыларның аразындан 16 эр, 16 херээжен киржикчи мөөрейге киржир эргени чаалап алган. 
Тываның улусчу чогаадылга бажыңынга чараш даңгыналарны болгаш эрес-шоваа тажыларны деткип, көөр дээн чон зал долу. Киржикчилерниң белеткенгени шыырак дээрзи илдең, кижи бүрүзү солун, тывынгыр, чогаа­дыкчы көргүзүглерлиг, эң-не ча­раш, онзагай хеп-сынныг. Талант мөөрейинге «Ангел болгаш Демон» деп танцыны Перинаталдыг төптүң эмчилери Сайзана Саин-оол, Радригеса Куулар онзагай, чараш күүсеткеннер. База бир уттундурбас чүүл Анжела Тюлюш болгаш Айдың Норбу-оолдуң күүселдези болган. Олар тыва өг-бүледе ада-ие улустуң ажы-төлүнге чылыг хамаарылгазын бот-тускайлаң чогаадыкчы ойнап көргүскеннер. Черле ынчаш өске-даа киржикчилерниң чараш танцы-сам, ыры-шүлүк күүселдези көрүкчүлерниң со­нуур­галын оттуруп, изиг адыш час­каашкыннарынга үдедип турган.
«Чоннарның эрте бурунгу эм­нээшкиннери» аттыг авангард мөөрейинге киржикчилерниң белеткели эң-не шыырак деңнелдиг болганын демдеглевес аргажок. Ында киржикчи бүрүзү бодунуң шилип алганы нацияның чонунга хамаарышкан тускай хептерни кандыг-бир чүүлден чогаадып даараан. Оларның хептеринде эмчи херекселдери: перчатка, шпатель, халат, бок октаар хаптар, рентген пленказы, скотч дээш оон-даа өске чүүлдер ажыг­латтынган. Оларның аразындан эң-не тергиин хепти ши­лиири шииткекчилерге нарын айтырыг болган.
Оон аңгыда киржикчилерниң белеткенир үезин аңгылаан үзүктелиишкиннерде Кызылдың аңгы-аңгы ан­самбль­­дериниң, уран чүүл учи­лищезиниң сургуулдарының танцы-самы көрүкчүлерни чал­гааратпайн турган. Оларга Россияның «Уруг­лар үнүнүң» киржикчизи Ай-кыс Кыргыс, бичии ыраажы Саин Доржу-биле кады аян тудуп, ырлааннар.   
Киржикчи бүрүзүнүң белет­кели шыырак болганындан шиит­кекчилерге тиилекчини шилип үндүрери нарын. Ындыг-даа болза, уран-талантылыг аныяк эмчилерниң аразындан Республиканың перинаталдыг төвүнүң акушери Анжела Тюлюш – Даңгына, Республиканың № 1 эмнелге­зи­ниң кезер эм­чизи Айдың Се­рен-оол – Тажы болуп, тии­лелгени че­дип алганнар. Оларга 10 муң рубльдиң сертификатта­рын болгаш дыш­таныр пу­тевкаларны ты­выскан. Вице-даңгына Республиканың № 2 эмнелгезинден Долума Монгуш, вице-тажы диш эмчизи Чаян Хомушку болган. Мөөрейниң киржикчи бүрүзү тускай номинацияларга төлептиг бооп, акша сертификаттарын алганнар.
Мөөрейниң киржикчилери аныяк эмчилер бо айның эгезинде Россияның экология чылын таварыштыр болуп эрткен «Бойдузувуска дузалажыыл!» деп россия чергелиг акцияга идепкейлиг киржип, кышкы үеде чоннуң хаактап, чуңгулап дыштаныр чери «Ловушка» девискээрин арыглап-аштаарынга дузалашкан. Ынчап кээрге, Тываның аныяк эмчилери чонну эмнээринге-даа, хөй-ниити ажылдарынга-даа, боттарының талантызын сайзырадырынга-даа эң-не идепкейжи аныяктар-дыр дээрзин бо мөөрей бадыткааны ол.  
Тываның аныяк эмчилериниң чараш мөөрейин Тывадан дашкаар чурттап чоруур чаңгыс чер-чурттугларывыс безин Тываның информация болгаш харылзаа яамызының деткимчези-биле интернет четкизинге дорт дамчыдылгага көөр аргалыг болганнар.  
Ынчангаш чараш мөөрейниң тиилекчилери болган эмчи­лерниң дугайында номчукчуларга кыска таныштырдым. Анжела Тюлюш 1990 чылда Кызыл хоо­райга төрүттүнген. Челябинск хоорайның эмчи академиязының колледжин акушер мергежилге дооскан. 2010 чылдан тура Тываның перинаталдыг төвүнде ажылдавышаан, Россияның кү­рүнениң хоойлу суд университединге юрист мергежилди доозуп алган. Амгы үеде аку­шер мергежилинде ажылдавышаан, Тываның күрүне уни­верситединиң магистратуразында өөренип турар. Эмчи мергежилди ол авазының күзелин боттандырар дээш чедип алган мен деп чугаалаар. 
Айдың Серен-оол Крас­ноярскиниң эмчи универ­си­те­диниң «Эмнелге херээ» мер­гежилиниң доозукчузу. Интернатураны Новокузнецкиниң эмчилер институдунга эрттирген. Амгы үеде Республиканың № 1 эмнелгезинде кижилерниң амы-тынын камгалаар кезер эмчи болуп ажылдап турар. Төрээн Тывазының чонун кадык кылдыр эмнээри ооң изиг күзели.
Сайсуу ХЕРТЕК.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.