1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГАНЫ БЫЖЫГЛААР

Декабрь 20-ниң хүнүнде Тываның күрүне университединге энергетиктер хүнүн уткуштур "төгерик стол" бо­луп эрткен.  Тываның элек­троэнергиязының амгы үеде кандыг байдалда ту­ра­рын база келир үеде сайзыралының дугайында аңаа чугаалашкан. 
"Төгерик столга" Тыва Рес­пуб­ликаның Одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол, “Тыва Республиканың инженерлер ассоциациязының”  регионалдыг хөй-ниити орга­низациязының Президентизи Чимит-Доржу Ондар, Тыва Республиканың Эртем болгаш өөредилге сайыдының оралакчызы Сайзана Товуу, Тываның күрүне университединиң эртем талазы-биле проректору Урана Ондар болгаш энергетика болгаш кывар-чаар чүүл талазы-биле ажылдап чоруур организацияларның төлээлери база университеттиң болгаш ортумак техникумнарның политехниктиг салбырының студентилери киришкен. 
Тере-Хөл, Тожу, Мөңгүн-Тайга дээн ышкаш ыраккы кожууннар-биле видео-харылзаа база болган. 
“Бөгүнгү хемчегге чугаалашкан айтырыгларывыс херек кырында боттаныр дээрзинге идегеп тур мен. Илеткел кылган соонда-ла ол айтырыгга ха­мааржыр чугаалажыышкыннарны дораан кылып, шынныг болгаш боттуг шиитпирлерни үндүрер бис. Залда олурар кижи бүрүзүнүң "төгерик столга" идепкейлиг киржилгезин күзедим. Профессионал байырлалывыс  таварыштыр шуптуңарга байыр чедирип тур мен!” – деп чугаа­лааш, Тыва Республиканың Одалга болгаш энергетика са­йыды Роман Кажин-оол "төгерик столду" ажыткан. 
Тываның күрүне универси­тединиң эртем талазы-биле проректору Урана Ондар бодунуң ээлчээнде база кел чыдар байырлал таварыштыр: “Энергетиктиң мергежили эң чугула деп болур. Ылаңгыя бистиң кадыг берге климаттыг Тывавыска ол мергежилдиң кайы хире ажыктыын, чугулазын, сайзыралда хереглеп турарын шупту билир бис. Бистиң университедивисте чоокку чылдарда тускай  специалистерни белеткеп эгелээн. Ынчангаш биске база бо болуп турар "төгерик стол" кончуг ажыктыг. Маңаа чугаалашкан айтырыглар бистиң ажылывысты сайзырадырынга чугула деп бодап тур мен” – деп чугаалаан.   
Инженерлер ассоциация­зының Президентизи Чимит-Доржу­ Ондар бодунуң  бөдүүн ажылдакчыдан  удуртукчу спе­циа­­листке чедир ажылдаанын база  ол үениң дургузунда   шаптараазыннар таваржырга,  оларны канчаар ажып эртип келгенин база салдынган сорулгазын канчаар чедип алырының дуга­йында студентилерге чугаалап берген. 
Тыва Республиканың эртем болгаш өөредилге сайыдының оралакчызы Сайзана Товуу Тываның кывар-чаар чүүлдер комплекизинге ажылдаар мергежилдер дугайында чугаалаан. Тываның аңгы-аңгы ортумак өөредилге черлеринде болгаш университетте энергетика шугумунга ажылдап болур каш тускай специалисти белеткеп турарының дугайында база доозукчуларның ажылче тургус­тунуп алыры нарын байдалда дээрзин  чугаалаан. Өөредилге черлеринге тускай материал-техниктиг баазаны тургузарынга сайыттар-биле кады ажылдажылгага идегелин илереткен. 
Тыва Республиканың одалга  болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Саин Седип 2018 – 2020 чылдарда Тывага электро-энергияның сайзыралының дугайында программаны болгаш схеманы көргүскен. Ооң-биле чергелештир  Тывада энергетикага хамаарыштыр  кандыг-кандыг бергедээшкиннер барын база чугаалаан. 2030 чылга чедир Тываның электро-энергиязынга хамаарыштыр инвестициялыг төлевилелдер дугайында таныштырган. 
Тываның күрүне универ­си­­тединиң кафедра эргелек­чи­зи Алена Кысыыдак илеткел кыл­гаш, бир дугаар доозук­чуларының ажыл-агыйда тургустунуп алганының дугайын­да база “Электро-энергия болгаш теплотехника” деп чаа угла­ныыш­кынны ажыдар дээш, документилерин белеткеп алганының дугайында дыңнаткан. 
Оон ыңай Тыва Республикага  хүн болгаш бичии хемнер дузазы-биле энергияны чаартып болурунуң дугайында илеткелдер болган.  
Тыва Республиканың кывар-чаар чүүл болгаш энергетика сайыдының оралакчызы Эдуард Бады-Сагаан, Россияның эртемнер академиязының Сибирьде салбырының Тываның бойдус курлавырын хумагалыг камгалап алырының институдунуң эртем ажылдакчызы Григорий Монгуш болгаш Тываның күрүне университединиң инженерлер  кафедразының  улуг башкызы Кара-кыс Кенден илеткелдерни кылганнар. 
“Тываэнерго” акционерлиг ниитилелдиң  улуг диспетчери Арсен Даваа хоорайның электри четкилеринге хамаарыштыр бергедээшкиннериниң дугайында чугаалаан. 
Дээди болгаш ортумак өөре­дилге черлери база   ажыл-биле хандырып турар организациялар аразында быжыг харылзаалыг болуп, бот-боттарын деткижип, өөредилге черлерин амгы үениң технологиялары-биле хандырып, доозукчуларны эки кылдыр өөредип, кады ажылдажылганы моон-даа соңгаар уламчылаар деп "төгерик столга" түңнээннер. 
Айдың ОНДАР. 
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.